2023 Báo cáo tổng kết công tác quy hoạch cán bộ

Báo cáo kết quả rà soát quy hoạch cán bộ

Báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc rà soát, quy hoạch cán bộ quản lý. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin kết quả của công tác rà soát, phương hướng mục tiêu rà soát giai đoạn tiếp theo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

1. Báo cáo tổng kết công tác quy hoạch cán bộ số 1

ĐẢNG BỘ TỈNH …..

HUYỆN UỶ ……….

*

Số 89 – KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày 13 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ………….

————-

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ …………nhằm đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ tín nhiệm thấp, không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời lựa chọn bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển để thực hiện công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ ……… và nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ ……….

2. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch phải thực hiện đồng bộ ở các cấp, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở để quy hoạch cấp trên; quá trình thực hiện phải căn cứ vào kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm để rà soát, bổ sung quy hoạch; nhân sự đề nghị bổ sung quy hoạch phải cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch.

3. Các cấp uỷ đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy trình; đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ (theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 27/11/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộlãnh đạo, quản lý).

II. NỘI DUNG

1. Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

1.1. Bước 1: Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị biểu quyết đưa ra khỏi quy hoạch và cho ý kiến vào danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch

a) Thành phần:

– Ở các phòng, ban, ngành cấp huyện và tương đương: Các đồng chí chi uỷ viên (bí thư, Phó bí thư nơi không có Ban Chi ủy), lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

– Ở các đoàn thể chính trị- xã hội: Ban Thường vụ đoàn thể chính trị- xã hội, hội (hoặc Thường trực hội nơi không có Ban Thường vụ).

– Ở các trường THCS, Tiểu học, Mầm non: Cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu.

– Ở các đảng ủy xã, thị trấn, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy: Ban Thường vụ Đảng ủy (hoặc Ban chấp hành Đảng bộ nơi không có Ban Thường vụ).

b) Nội dung:

– Căn cứ kết quả quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ ………, ……… đã được phê duyệt; căn cứ kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ hằng năm và tình hình đội ngũ cán bộ, bộ phận tổ chức của cơ quan, đơn vị tham mưu thẩm định, rà soát và dự kiến danh sách những đồng chí còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục để trong quy hoạch; đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; dự kiến danh sách nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ sung vào quy hoạch và báo cáo tập thể lãnh đạo.

– Tập thể lãnh đạo thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định (theo mẫu 1a-1b).

Những đồng chí có trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo biểu quyết đồng ý thì đưa vào danh sách đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đưa ra khỏi quy hoạch.

– Tập thể lãnh đạo thảo luận, cho ý kiến vào danh sách nhân sự dự kiến bổ sung vào quy hoạch để đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị tiếp theo (bước 2). Trong đó, cần quan tâm một số điểm sau:

+ Đối với bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ …………..: Hiện nay đã gần hết nhiệm kỳ, số lượng cán bộ trong quy hoạch còn tương đối nhiều, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Do vậy, chỉ xem xét lựa chọn bổ sung những nhân tố mới, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển vào quy hoạch hoặc để phục vụ định hướng công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ ………, nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ ……….

+ Đối với bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ ………, ………: Khi xây dựng quy hoạch lần đầu đã cơ bản đảm bảo số lượng theo quy định, trong khi đó số cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch cơ bản không có. Do vậy, hướng lựa chọn bổ sung quy hoạch là những nhân tố nổi trội, có triển vọng phát triển, cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở các cơ cấu còn thiếu song phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu 3 độ tuổi theo quy định.

+ Những địa phương, đơn vị qua rà soát mà cán bộ trong quy hoạch vẫn đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng, chất lượng theo quy định và xét thấy không cần thiết thì không nhất thiết phải bổ sung quy hoạch.

1.2. Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch tại hội nghị cán bộ chủ chốt

a) Thành phần:

– Ở các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện và tương đương: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

  Thông tư 39/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 121/2021/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

– Ở các trường THCS, Tiểu học, Mầm non công lập của huyện: Cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu; trưởng, phó các tổ và các tổ chức chính trị – xã hội.

– Ở các đảng ủy xã, thị trấn, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy: Ban chấp hành Đảng bộ; cấp trưởng, cấp phó các ban, ngành, đoàn thể; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

b) Nội dung: Hội nghị thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch (theo mẫu 2a-2b).

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của hội nghị cán bộ chủ chốt, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, thống nhất danh sách nhân sự trước khi đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị tiếp theo (bước 3).

1.3. Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch tại hội nghị ban chấp hành; hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

a) Thành phần:

– Ở các phòng, ban, ngành cấp huyện và tương đương: Toàn thể đảng viên của chi bộ.

– Ở các đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện: Ban chấp hành đoàn thể chính trị – xã hội.

– Ở các trường THCS, Tiểu học, Mầm non công lập của huyện: Cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu; trưởng các tổ và các tổ chức chính trị – xã hội.

– Ở các đảng ủy xã, thị trấn, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy: Ban chấp hành Đảng bộ.

b) Nội dung: Hội nghị thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch (theo mẫu 3a-3b).

1.4. Bước 4: Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết bổ sung quy hoạch

a) Thành phần: Như Bước 1

b) Nội dung:

– Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến tại các hội nghị trên, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định, bộ phận tổ chức của cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp báo cáo tập thể lãnh đạo.

– Tập thể lãnh đạo thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch (theo mẫu 4a-4b).

Những đồng chí được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo biểu quyết đồng ý nhưng phải đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn theo quy định (lấy từ cao xuống) thì được đưa vào danh sách đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch.

2. Thời điểm tính tuổi rà soát, bổ sung quy hoạch

2.1. Đối với nhiệm kỳ ………

– Thời điểm tính tuổi cán bộ để rà soát, bổ sung quy hoạch là thời điểm Ban Thường vụ Huyện ủy bỏ phiếu biểu quyết rà soát, bổ sung quy hoạch: Tháng……….

– Những đồng chí đã có trong quy hoạch nhưng đến thời điểm rà soát quy hoạch không còn đủ tuổi để bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử lần đầu (5 năm) vào chức danh quy hoạch thì đưa ra ngoài quy hoạch (nam sinh từ tháng 3/1964, nữ sinh từ tháng 3/1969 trở về trước).

2.2. Đối với nhiệm kỳ ………, ………

– Thời điểm tính tuổi cán bộ bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy là thời điểm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ ………: Cấp xã, thị trấn và các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy là tháng 4/2020.

– Thời điểm tính tuổi cán bộ bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn là thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ ………: Tháng 5/2021.

– Thời điểm tính tuổi cán bộ bổ sung quy hoạch trưởng, phó các phòng, ban, ngành cấp huyện, các trường học trong huyện (chức danh bổ nhiệm, không phải bầu cử) tính theo nhiệm kỳ 5 năm (ít nhất nam sinh từ tháng 01/1966, nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại đây).

– Thời điểm tính tuổi cán bộ bổ sung quy hoạch lãnh đạo các đoàn thể, các hội là thời điểm tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ của tổ chức đó.

3. Thẩm quyền phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch

– Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

– Đảng ủy các xã, thị trấn và các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý.

4. Một số điểm lưu ý khi rà soát, bổ sung quy hoạch

– Đối với quy hoạch Ban Chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn và các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy: Những cán bộ được lựa chọn để bổ sung quy hoạch phải thuộc một trong ba đối tượng (theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 27/11/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý).

– Đối với cán bộ được quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND xã, thị trấn thì phải đồng thời được quy hoạch chức danh Bí thư hoặc Phó Bí Đảng ủy.

– Đối với cán bộ được quy hoạch chức danh Chủ tịch UBND xã, thị trấn thì phải đồng thời được quy hoạch chức danh Phó Bí thư Đảng ủy.

5. Hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch

– Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch:

– Biên bản tổng hợp kết quả phiếu tại các hội nghị.

– Danh sách trích ngang cán bộ đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch (Biểu số 1).

– Danh sách trích ngang cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục quy hoạch (Biểu số 2).

– Danh sách trích ngang cán bộ đề nghị bổ sung quy hoạch (Biểu số 3).

– Bảng tổng hợp phân tích chất lượng cán bộ quy hoạch (Biểu số 4).

– Hồ sơ cán bộ đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch (hồ sơ cán bộ tương tự như hồ sơ bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử: theo danh mục gửi kèm).

  2023 Đơn xin việc bằng tiếng Anh - Civil Engineer

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Đảng uỷ xã, thị trấn, Đảng ủy, chi ủy trực thuộc; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hộicủa huyện nghiêm túc triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch để triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của cấp mình và cấp dưới theo phân cấp. Báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy) phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trước ngày ………

2. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện ủy viên phụ trách các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

3. Ban Tổ chức Huyện uỷ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; tổng hợp đề nghị của các cơ quan, đơn vị; thẩm định, báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt quy hoạch cán bộ theo thẩm quyền, xong trước ngày 1……….

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần báo cáo kịp thời bằng văn bản về Ban Thường vụ Huyện uỷ (qua Ban Tổ chức Huyện uỷ tổng hợp) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

– Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c);

– Đ/c ……., UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (để b/c);

– Các đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện;

– Các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy;

– Các trường THCS, Tiểu học, Mầm non;

– Lưu VPHU, BTCHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

2. Báo cáo tổng kết công tác quy hoạch cán bộ số 2

UBND HUYỆN ……………

TRƯỜNG ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Số: …………………

………….., ngày…tháng…năm….

BÁO CÁO
Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn …….. và phương hướng mục tiêu rà soát, quy hoạch cán bộ giai đoạn ……..

Thực hiện Công văn số ……………. ngày ………………. của Phòng nội vụ huyện ………… về hướng dẫn quy hoạch cán bộ quản lý các trường học trực thuộc UBND huyện giai đoạn …….. và những năm tiếp theo.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nguồn các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn ………. Trường …………………….. xin được báo cáo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn ……… và đề ra một số phương hướng mục tiêu rà soát, quy hoạch cán bộ giai đoạn ……….. của nhà trường cụ thể như sau.

I. Kết quả công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ giai đoạn …………..

1. Những mặt đã làm được:

– Nhìn chung, công tác già soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn ………….. đã làm chuyển biến về nhận thức của đội ngũ CB-GV-NV toàn trường đặc biệt là Cấp ủy, BGH nhà trường và các đồng chí là trưởng các ban ngành đoàn thể của nhà trường. Trong khi tổ chức và thực hiện đã có sự chỉ đạo chặt chẽ và đồng bộ, kế thừa và phát triển, tạo được nguồn cán bộ kế cận, góp phần khắc phục dần tình trạng bị động, lúng túng trong công tác cán bộ.

– Đội ngũ cán bộ đã được quy hoạch nói chung đều đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định, có phẩm chất chính trị vững vàng, được thử thách rèn luyện qua thực tiễn công tác, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Hàng năm, nhà trường đã nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá đặc biệt là những đồng chí trong diện được quy hoạch, để xem xét, điều chỉnh, bổ sung hàng năm. Bước đầu đã gắn kết công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ với các khâu khác trong công tác cán bộ, góp phần từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, nhằm đáp ứng yêu cầu về sự phát triển của nhà trường trong thời kỳ mới.

– Đa số các đồng chí đã được quy hoạch trong nguồn cán bộ đều có năng lực thực tiễn, được thể hiện ở kết quả và hiệu quả công việc được giao trong những năm gần đây. Trong công tác đều có tinh thần chủ động, sáng tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tinh thần đoàn kết, biết tập hợp quần chúng, có năng lực tổ chức và điều hành các công việc của nhà trường, để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công tác được giao và lĩnh vực được phân công phụ trách.

– Công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ của nhà trường được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng phương châm, đảm bảo nội dung và phương pháp dựa trên cơ sở đánh giá đúng cán bộ và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và công khai.

– Kết quả quy hoạch cán bộ nguồn giai đoạn ………….. của nhà trường đã thể hiện được phương châm “động” và “mở”. Một chức danh nhà trường quy hoạch 2-3 đồng chí và không có đồng chí nào được quy hoạch vào 2 chức danh. Trong số những đồng chí được quy hoạch trong nguồn của nhà trường giai đoạn ………….. có 02 đồng chí được bổ nhiệm chính thức vào chức danh làm Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng (vào tháng 06/…….).

– Công tác đánh giá cán bộ được cấp ủy và BGH nhà trường thực sự coi trọng và được tổ chức thực hiện theo định kỳ hàng năm khi hết nhiệm kỳ, trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử và trước khi thực hiện quy hoạch cán bộ. Việc nhận xét đánh giá cán bộ được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn đảm bảo nguyên tắc, thực hiện đúng quy trình đánh giá chặt chẽ, dân chủ, công khai và nghiêm túc.

  Đáp án Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật tỉnh Sóc Trăng 2023

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì trong thực tế của nhà trường về công tác quy hoạch, già soát, bổ sung cán bộ giai đoạn ……….. cũng không tránh khỏi những tồn tại và hạn chế, cụ thể:

– Cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường khi thực hiện công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch chưa đảm bảo cơ cấu về độ tuổi.

– Việc rà soát, bổ sung, quy hoạch hàng năm còn chưa kịp thời, còn lúng túng về cách thực hiện.

3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn;

– Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, nhà trường cần rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tế sau:

– Thường xuyên tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, để nâng cao lập trường tư tưởng, phát huy tình thần tự học tập, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mở rộng dân chủ và công khai trong công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

– Công tác thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch phải thực hiện đúng quy trình chặt chẽ, đảm bảo khách quan, dân chủ.

– Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ trong nhà trường, cần phải kết hợp với việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo với quy hoạch cán bộ chuyên môn.

– Sau khi được cấp có thầm quyền phê duyệt kế hoạch và xác nhận quy hoạch cán bộ của các cấp. Cấp ủy chi bộ có thẩm quyền để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ phù hợp với chức danh đã được quy hoạch đúng yêu cầu, đảm bảo thời gian và phù hợp với các chức danh đang được quy hoạch.

II. Phương hướng mục tiêu trong công tác rà soát, quy hoạch cán bộ giai đoạn ………..:

Để thực hiện tốt hơn nữa về công tác rà soát, quy hoạch cán bộ giai đoạn ………… Nhà trường cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và các giải pháp sau:

– Tiếp tục nâng cao nhận thức, thực hiện đúng các quan điểm, nguyên tắc, phương châm nội dung và phương pháp của công tác rà soát, quy hoạch cán bộ trong Cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên và nhà trường. Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số ……….. ngày …………… của Ban thường vụ huyện …………. về việc hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ ……… và những năm tiếp theo; Hướng dẫn số ……………. ngày …………… của Phòng Nội vụ huyện …………. về việc hướng dẫn quy hoạch cán bộ quản lý các trường học trực thuộc UBND huyện giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo.

– Xây dựng và thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của nhà trường có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đảm bảo về cơ cấu độ tuổi, có tính kế thừa, phát triển, nhằm đáp ứng các nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Song song với công tác quy hoạch cán bộ nhằm đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, để bố trí công việc sao cho phù hợp với năng lực và trách nhiệm được giao.

Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ của nhà trường đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực toàn diện về cả số lượng, chất lượng, cơ cấu, phân bổ nhân lực, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà trường trong giai đoạn …………

Công tác rà soát, quy hoạch cán bộ phải đi trước một bước, thực sự có tầm nhìn xa và đảm bảo tính kế thừa, trong đó cần triển khai tích cực, việc chuẩn bị bộ máy, đội ngũ cán bộ của nhà trường có chất lượng cao hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn trong giai đoạn mới ……….. và những năm tiếp theo. Trong đó đảm bảo quy hoạch ở tầm nhìn rộng một người có thể quy hoạch 2 chức danh, mỗi chức danh quy hoạch từ 2-3 người và tập trung đánh giá đúng phẩm chất đạo đức, năng lực, chiều hướng và khả năng phát triển của cán bộ, để làm căn cứ cho việc rà soát, quy hoạch cán bộ của nhà trường.

Chú trọng phát hiện, tạo nguồn cán bộ, nhất là cần quan tâm đến những giáo viên giỏi, có năng lực chuyên môn tốt, có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học, có nhiều năm kinh nghiệm và đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, nhiệt tình trong công tác, có tư cách và phẩm chất đạo đức tốt, từ đó để chọn nguồn quy hoạch cán bộ lâu dài cho nhà trường.

Trên đây là báo cáo công tác rà soát, quy hoạch cán bộ giai đoạn ………….. và phương hướng mục tiêu rà soát, quy hoạch cán bộ giai đoạn ……….. của trường ……………….. Nhà trường rất mong được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo các cấp để giúp nhà trường thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch nguồn cán bộ cho nhà trường giai đoạn ……….. và những năm tiếp theo./.

Nơi nhận:

Phòng Nội vụ (để b/c);

Website trường;

– Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác quy hoạch cán bộ mà Hoatieu.vn sưu tầm được và gửi tới các bạn. Qua đó các bạn có thể lập được mẫu báo cáo công tác rà soát, quy hoạch cán bộ sao cho hoàn chỉnh và đầy đủ nội dung nhất. Mẫu báo cáo gồm các nội dung chính như: kết quả đạt được, mặt hạn chế và phương hướng phấn đấu…..

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment