2023 Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh

Đối với người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh là mẫu bản khai lý lịch bản thân dùng cho những người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Mẫu bản khai lý lịch được ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

1. Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh

Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh

Ảnh
(4×6 cm)
Đóng dấu giáp lai của UBND hoặc
cơ quan quy định tại (1) bản khai lý lịch này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN KHAI LÝ LỊCH
Của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện về an ninh, trật tự

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: …………………………………………. Nam/Nữ: …………………………………..

2. Tên thường dùng: ………………………………………………………………………………….

3. Sinh ngày ………. tháng ……… năm ………….

4. Giấy CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) số: …………………………………….

Cấp ngày ………. tháng ……… năm ………….; Cơ quan cấp: ……………………………….

5. Dân tộc: ……….; Tôn giáo: ……….; Quốc tịch: ………………………………………………

6. Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………..

7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………….

8. Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………..

9. Trình độ giáo dục phổ thông: ……………………………………………………………………..

10. Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………….

11. Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), ngày ……. tháng ……. năm …….

12. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có), ngày ……….. tháng ………….. năm ……………..

13. Tên, địa chỉ của cơ sở kinh doanh: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

14. Chức danh trong cơ sở kinh doanh: …………………………………………………………..

15. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ………………………………………………………………..

16. Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………..

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Gồm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột)

STTHọ và tênQuan hệNăm sinhNơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nayNghề nghiệp hiện tại
NamNữ

III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

1. Thời gian, nơi học tập, làm việc và nghề nghiệp, chức vụ

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Tiền án, tiền sự (nếu có ghi rõ tiền án, tiền sự, tội danh, thời gian, cơ quan xử lý)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung trong Bản khai lý lịch là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc
cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trực tiếp
quản lý (1)

……….., ngày …..tháng …. năm 20…..
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)

2. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Thủ tục

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Cơ sở kinh doanh có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nộp hồ sơ tại Công an cấp huyện.

* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận và cấp Phiếu nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.

* Bước 3: Tiến hành kiểm tra thẩm định hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời cho cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

* Bước 4: Trả kết quả.

Cách thức thực hiện

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) tại Công an cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện);

b) Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

Trường hợp trong các văn bản trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động.

c) Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa (trừ các cơ sở: Sản xuất con dấu; sản xuất cờ hiệu, mua, bán cờ hiệu, đèn, còi phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh dịch vụ bảo vệ; kinh doanh dịch vụ đòi nợ; kinh doanh dịch vụ đặt cược; kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kinh doanh máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; kinh doanh thiết bị kiểm tra nồng độ cồn; kinh doanh thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và các thiết bị giám sát điện thoại di động khác), gồm:

– Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (Nghị định 79);

– Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc quy định tại điểm a khoản 3 Điều này nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 79;

– Đối với các cơ sở kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm theo quy định thì phải có hợp đồng thuê kho đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

– Đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thì các tài liệu chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy là tài liệu của kho chứa, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

d) Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ); kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

* Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch (đối với người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú); Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội).

* Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

* Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh (trừ các cơ sở kinh doanh quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ), bao gồm:

a) Các cơ sở kinh doanh cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn; kinh doanh dịch vụ karaoke; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh khí;

b) Các cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ in;

c) Các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức cấp huyện.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Phí/Lệ phí

300.000 đồng/lần.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Mẫu số 02: Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

+ Mẫu số 02b: Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài.

+ Mẫu số 03: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định:

– Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề (Điều 7).

– Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ (Điều 9).

– Điều kiện hoạt động kinh doanh áp dụng đối với một số ngành, nghề (Điều 13).

Cơ sở pháp lý

+ Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

+ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh khí;

+ Công văn số 1999/BCA-C41 ngày 18/8/2016 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

+ Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

+ Thông tư số 218/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

+ Quyết định số 1257/QĐ-CAT-PV11(PC64) ngày 27/9/2017 của Giám đốc Công an tỉnh về việc ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

  Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment