2023 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ chính trị khóa X

Tổng kết về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW khóa X

Công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vừa là mục tiêu, vừa là tiền đề, động lực để phụ nữ phát triển xã hội. hoatieu.vn mời các bạn tham khảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 11 khóa X về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

­ĐẢNG BỘ …………………….

THÀNH ỦY ……………………

*

Số -BC/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO

Tổng kết … năm thực hiện Chương trình hành động số 09- CTr/ TU của Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

—–*—–

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết

Sau khi Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 27-4-2007 và Tỉnh ủy …………….. có Chương trình hành động số 09- CTr/TU ngày 26-6-2007 thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Thành ủy …………….. đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai sâu rộng trong các cấp ủy cơ sở Đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thành phố đến cơ sở; đồng thời chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, ban ngành các cấp của thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 09- CTr/TU ngày 04-11-2007 về thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X); phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, đồng thời chỉ đạo Ban Dân vận Thành ủy phối hợp Hội LHPN thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện và sơ kết Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ở cơ sở. Hằng năm, ngay từ đầu năm, Thường trực Thành ủy tổ chức làm việc và cho ý kiến chỉ đạo về hoạt động của Hội LHPN thành phố và công tác phụ nữ.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Thành ủy, Hội LHPN thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước đến đội ngũ cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ; xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế ở cơ sở, cụ thể hóa nhiệm vụ công tác phụ nữ vào nội dung chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết ở các cấp.

UBND thành phố đã thành lập và thường xuyên chỉ đạo, củng cố kiện toàn, phát huy vai trò hoạt động của “Ban vì sự tiến bộ phụ nữ” thành phố tham mưu giúp UBND thành phố triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, đề án của Nhà nước, chính quyền các cấp về sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ.

Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể chính trị – xã hội, các hội xã hội và các ban, ngành của thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với Hội LHPN thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

2. Những kết quả đạt được về triển khai thực hiện Nghị quyết

2.1. Nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới

Nhận thức được công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vừa là mục tiêu, vừa là tiền đề, động lực để phụ nữ phát triển. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã thường xuyên chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy, Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” và các ngành chức năng của thành phố phối hợp Hội LHPN thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

Phát huy vai trò nòng cốt trong việc nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, Hội LHPN thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành của thành phố tổ chức trên 346 lớp tuyên truyền về giới, Luật Bình đẳng giới, Luật hôn nhân- gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật lao động cho hơn 40.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ. Nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, ngày truyền thống của Hội LHPN Việt Nam, ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Hội thi “Hóa trang nữ anh hùng dân tộc”, “Phụ nữ tìm hiểu pháp luật”; tọa đàm: “Phòng chống bạo lực gia đình”… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia, hưởng ứng, đã tác động tích cực đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong hệ thống chính trị và nhân dân. Ngoài ra, Hội LHPN thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động về công tác phụ nữ và bình đẳng giới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao vai trò, vị trí, tạo mọi điều kiện để phụ nữ phát triển và thực hiện tốt bình đẳng giới trong xã hội. Hội LHPN thành phố đã phối hợp với Báo, Đài của tỉnh, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả với trên 400 tin bài có chất lượng, phối hợp thực hiện và duy trì chuyên mục “Phụ nữ với cuộc sống” từ năm 2013 đến nay.

Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận – đoàn thể thành phố cũng đã thường xuyên chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ, mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Hằng năm, Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bình đẳng giới, ban hành nhiều kế hoạch thực hiện nhằm nâng cao nhận thức và hành động về bình đẳng giới trong hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Nhìn chung, 10 năm qua các tổ chức cơ sở Đảng,Chính quyền, Hội LHPN cùng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục đích, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm về công tác phụ nụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới trong cán bộ hội viên phụ nữ, các tầng lớp nhân dân; khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét và hiệu quả công tác phụ nữ trên các lĩnh vực, tôn tạo và nâng cao giá trị 4 phẩm chất của người phụ nữ trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước “tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang”.

2.2. Thực hiện các chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển

Trong thời gian qua, Thành ủy …………….. đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phụ nữ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chương trình, mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, cùng những vấn đề liên quan đến phụ nữ ở địa phương, đơn vị. Nhất là các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn, hướng dẫn, ứng dụng những thành tựu khoa học – kỹ thuật vào trong sản xuất – kinh doanh, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phụ nữ tham chính, vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội cho các tầng lớp nhân dân nói chung, cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng.

Các cấp chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực phối hợp với Hội LHPN thành phố và cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án của Nhà nước và địa phương về phụ nữ và công tác phụ nữ. UBND thành phố đã tạo điều kiện để Hội LHPN thành phố phối hợp tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 19/ NĐ-CP về “Quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước trong việc đảm bảo cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước”; Nghị định 56/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ……………..; tham gia giám sát việc thực hiện các Luật liên quan đến phụ nữ như: Luật hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của phụ nữ như giám sát chế độ bảo hiểm xã hội cho nữ cán bộ chuyên trách trên địa bàn thành phố, thực hiện Đề án 295, Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ Tết cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng, cán bộ hưu trí, cán bộ cơ sở, hộ nghèo; giám sát chính sách vay vốn của Ngân hàng Chính sách… qua đó, đề xuất với Chính quyền các cấp hoặc kiến nghị với cấp trên xử lý, giải quyết kịp thời chế độ phụ cấp cho cán bộ Chi hội trưởng, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ Chi hội phó và Tổ trưởng phụ nữ thôn – khối phố; quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn đối với phụ nữ có con nhỏ.

  Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ cành lá bị bệnh thuộc loại biện pháp gì?

2.3. Xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu gắn với giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người phụ nữ

Thành ủy đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, Hội LHPN thành phố thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn – hội viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ thực hiện 4 phẩm chất phụ nữ thời đại mới “Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh”. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập trung vào tuyên truyền theo nhóm đối tượng, đến từng gia đình hội viên phụ nữ, đồng thời thông qua các phương tiện truyền thông, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, hội thảo, văn nghệ, sân khấu hóa, chiếu phim tài liệu, trưng bày sản phẩm của phụ nữ, tiêu biểu như Hội thi “Hóa trang nữ anh hùng dân tộc”, “Kết mâm hoa quả dâng Vua Hùng”, truyền thông “Biến đổi khí hậu”, Hội thi “Rung chuông vàng”, “Phụ nữ với môi trường”, Hội diễn văn nghệ “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”, “Đảng là niềm tin tất thắng”, Tọa đàm “Phòng chống bạo lực gia đình”, kết hợp tuyên truyền và chiếu phim về Hoàng Sa, Trường Sa… được tổ chức rộng rãi, quy mô, đều khắp và đầu tư có chất lượng. Nội dung tuyên truyền, học tập luôn bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và tập trung vào những vấn đề liên quan mật thiết đến phụ nữ như: Học tập và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức chăm sóc sức khoẻ phụ nữ – trẻ em, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội, ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào trong sản xuất, kinh doanh,… đã thu hút trên 85% hội viên- phụ nữ tham gia. Qua đó, đã nâng cao kiến thức, năng lực, năng động sáng tạo, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Hội LHPN thành phố và cơ sở đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” lồng ghép với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Phụ nữ …………….. – cử chỉ đẹp, sống văn minh” với cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng “Nông thôn mới” cùng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, công tác hậu phương quân đội, chính sách an sinh xã hội trong phụ nữ và nhân dân đạt nhiều kết quả tốt, có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thường xuyên được quan tâm. Hằng năm, Hội LHPN phối hợp rà soát, nắm các đối tượng phụ nữ nghèo; tổ chức tập huấn kiến thức, trợ giúp hội viên – phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm… Nhiều mô hình có hiệu quả như “Tổ hợp tác nông nghiệp, thương mại và dịch vụ Quảng Phú”, “Tổ nghề nén, “Tổ dịch vụ nấu ăn lưu động”, “Tổ tư vấn, giới thiệu việc làm”, CLB phụ nữ phát triển kinh tế, CLB phụ nữ Tiểu thương, Tổ nghề may, Tổ nghề bánh tráng; Mô hình nuôi heo nái, nuôi cá tràu lai, bánh đậu xanh, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Chắp cánh niềm tin”, “Điểm sáng vì ngày mai”, “Vòng tay nhân ái”,“Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển cộng đồng”... đã được Hội LHPN các cấp phát động tập trung xây dựng. Các làng nghề truyền thống được duy trì và phát triển như làng bún Phương Hòa, chế biến nước mắm, làm bánh tráng, chiếu cói… Qua đó đã giúp các hội viên phụ nữ, các chị em vươn lên thoát nghèo, giải quyết việc làm tại chỗ lao động nữ, phát triển kinh tế, cải thiện, ổn định và nâng cao chất lượng đời sống.

Sau 10 năm, đến nay Hội LHPN thành phố đã phối hợp đào tạo nghề cho 28.894 lao động nữ, giới thiệu 20.134 lao động nữ vào làm việc ở các công ty, xí nghiệp ở các khu công nghiệp, trong tỉnh và xuất khẩu lao động nước ngoài; giúp đỡ 9.632 lượt hộ phụ nữ nghèo, trên 2.143 hộ phụ nữ thoát nghèo, trong đó 1.572 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của thành phố từ 8.5% năm 2008 xuống còn 1.71% năm 2015.

2.4. Xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”

Xác định “Gia đình là tế bào, là nền tảng của xã hội”, Ban Thường vụ Thành ủy …………….. đã chỉ đạo UBND thành phố thành lập và đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm phát huy những giá trị của gia đình truyền thống góp phần xây dựng con người, xây dựng xã hội văn minh hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Ban Chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tích cực phối hợp với Hội LHPN các cấp triển khai đến các tầng lớp nhân dân và hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện chuẩn mực xây dựng gia đình văn hóa gắn với gia đình hạnh phúc, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào “Phụ nữ …………….. cử chỉ đẹp, sống văn minh”. Tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp, hỗ trợ phụ nữ về kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình với 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, nuôi dạy con tốt, phòng chống bạo lực gia đình… cho trên 55 ngàn lượt phụ nữ, đạt tỷ lệ 84%.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), các đợt sinh hoạt 8/3, 20/10, tổ chức Hội thi “Kiến thức mẹ, sức khỏe con”, “Gia đình hạnh phúc”, “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, “Yêu thương và chia sẻ, “Cùng nói lời yêu thương”,“Biểu dương các gia đình cán bộ Hội hạnh phúc tiêu biểu”, trao học bổng cho trẻ em nhân ngày 1/6, Tết Trung thu…. thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Ngoài ra, Hội LHPN thành phố đã xây dựng, duy trì và phát triển 114 mô hình, câu lạc bộ “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “5 không, 3 sạch”, “Mẹ hiền, dâu thảo”, “Mẹ hiền cho trẻ mồ côi”, “Gia đình hạnh phúc”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, CLB “Cô nuôi dạy trẻ”, mô hình “Dịch vụ gia đình”, “Tổ phụ nữ không có hội viên chồng con nghiện ma túy, vi phạm pháp luật”, “Phụ nữ xây dựng khối phố xanh, sạch, đẹp”... thu hút 8.060 thành viên tham gia.

Hội LHPN thành phố đã phát động phong trào “Phụ nữ …………….. – cử chỉ đẹp, sống văn minh” với 5 tiêu chí cụ thể nhằm thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch gắn với nông thôn mới và đô thị văn minh” với từng nội dung, tiêu chí được lồng ghép một cách thiết thực. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động cụ thể đã triển khai thực hiện tại cơ sở đã tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức, giúp cho phụ nữ thành phố có ý thức tốt hơn trong giao tiếp, ứng xử và thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, tham gia bảo vệ môi trường với phong trào “chủ nhật xanh hằng tuần”, thực hiện “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, giữ gìn “nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”…. góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ …………….. “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Ngoài ra, trong công tác phòng chống bạo lực gia đình”, Hội LHPN đã thực hiện nhiều biện pháp như tổ chức tọa đàm phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng và duy trì 33 “địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, xây dựng và duy trì các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Ấm áp gia đình Việt”; tích cực tham gia các Tổ hòa giải, tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, qua đó, đã tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ 174 trường hợp bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, hòa giải thành công 259 vụ việc phát sinh trong đời sống cộng đồng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, hạn chế đơn thư vượt cấp, không để điểm nóng xảy ra ở địa phương. Phối hợp triển khai thực hiện tốt “Ngày pháp luật”, đã tổ chức 28 buổi trợ giúp pháp lý lưu động và tư vấn pháp luật cho hội viên phụ nữ về lĩnh vực hôn nhân, đất đai, bạo lực gia đình, thừa kế, dân sự, thuế… nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp phụ nữ. Vận động Hội viên phụ nữ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” thành phố đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thay đổi cơ bản tâm lý “trọng nam, khinh nữ” trong việc chăm sóc con cái, giảm các hành vi bạo hành với vợ và con gái trong gia đình, giảm tỉ lệ chênh lệch giới tính, đảm bảo sự cân bằng giữa bé trai và bé gái, không để xảy ra tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, thành lập và duy trì hoạt động của câu lạc bộ “Phụ nữ tham chính”.

Các hoạt động hướng về cội nguồn, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, công tác hậu phương quân đội được các cấp Hội LHPN triển khai thực hiện thường xuyên và đạt được nhiều kết quả, nổi bật như chương trình vì phụ nữ nghèo, vì phụ nữ cao tuổi, bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo, “mẹ hiền cho trẻ mồ côi”, câu lạc bộ “vòng tay nhân ái”; vận động đóng góp quỹ xây dựng Tượng đài mẹ VNAH, phong trào giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn được thực hiện thường xuyên tại các chi, tổ Hội. Trong những năm qua, các cấp Hội LHPN thành phố đã vận động tặng quà, tiền cho gia đình chính sách, nhận đỡ đầu thường xuyên 27 phụ nữ nghèo, già cả không nơi nương tựa; nhận đỡ đầu cho 248 cháu, trao 148 sổ tiết kiệm cho phụ nữ, tặng 816 suất học bổng cho trẻ em nghèo, tặng 548 suất quà cho phụ nữ và trẻ em ở các xã miền núi, trao 289 phương tiện sinh kế; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa hơn 50 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo; ủng hộ quần áo, tiền, vật dụng thiết yếu cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt và phụ nữ nghèo huyện ………….. với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

  2023 Tả mẹ chăm sóc em khi bị ốm hay chọn lọc

Thông qua các hoạt động xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội ở địa bàn khu dân cư; góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố …………….. đạt đô thị loại II.

2.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Thành ủy luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, đề bạt đối với cán bộ nữ. Tỉ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý từng bước được nâng lên. 10 năm qua, các cấp ủy Đảng đã đưa cán bộ nữ đi đào tạo cao cấp, trung cấp Chính trị 152 đồng chí; đại học chuyên môn 48 đồng chí, sơ cấp công tác phụ nữ 6 đồng chí, 100% cán bộ Hội thành phố và cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ, các kiến thức và kỹ năng cần thiết khác. Tỉ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, HĐND các cấp, tham gia các cơ quan dân cử, cơ quan hành chính Nhà nước tăng so với các nhiệm kỳ trước và đã đóng góp tích cực vào việc lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Đến nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy thành phố đạt 18,6%; cấp xã/phường đạt 22%. Tỷ lệ nữ làm đại biểu HĐND cấp thành phố là 25,8%; cấp xã/phường: 17,9%. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng viên nữ được các cấp ủy Đảng chú trọng; số hội viên – phụ nữ ưu tú được kết nạp vào Đảng: 795/1.637 hội viên, đạt tỷ lệ 48,56%, tỉ lệ cán bộ nữ làm lãnh đạo ngày càng tăng, đạt 31,02 %. (trưởng, phó các phòng ban của thành phố: 91/303).

Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều cơ quan, đơn vị, tích cực nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, trao dồi bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, đã chuẩn hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

2.6. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHPN thật sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ

Thành ủy đã chỉ đạo Hội LHPN thành phố quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Hội LHPN từ thành phố đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh; tập trung chỉ đạo kiện toàn, củng cố nhân sự tham gia Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và thành phố; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp, đảm bảo tiêu chuẩn và số lượng.

Tổ chức bộ máy từ thành phố đến xã, phường từng bước được củng cố, kiện toàn, đảm bảo quy hoạch cán bộ theo hướng chuẩn hóa và trẻ hóa các chức danh chủ chốt nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, giúp triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời, nền nếp, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội. Hiện nay, trình độ chuyên môn và chính trị của cán bộ Hội được nâng lên. Cụ thể, cấp thành phố: 100% lãnh đạo chủ chốt đạt chuẩn; cấp xã- phường trình độ chuyên môn: 100% Chủ tịch Hội đã tốt nghiệp và đang học đại học, lý luận chính trị: 100% trung cấp; 100% cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ.

Công tác phát triển hội viên, xây dựng lực lượng nòng cốt được quan tâm xây dựng và củng cố. Qua 10 năm, đã phát triển được 7.096 hội viên (tăng 28% so với năm 2007); 100% chi, tổ có lực lượng nòng cốt; 100% cơ sở Hội vững mạnh; 85% chi hội vững mạnh, 15% chi hội khá, không có chi hội trung bình, yếu. 100% chi hội mở sổ theo dõi, quản lý Hội viên phụ nữ; 100% chi, tổ Hội có quỹ từ 1 triệu đồng trở lên đảm bảo hoạt động.

Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức tập hợp hội viên nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện của tổ chức Hội. Các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở chú trọng triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình địa phương nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề ưu tiên, bức xúc của hội viên phụ nữ. Các mô hình, câu lạc bộ tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả như: mô hình “CLB cô nuôi dạy trẻ,“CLB Phụ nữ đơn thân,“CLB Phụ nữ tiểu thương,“Tổ nghề may”, các nhóm “phụ nữ rèn luyện thân thể theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Tổ chức các hoạt động như hội thi “Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi”, “Diễn đàn góp ý xây dựng tổ chức Hội vững mạnh” diễn ra sôi nổi đã thu hút ngày càng đông đảo phụ nữ tham gia. Đồng thời, tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên – phụ nữ.

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở các văn bản của Đảng, Nhà nước, Hội LHPN thành phố đã nghiên cứu và tích cực tham gia đóng góp trên 300 lượt ý kiến vào các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giai đoạn 2010-2015, đề án xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, tham dự và góp ý vào Hội thảo“Khung chiến lược phát triển thành phố ……………..”, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, dồn điền đổi thửa, giải phóng mặt bằng, tái định cư, một số văn bản có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ và trẻ em như Hiến Pháp 2013, Luật hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, các chính sách ưu đãi đối với lao động nữ. Nhiều ý kiến đề xuất của Hội đã được tiếp thu và thực hiện như: đề xuất lãnh đạo thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương buôn bán tại chợ mới …………….., hỗ trợ kinh phí tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, hỗ trợ chế độ thai sản cho cán bộ nữ bán chuyên trách; hỗ trợ cho cán bộ dân số, y tế khối phố, cán bộ nữ bán chuyên trách được kiêm nhiệm để tăng thu nhập…

III. Nhận xét, đánh giá chung

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị đã từng bước tạo được những chuyển biến tích cực về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp ủy cơ sở Đảng, chính quyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”, qua đó từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và xã hội được nâng lên. Công tác phối, kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội về triển khai thực hiện công tác phụ nữ có chú ý, tạo được sự nhận thức về công tác phụ nữ. Công tác tham mưu của các cấp Hội LHPN có chủ động, tạo điều kiện cho việc thực hiện Nghị quyết ngày càng có hiệu quả, tỷ lệ nữ trong Cấp ủy, HĐND được nâng lên so với trước.

Phong trào phụ nữ và công tác Hội của thành phố đạt được nhiều kết quả nhất định, có sự chuyển biến tích cực, tạo được niềm tin trong nhân dân. Các cấp Hội phụ nữ thành phố đóng vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, có nhiều cố gắng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ; xây dựng nhiều mô hình mới, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ phụ nữ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo hội viên- phụ nữ. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc ngày càng hiệu quả. Tổ chức Hội được củng cố và phát triển; đội ngũ cán bộ Hội từ thành phố đến cơ sở nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn thành phố trong … năm qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là

– Việc triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết ở một số địa phương còn chậm, chưa đồng bộ và chưa rộng khắp. Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể về thực hiện Nghị quyết chưa được đầy đủ. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên.

– Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý, tham gia các cơ quan dân cử có tăng lên nhưng vẫn còn thấp; nhất là ở xã – phường, chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động nữ trong các ngành và xã hội.

– Tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ tuy giảm nhưng chưa thật sự bền vững. Lao động nữ được đào tạo nghề, được giải quyết việc làm chưa đạt do trình độ năng lực, tay nghề của phụ nữ chưa đáp ứng yêu cầu. Số phụ nữ các hộ thuộc diện bồi thường- giải tỏa, phụ nữ nông thôn không có việc làm còn khá nhiều và chưa được sự quan tâm, hỗ trợ đúng mức. Tư tưởng tự ti, an phận, ngại thay đổi môi trường công tác vẫn tồn tại trong một bộ phận phụ nữ.

– Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chưa đáp ứng kịp thời vấn đề thực tiễn đặt ra như: thành lập các CLB nữ trí thức, CLB nữ doanh nghiệp; chưa thu hút nữ thanh niên, nữ công nhân lao động ở các cụm công nghiệp vào Hội.

  Hiện nay, trong một số gia đình có tình trạng chồng ngược đãi, đánh đập hành hạ vợ GDCD 9 bài 12

– Cơ chế thị trường và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, CNH- HĐH đất nước đã phát sinh nhiều vấn đề xã hội có liên quan trực tiếp đến phụ nữ. Tình trạng bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, mại dâm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp. Nhận thức về bình đẳng giới còn nhiều bất cập.

* Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó là

– Một số Cấp ủy Đảng, Chính quyền chưa thật sự quan tâm trong công lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết triệt để, sâu rộng. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa được thường xuyên liên tục, thiếu đồng bộ.

– Công tác tham mưu của Hội LHPN và hoạt động của Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” đôi lúc đôi nơi vẫn còn hạn chế, chủ trương công tác cán bộ nữ ở một số địa phương chưa được quán triệt, chưa thực hiện đầy đủ trong quy hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đề bạt cán bộ.

– Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Hội LHPN xã- phường, thôn- khối phố tuy nhiều hơn trước nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Công tác tham mưu của các cấp Hội chưa chủ động, chưa sâu sát, kịp thời.

– Công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát, rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết chưa được chú trọng đúng mức. Công tác tham gia giám sát thực hiện luật pháp chính sách về Bình đẳng giới còn nhiều bất cập; công tác tham mưu, phối hợp xử lý những tình huống phát sinh đôi lúc chưa kịp thời, chưa có giải pháp hữu hiệu để góp phần cùng với Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ. Mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên về giới và bình đẳng giới còn mỏng.

– Tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thành phố trung tâm tỉnh lỵ diễn ra khá nhanh, tạo ra thách thức, khó khăn trong việc chuyển đổi ngành nghề, tìm kiếm việc làm đối với một bộ phận phụ nữ, nhất là phụ nữ tuổi trung niên ở khu vực thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

* Từ những kết quả đạt được và những hạn chế nêu trên, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau

– Để thực hiện tốt Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị, các Cấp ủy Đảng, Chính quyền; cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ về các quan điểm, nội dung, giải pháp của Nghị quyết.

– Các cấp Hội LHPN và Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” phải thật sự phát huy vai trò, vị trí, chủ động thực hiện công tác tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền về công tác phụ nữ thời kỳ mới.

– Quan tâm, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

– Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ và cán bộ Hội LHPN các cấp, đặc biệt là cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị, có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức. Phát huy được trí tuệ tập thể, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, thương yêu giúp đỡ nhau là yếu tố quyết định sự phát triển đội ngũ cán bộ Hội LHPN và phong trào phụ nữ.

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đa dạng hóa các loại hình tập hợp phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của phụ nữ; tôn trọng và phát huy nội lực của phụ nữ; chú trọng xây dựng quỹ Hội.

IV. Nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian đến

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị đạt kết quả, trong thời gian đến, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho các Cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa, mục đích của Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 09- CTr/TU ngày 26-6-2007 của Tỉnh ủy …………….., Chương trình hành động số 09- CTr/TU ngày 04-11-2007 của Ban Thường vụ Thành ủy …………….. về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước gắn với tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các nội dung Luật Hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo hành gia đình đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách liên quan đến Giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ như: công tác quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận – đoàn thể, từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị. Tạo điều kiện cho cán bộ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Thúc đẩy vai trò phụ nữ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

3. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị hằng năm từ thành phố đến cơ sở. Trên cơ sở đó, rà soát, bổ sung vào chương trình thực hiện Nghị quyết của Thành ủy phù hợp với yêu cầu thực tế.

4. Tăng cường công tác nghiên cứu các văn bản về chính sách liên quan đến bình đẳng giới, công tác phụ nữ, về quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe, phát huy trí tuệ, năng lực của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ…

5. Chỉ đạo UBND thành phố kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ”, phát huy vai trò tham mưu chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; duy trì nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Phụ nữ tham chính”; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội LHPN các cấp, Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” hoạt động có hiệu quả; kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố.

6. Tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác cơ sở, bám địa bàn dân cư, chăm lo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên. Chú trọng công tác phát triển tổ chức Hội LHPN vững mạnh. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới, từng bước xóa bỏ bạo lực, thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm, trong đào tạo nghề, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no. Đồng thời đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phong trào “Phụ nữ …………….. – cử chỉ đẹp, sống văn minh” gắn với cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch gắn với nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “2 giỏi” trong nữ cán bộ, công nhân viên chức lao động. Thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo phụ nữ thành phố phát huy tiềm năng, trí tuệ, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

V. Những kiến nghị, đề xuất

1. Đối với Trung ương

– Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về công tác cán bộ nữ, có cơ chế hỗ trợ cán bộ nữ, động viên, khích lệ phụ nữ tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, đất nước, xóa bỏ tâm lý e ngại, tự ti, an phận, tạo mọi điều kiện cho phụ nữ phát triển, phấn đấu vươn lên,…

2. Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh:

– Tiếp tục tập trung chỉ đạo và tăng cường nguồn lực hơn nữa để thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu chưa đạt về công tác phụ nữ.

– Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, có cơ chế chính sách hỗ trợ đặc biệt là cán bộ nữ ở cơ sở xã, phường được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

– Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể trong việc nâng cao kiến thức giới, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống phụ nữ.

– Có cơ chế hỗ trợ thêm cho cán bộ nữ làm việc bán chuyên trách, cán bộ hợp đồng, Thư ký thường trực phụ nữ xã- phường, Chi hội phó phụ nữ để động viên các chị an tâm công tác.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 09- CTr/TU ngày 26-6-2007 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến của Thành ủy ………………/.

Nơi nhận:

– Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)

– BDV Tỉnh ủy;

– HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; (t/hiện)

– Các Ban Xây dựng Đảng của Thành ủy;

– Các Tổ chức đoàn thể thành phố;

– Các Thành ủy viên;

– Cấp ủy TCCS Đảng;

– Lưu Văn phòng Thành ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment