2023 Báo cáo tình hình tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133

Báo cáo tình hình tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ là mẫu bản báo cáo về tình hình tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được áp dụng cho các doanh nghiệp đáp ứng được giả định hoạt động liên tục. Mẫu báo cáo tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tình hình tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại đây.

Các lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2016

Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán theo Thông tư 133

Báo cáo tình hình tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nội dung cơ bản của báo cáo tình hình tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

I – BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1. Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01a – DNN)

Đơn vị báo cáo: …………………………

Địa chỉ: …………………………………….

Mẫu số B01a – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày… tháng … năm …

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: …………….

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền110
II. Đầu tư tài chính120
1. Chứng khoán kinh doanh121
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn122
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác123
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*)124
III. Các khoản phải thu130
1. Phải thu của khách hàng131
2. Trả trước cho người bán132
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc133
4. Phải thu khác134
5. Tài sản thiếu chờ xử lý135
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)136
IV. Hàng tồn kho140
1. Hàng tồn kho141
2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*)142
V. Tài sản cố định150
– Nguyên giá151
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)152
VI. Bất động sản đầu tư160
– Nguyên giá161
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)162
VII. XDCB dở dang170
VIII. Tài sản khác180
1. Thuế GTGT được khấu trừ181
2. Tài sản khác182
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(200=110+120+130+140+150+160+170+180)
200
NGUỒN VỐN
I. Nợ phải trả300
1. Phải trả người bán311
2. Người mua trả tiền trước312
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước313
4. Phải trả người lao động314
5. Phải trả khác315
6. Vay và nợ thuê tài chính316
7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh317
8. Dự phòng phải trả318
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi319
10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ320
II. Vốn chủ sở hữu400
1. Vốn góp của chủ sở hữu411
2. Thặng dư vốn cổ phần412
3. Vốn khác của chủ sở hữu413
4. Cổ phiếu quỹ (*)414
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái415
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu416
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối417
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(500=300+400)
500
Bài Hay  2023 Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì?
Lập, ngày…tháng…..năm…..
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

2. Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b – DNN)

Báo cáo tình hình tài chính

Dưới đây là mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Quyết định 48 mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 133 và Quyết định 48

Bài Hay  2023 Lời chúc Giáng sinh cho cô giáo 2023

1. Bảng Cân đối kế toán

Đơn vị:……………….
Địa chỉ:……………….

Mẫu số B01 – DNN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006 /QĐ-BTC
ngày 14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày……tháng … năm ….

Đơn vị tính:………….

TÀI SẢN

Mã số

Thuyết minh

Số
cuối năm

Số
đầu năm

A

B

C

1

2

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)

100

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

(III.01)

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn

120

(III.05)

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn

121

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*)

129

(…)

(…)

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

1. Phải thu của khách hàng

131

2. Trả trước cho người bán

132

3. Các khoản phải thu khác

138

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

139

(…)

(…)

IV. Hàng tồn kho

140

1. Hàng tồn kho

141

(III.02)

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

149

(…)

(…)

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

151

2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

152

3. Tài sản ngắn hạn khác

158

B – TÀI SẢN DÀI HẠN

(200 = 210+220+230+240)

200

I. Tài sản cố định

210

(III.03.04)

1. Nguyên giá

211

2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

212

(….)

(…..)

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

213

II. Bất động sản đầu tư

220

1. Nguyên giá

221

2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

222

(….)

(…..)

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

230

(III.05)

1. Đầu tư tài chính dài hạn

231

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)

239

(….)

(…..)

IV. Tài sản dài hạn khác

240

1. Phải thu dài hạn

241

2. Tài sản dài hạn khác

248

3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

249

(….)

(…..)

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(250 = 100 + 200)

250

NGUỒN VỐN

A – NỢ PHẢI TRẢ

(300 = 310 + 320)

300

I. Nợ ngắn hạn

310

1. Vay ngắn hạn

311

2. Phải trả cho người bán

312

3. Người mua trả tiền trước

313

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

314

III.06

5. Phải trả người lao động

315

6. Chi phí phải trả

316

7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

318

8. Dự phòng phải trả ngắn hạn

319

II. Nợ dài hạn

320

1. Vay và nợ dài hạn

321

2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

322

3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác

328

4. Dự phòng phải trả dài hạn

329

B – VỐN CHỦ SỞ HỮU

(400 = 410+430)

400

I. Vốn chủ sở hữu

410

III.07

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

411

2. Thặng dư vốn cổ phần

412

3. Vốn khác của chủ sở hữu

413

4. Cổ phiếu quỹ (*)

414

(….)

(….)

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

415

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

416

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

417

II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

430

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(440 = 300 + 400 )

440

Bài Hay  2023 Tải Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

(2) Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải báo cáo nhưng không được đánh lại “Mã số”.

(3) Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment