2023 Biên bản niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án

Mẫu số 55/PTHA: Biên bản niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung niêm yết… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Mẫu số 55/PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN
Về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án

Hôm nay, vào hồi….giờ….ngày ….. tháng….năm ……. tại:

Căn cứ Bản án, Quyết định số ……… ngày ….. tháng …… năm …….. của Tòa án

Căn cứ Quyết định thi hành án số …….. ngày….tháng….năm ……. của Trưởng phòng Thi hành án ………………………..

Bài Hay  2023 Quy trình xử lý học sinh vi phạm nội quy 2023

Căn cứ

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): ……………………………………………., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà): ……………………………………………., chức vụ:

Ông (bà): ……………………………………………., chức vụ:

Với sự tham gia của:

Ông (bà): ……………………………………………., chức vụ:

Ông (bà): ……………………………………………., chức vụ:

Người làm chứng:..

Ông (bà):

Ông (bà):

Lập biên bản về việc niêm yết quyết định, văn bản về thi hành án đối với ông (bà):

Địa chỉ:

Quyết định, văn bản về thi hành án được niêm yết gồm: (tên văn bản; số, ngày, tháng, năm; cơ quan ban hành văn bản)

Thời gian niêm yết từ:

Địa điểm niêm yết:

Biên bản lập xong hồi ……. giờ………. cùng ngày, lập thành ……….. bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN ………
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu số: 27/THA

Bài Hay  2023 Biện pháp cải tạo đất nông nghiệp ở đồng bằng là?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

BIÊN BẢN
Niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án

Hôm nay, vào hồi…. giờ…. ngày…… tháng…. năm……. tại:…………………………….

Căn cứ Bản án, Quyết định số……. ngày……. tháng…….. năm…………………………

của Tòa án……………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định thi hành án số…….. ngày…. tháng…. năm….. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án……………………………………………………………………………………….

Căn cứ…………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):………………………………., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):………………………………., chức vụ:………………………………………………….

Ông (bà):………………………………., chức vụ:………………………………………………….

Với sự tham gia của:

Ông (bà):………………………………, chức vụ:…………………………………………………..

Ông (bà):………………………………, chức vụ:…………………………………………………..

Người làm chứng:..

Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………

Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………

Lập biên bản về việc niêm yết quyết định, văn bản về thi hành án đối với ông

(bà):……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Quyết định, văn bản về thi hành án được niêm yết gồm: (tên văn bản; số, ngày, tháng, năm; cơ quan ban hành văn bản)

Bài Hay  2023 Kế hoạch bài dạy minh họa Mĩ thuật module 4 Tiểu học

……………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian niêm yết từ:……………………………………………………………………………….

Địa điểm niêm yết:……………………………………………………………………………………

Biên bản lập xong hồi……….. giờ……… cùng ngày, lập thành…….. bản đã đọc

lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN………

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Mẫu số 27/THA: Biên bản niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *