2023 Bảng thanh toán tiền thưởng – Mẫu thanh toán tiền thưởng số 03

Mẫu thanh toán tiền thưởng số 03 – LĐTL

Bảng thanh toán tiền thưởng – Mẫu số 03 – LĐTL

Bảng thanh toán tiền thưởng – Mẫu số 03 – LĐTL được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng được dùng để tính mức thưởng cho từng nhân viên trong doanh nghiệp sao cho công bằng với từng cá nhân. Ngoài ra bạn đọc có thể tìm hiểu thêm các mẫu chứng từ kế toán liên quan đến lao động tiền lương như: Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ….

Bảng chấm công trên Excel

Bảng chấm công bằng tiếng Anh

Bảng chấm công theo Thông tư 200

Bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng – Mẫu số 03-LĐTL:

  Mẫu biên bản giao đất trên thực địa

Bảng thanh toán tiền thưởng - Mẫu số 03 - LĐTL
Mẫu bàng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 200

Nội dung cụ thể của Mẫu số 03-LĐTL: Bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được trình bày cụ thể dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

Đơn vị:………………………….
Bộ phận:……………………….
Mẫu số 03 – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Quý…..năm….

Số:…………….

STTHọ và tênChức
vụ
Bậc lươngMức thưởngGhi
chú
Xếp loại thưởngSố tiềnKý nhận
ABC123DE
Cộngxxxx

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):………………………………………………………………………………….

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày… tháng… năm……
Giám đốc
(Ký, họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment