2023 Biên bản kiểm phiếu giới thiệu chức danh Bí thư đảng ủy

Biên bản kiểm phiếu giới thiệu chức danh Bí thư đảng ủy gồm các nội dung như tổng số người tham gia bỏ phiếu, số lượng người đã tham gia bỏ phiếu, số phiếu phát ra, số phiếu thu vào, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ….

ĐẠI HỘI …………………………….

LẦN THỨ ….. NHIỆM KỲ 2020-2025

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.……, ngày tháng năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

GIỚI THIỆU CHỨC DANH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY ………………

NHIỆM KỲ 2020-2025

Tại Đại hội Đảng bộ ……………………………………………………., nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổ chức vào ………….. ngày ……./……./2020; tại ……… ………………… đã tiến hành giới thiệu tín nhiệm Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Tổ kiểm phiếu gồm các đồng chí có tên sau:

  1. Đ/c…………………………………………………………………………
  2. Đ/c…………………………………………………………………………
  3. Đ/c…………………………………………………………………………

* Kết quả:

+ Tổng số phiếu phát ra: phiếu + Số phiếu thu về: phiếu

+ Trong đó phiếu hợp lệ: phiếu + Phiếu không hợp lệ: phiếu

  2023 Nghị quyết là gì? - Tìm hiểu các quy định về nghị quyết

* Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1.

được / phiếu = %

2.

được / phiếu = %

3.

được / phiếu = %

4.

được / phiếu = %

5.

được / phiếu = %

6.

được / phiếu = %

7.

được / phiếu = %

8.

được / phiếu = %

9.

được / phiếu = %

Biên bản được kiểm lập vào hồi …..…..h………. cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

Leave a Comment