2023 Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký

Biểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105

Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu 15/BB-BKD: Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký

Mẫu số: 15/BB-BKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

BIÊN BẢN

Xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký

______________

Vào giờ, ngày tháng năm

Thành phần gồm:

– Đại diện chính quyền địa phương (nêu cụ thể tên và chức vụ của cán bộ tham gia):

+ Ông (bà):……………………….

+ Ông (bà):…………………

– Đại diện cơ quan thuế (nêu cụ thể tên và chức vụ của cán bộ tham gia):

+ Ông (bà):…………………

+ Ông (bà):…………………

Lập Biên bản xác minh về tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký của người nộp thuế như sau:

Bài Hay  2023 Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tập đọc cho học sinh Tiểu học

– Tên người nộp thuế ; Mã số thuế:

– Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: số….., cấp ngày … tháng … năm ….. cơ quan cấp ……..

– Đại diện theo pháp luật của người nộp thuế:

Chức vụ …; CMND/CCCD/Hộ chiếu số:…..; ngày cấp … Cơ quan cấp:….

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế cấp ngày …. cơ quan cấp………..

– Địa chỉ đã đăng ký:

Tại thời điểm xác minh tình trạng hoạt động kinh doanh của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký (số nhà…. , đường phố/xóm/ấp/thôn……. phường/xã/thị trấn , tỉnh, thành phố…..), Tổ công tác ghi nhận kết quả xác minh thực tế như sau: (ghi kết quả xác minh)

Đại diện cơ quan thuế

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nộp thuế cam kết có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký (1)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

Đại diện cơ quan (2)

(Ký, ghi rõ họ tên)

UBND phường/xã/thị trấn xác nhận nội
dung nêu tại biên bản này là đúng thực tế(2)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đại diện cơ quan (2)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

(1) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký: Người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Bài Hay  2023 Đại học Mỏ địa chất điểm chuẩn 2022

(2) Trường hợp người nộp thuế không có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký: Cơ quan chính quyền địa phương xác nhận kết quả xác minh vào Biên bản để cơ quan thuế có căn cứ xử lý tiếp theo quy định.

2. Các trường hợp cần xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký của người nộp thuế

Cụ thể các trường hợp trong diện xác minh như sau: Một là, quá thời hạn NNT không nộp hồ sơ khai thuế. Hai là, NNT không nhận văn bản của cơ quan thuế gửi qua bưu điện (các văn bản của cơ quan thuế gửi cho NNT qua đường bưu điện nhưng bưu điện trả lại do không có người nhận hoặc do địa chỉ không tồn tại). Ba là, Cơ quan thuế nhận được thông tin bằng văn bản do các tổ chức, cá nhân cung cấp về việc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bốn là, NNT đã làm thủ tục chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi đi nhưng quá thời hạn theo quy định không đến làm thủ tục tại cơ quan thuế nơi đến theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC. Bộ phận đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi đến căn cứ hồ sơ chuyển địa điểm của cơ quan thuế chuyển đi và thời hạn quy định để lập Phiếu đề nghị giải quyết chuyển Bộ phận kiểm tra để thực hiện xác minh nếu NNT không làm thủ tục đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi đến.

Bài Hay  2023 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp Tiểu học

Năm là, NNT không có thông tin phản hồi, không thực hiện các văn bản của cơ quan thuế. Sáu là, các trường hợp khác (nếu cần phải xác minh).

Cơ quan Thuế khuyến cáo NNT cần lưu ý, theo quy định của Luật doanh nghiệp, biển hiệu tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp theo các nội dung bắt buộc như: Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); Tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Địa chỉ, số điện thoại.

Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment