2023 Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông về góp vốn

Mẫu biên bản góp vốn công ty cổ phần mới nhất

Mẫu biên bản họp đại hồi đồng cổ đông về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần được các thành viên trong hội đồng cổ đông nhất trí và thỏa thuận góp vốn. Trong biên bản góp vốn công ty cổ phần sẽ bao gồm các thành viên tham gia và số cổ phần được quyền biểu quyết của từng thành viên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản góp vốn công ty cổ phần tại đây.

Mẫu Hợp đồng góp vốn

Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn

Mẫu biên bản góp vốn công ty cổ phần

Mẫu biên bản góp vốn công ty cổ phần

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản góp vốn công ty cổ phần như sau:

  Tiếng Hàn trở thành môn học 'bắt buộc' từ lớp 3 đến 12?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần…)

Hôm nay, ngày………tháng …..năm …., hồi …. tại trụ sở ……. Chúng tôi gồm:

Họ và Tên:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ……………………………………………………………………………………….

Họ và Tên:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ……………………………………………………………………………………….

Họ và Tên:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………………………………………………..

Họ và Tên:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………………………………………………..

Là các cổ đông CÔNG TY ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ……………..

  Thư thông báo xác thực thông tin nhân sự

1. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ….……đồng, chiếm ……………….……. tổng vốn điều lệ.

2. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

3. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

4. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

2. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

3. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

4. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận phần vốn góp của…………………………………………………………………..

Số 01/GCN cấp ngày …./…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của…………………………………………………………………..

Số 02/GCN cấp ngày ……/…./…..

  Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học

Giấy chứng nhận phần vốn góp của…………………………………………………………………..

Số 03/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của…………………………………………………………………..

Số 04/GCN cấp ngày ……/…/……..

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………………………………………………………………………………

IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Hoàng Văn B giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty ……………………………………………

V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Hoàng Văn B là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

LÊ VĂN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

HOÀNG VĂN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

LÊ VĂN C
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ D

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment