2023 Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình, sản phẩm

Mẫu quyết toán công trình hoàn thành

Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình xây dựng

Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình, sản phẩm được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng do Bộ xây dựng ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung của Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình, sản phẩm

TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH
ĐẦU TƯ
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

(Địa danh), ngày tháng năm 20…

BẢN TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

Bài Hay  2023 Tải Tra cứu điểm thi Lê Hồng Phong Nam Định 2022

Tên công trình hoặc hạng mục công trình:

Thuộc Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật – dự toán:

Các Quyết định phê duyệt Dự án (nếu có): ghi số Quyết định, ngày tháng, cơ quan Quyết định.

Các Quyết định phê duyệt các Thiết kế kỹ thuật – dự toán (như trên).

Phạm vi công trình: nêu rõ thuộc những tỉnh, thành phố nào.

Đơn vị thi công: Tên đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thi công công trình.

Thời gian thi công: Từ tháng ….năm ….đến tháng ……. năm.

Đơn vị tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm: Tên đơn vị thực hiện kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm.

Thời gian kiểm tra chất lượng: Từ tháng ….năm ….đến tháng ……. năm.

Đơn vị thẩm định: Tên đơn vị thực hiện thẩm định công trình, sản phẩm

Thời gian thẩm định: Từ tháng ….năm ….đến tháng ……. năm.

Bài Hay  2023 Ngày tốt tháng 3 năm 2021

Nguồn vốn đầu tư:

– Ngân sách Nhà nước ………… triệu đồng cho các hạng mục (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) (nếu có);

– Ngân sách khác …………… triệu đồng (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng từng nguồn vốn) (nếu có).

Nơi lưu sản phẩm tại: (ghi tên đơn vị đã lưu trữ sản phẩm theo chỉ định của cơ quan Quyết định đầu tư).

Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình, sản phẩm

TT

Tên hạng mục công trình

Đơn vị tính

Khối lượng và dự toán (Phê duyệt)

Khối lượng hoàn thành

Ghi chú

Tổng số

Năm 20…

Năm 20…

Năm…

KL

Giá trị

KL

Giá trị

KL

Giá trị

KL

Giá trị

THỦ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình, sản phẩm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Bài Hay  2023 Mẫu đánh giá, xếp loại viên chức hàng tháng 2023

Leave a Comment