2023 Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô 2023 mới nhất

2023 Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô 2023 mới nhất

Biểu mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô được lập ra dựa theo một số Bộ luật ban hành và hợp đồng thuê xe ô tô có liên quan được Hoatieu.vn tổng hợp, cập nhật và gửi đến các bạn mẫu hợp đồng thanh lý thuê xe ô tô, giúp các bạn có thể tham khảo những mẫu văn bản, hợp đồng mới, cụ thể và chính xác nhất. Mời các bạn nghiên cứu.

Khi lập Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe tô các bạn cần chú ý nêu rõ thời gian và địa điểm diễn ra việc thanh toán hợp đồng thuê xe. Biên bản thanh lý hợp đồng sẽ đề cập đến đại diện bên A (người thuê xe) và đại diện bên B (chủ xe) kèm thông tin về tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô có hiệu lực kể từ ngày ký và tương đương với việc hợp đồng thuê xe đã ký trước đó không còn giá trị sử dụng. Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ một bản. Mời các bạn tham khảo mẫu hợp đồng thanh lý dưới đây.

1. Lúc nào cần lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô?

Khi kết thúc việc thuê xe trước thời hạn đã được giao kết trong hợp đồng. Cả bên thuê và bên cho thuê đều nên lập biên bản thanh lý hợp đồng. Điều này giúp chứng tỏ rằng cả 2 bên đều đồng thuận việc chấm dứt hợp đồng thuê xe trước thời hạn, tránh khỏi các rắc rối sau này nếu có.

2. Biên bản chấm dứt hợp đồng thuê xe ô tô

Biên bản chấm dứt hợp đồng thuê xe ô tô
Biên bản chấm dứt hợp đồng thuê xe ô tô

VĂN BẢN THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: ……

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ hợp đồng thuê xe số….. ngày …/…./….

– Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày …… tháng …. năm ……….. tại: …………………….. Chúng tôi gồm có:

  2023 Soạn bài Người thầy đầu tiên lớp 7

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

Ông: …………………………………………………………

Sinh năm: ………………………………………………….

Căn cước công dân số: …… cấp ngày…… do Cục cảnh sát …………

Nơi cư trú: …………………………………………

Cùng vợ là Bà: …………………………………………..

Sinh năm: ………………………………………………….

Căn cước công dân số: ……… cấp ngày……… do Cục cảnh sát …………

Nơi cư trú: …………………………………………

Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):

CÔNG TY …………………………………………

Trụ sở: ……………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………….. do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố ……………………… cấp lại ngày …………………..; đăng ký thay đổi lần thứ ……….. ngày ……………………………..

Người đại diện : ông/bà …………………………

Chức vụ : …………………………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………………. cấp ngày ……………………. tại …………………….

(Giấy ủy quyền số: … ngày …. tháng … năm … do … chức vụ … ký)

Hai bên đồng ý giao kết văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê xe với các nội dung thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

NỘI DUNG THỎA THUẬN CHẤM DỨT

– Nguyên trước đây bên A và bên B có ký kết Hợp đồng thuê xe số …. ngày … tháng … năm 20….

– Nay hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng thuê xe số …. ngày … tháng … năm 20…..

Lý do chấm dứt: bên B không còn nhu cầu thuê xe và bên A đồng ý chấm dứt Hợp đồng thuê xe nêu trên.

– Bên B trả lại cho bên A xe mang biển số ……………., Nhãn hiệu: ……………., số loại: ……………., Loại xe: ……………., màu sơn: ……………., số máy: ……………., số khung: ……………., Dung tích: ……………., số chỗ ngồi: ……………. theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số ……………. do Phòng Cảnh Sát Giao Thông ……………. cấp ngày ……………. (đăng ký lần đầu ngày …………….);

– Tiền đặt cọc và tiền thuê xe còn lại (nếu có) do hai bên tự thỏa thuận, tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Việc giao nhận xe, tiền đặt cọc và tiền thuê xe còn lại (nếu có) nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hai bên đã chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mỗi bên ghi trong Hợp đồng thuê xe nêu trên.

ĐIỀU 2

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện văn bản, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  2023 Mẫu kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

ĐIỀU 3

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Văn bản này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong văn bản này.

ĐIỀU 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết văn bản này.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Số: …

– Căn cứ tình hình thực hiện hợp đồng vận chuyển số … ký ngày .. giữa … và Công ty …;

– Căn cứ Biên bản xác nhận sử dụng dịch vụ ngày …;

Hôm nay, ngày tháng … năm 2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: ………………………….

Đại diện: ………………. – Chức vụ: ……………………

Địa chỉ: ……………… – ĐT: ……………….

Mã số thuế: …………………..

Tài khoản: ……………. – tại: ……………………..

Bên B: …………………………

Đại diện: ……………. – Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ……………….

Mã số thuế: ……………………

Tên đơn vị hưởng: ……………………..

Số tài khoản: ………………….

Tại: …………………….

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý hợp đồng vận chuyển số … ký ngày ………. phục vụ cho “…” của bên A như sau:

Điều 1: Nội dung thanh lý hợp đồng

Bên B đã hoàn thành việc vận chuyển khách phục vụ Hội thảo khoa học “…” cho bên A, nội dung cụ thể như sau:

STT Nội dung dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá (VND) Thành tiền (VND)

1 Xe du lịch đón đưa đại biểu chuyến:

+ Hà Nội – Thanh Hóa – Ninh Bình – Nghệ An – Quảng Ninh – Hải Phòng ngày …

+ Thanh Hóa – Hà Nội ngày … Số lượng xe: 02 28.480.000

Tổng tiền 28.480.000

(Bằng chữ: hai tám triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng)

– Giá trên đã bao gồm thuế, phí liên quan.

– Thời gian sử dụng xe: 22-24/7/2020.

– Giá trị Hợp đồng: 28.480.000đồng (Bằng chữ: hai tám triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).

  2023 Quy định về xếp lương giáo viên sau thăng hạng

Điều 2: Thanh toán

2.1. Giá trị thanh lý: 28.480.000 đồng

Đã đặt cọc: 0 đồng

Số tiền bên A phải thanh toán cho bên B: 28.480.000 đồng

Bằng chữ: mười tám triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng chẵn./.

2.2. Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Điều 3: Điều khoản chung

Sau khi bên A nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ của Bên B cung cấp và Bên A thanh toán 100% số tiền theo giá trị biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng ở Điều 2 thì hợp đồng số … hoàn toàn được thanh lý và hết hiệu lực.

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 04 bản, bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

4. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô ngắn gọn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

……………., ngày …tháng….năm……..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ

Căn cứ vào hợp đồng thuê xe số ………………………..tại …………………….Chúng tôi gồm:

I/ Đại diện bên A (Bên thuê xe)

Bên thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở thuê xe]:…………………………………………………

Đại diện là Ông/Bà …………………………………………Chức vụ:……………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………..Fax:……………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………….Tại Ngân hàng:………………………………………………….

II/ Đại diện bên B (Chủ xe/Cho thuê xe)

Bên cho thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở cho thuê xe]:……………………………………….

Đại diện là Ông/Bà:………………………………………..Chức vụ:……………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………… Fax:………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:……………………………… Tại Ngân hàng:……………………………………………….

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thuê xe với nội dung sau:

Thanh lý hợp đồng thuê xe:…………………………………………………………………………………

Biển kiểm soát:………………………………………………………………………………………………..

Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền:……………………………………………………………………..

Bên B đã phục vụ đầy đủ, nhiệt tình và đã nhận đủ số tiền:……………………………………….

Thanh lý hợp đồng thuê xe có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *