2023 Bộ đề kiểm tra Công nghệ 11 giữa học kì 1 2022-2023 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 công nghệ 11

Bộ đề kiểm tra Công nghệ 11 giữa học kì 1 2022-2023 có đáp án. Trong nội dung dưới đây hoatieu.vn sẽ đưa ra những câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận để đánh giá năng lực học sinh môn Công nghệ 11.

1. Đề kiểm tra Công nghệ 11 giữa học kì 1 số 1

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. l ┴(P’)

B. p = q = r

C. Đáp án khác

D. A và B đúng

Câu 2. Vẽ hình chiếu trục đo theo mấy bước?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu?

A. Song song

B. Vuông góc

C. Xuyên tâm

D. Bất kì

Câu 4. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. P = r = q = 1

B. P = r = 0,5, q = 1

C. P = r ≠ q

D. P = r = 1, q = 0,5

Câu 5. Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu:

A. Song song

B. Vuông góc

C. Xuyên tâm

D. Bất kì

Câu 6. Hãy cho biết, hình chiếu nào dưới đây thuộc hình chiếu phối cảnh?

A. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ

B. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ

C. Hình chiếu trục đo

D. Cả A và B

Câu 7. “Tô đậm các cạnh thấy của vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác” thuộc bước thứ mấy trong phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 8. Chọn phát biểu sai?

A. Hình chiếu phối cảnh tạo ra cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần vật thể

B. Hình chiếu phối cảnh được chia làm 2 loại: hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và 2 điểm tụ

C. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với một mặt vật thể

D. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt vật thể

Câu 9. Đường gióng vẽ bằng nét:

A. Nét đứt mảnh

B. Nét liền đậm

C. Nét liền mảnh

D. Nét gạch chấm mảnh

Câu 10. Chọn phát biểu sai:

A. “1:3” là kí hiệu của tỉ lệ thu nhỏ

B. “1:1” là kí hiệu của tỉ lệ nguyên hình

C. “2:1” là kí hiệu của tỉ lệ phóng to

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 11. Chữ số kích thước ghi bên dưới đường kích thước khi:

A. Đường kích thước nằm ngang

B. Đường kích thước thẳng đứng

C. Đường kích thước nằm nghiêng

D. Không có đáp án đúng

Câu 12. Hình dạng của nét lượn sóng là:

A. ——————-

B. ____________

C. _._._._._._._._._

D. Đáp án khác

Câu 13. 420×297 mm là kích thước khổ giấy:

A. A0

B. A1

C. A2

D. A3

Câu 14. Việc quy định khổ giấy liên quan đến:

A. Các thiết bị sản xuất giấy

B. Các thiết bị in ấn

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 15. Có mấy loại tỉ lệ:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 16. Lề phải bản vẽ có kích thước:

A. 10 mm

B. 20 mm

C. Cả A và b đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 17. TCVN 8 – 20 : 2002 quy định:

Bài Hay  2023 Làm bao nhiêu tháng thì được thưởng Tết 2023?

A. Tên gọi nét vẽ

B. Hình dạng nét vẽ

C. Chiều rọng và ứng dụng nét vẽ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Có mấy loại nét vẽ thường dùng:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 19. Đường bao khuất vẽ bằng nét:

A. Nét liền đậm

B. Nét gạch chấm mảnh

C. Nét đứt mảnh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 20. Trên bản vẽ kĩ thuật người ta thường làm gì để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong vật thể?

A. Mặt cắt

B. Hình cắt

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 21. Mặt cắt được thể hiện bằng:

A. Nét đứt

B. Nét liền đậm

C. Đường gạch gạch

D. Đường tâm

Câu 22. Mặt cắt chập và mặt cắt rời khác nhau về:

A. Vị trí trên hình chiếu

B. Đường bao

C. Ứng dụng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 23. Hình biểu diễn của hình cắt một nửa có trục đối xứng vẽ bằng nét:

A. Nét liền đậm

B. Nét liền mảnh

C. Nét gạch chấm mảnh

D. Đáp án khác

Câu 24. Trên mặt cắt, các đường gạch gạch kẻ nghiêng bao nhiêu độ so với đường trục?

A. 30ᵒ

B. 45ᵒ

C. 60ᵒ

D. 90ᵒ

Câu 25. Trong hình chiếu phối cảnh, mặt phẳng hình chiếu là:

A. Mặt tranh

B. Mặt phẳng vật thể

C. Mặt phẳng tầm mắt

D. Đáp án khác

Câu 26. Người ta phân loại hình chiếu phối cảnh theo:

A. Vị trí mặt phẳng vật thể

B. Vị trí mặt phẳng tầm mắt

C. Vị trí mặt tranh

D. Đáp án khác

Câu 27. Hình chiếu phối cảnh có mặt tranh không song song với mặt nào của vật thể là:

A. Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ

B. Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 28. Trên mặt cắt, các đường gạch gạch kẻ:

A. Vuông góc với nhau

B. Song song với nhau

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Phần tự luận

Câu 1: Trình bày cách xây dựng hình chiếu trục đo? (1điểm)

Câu 2: So sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ của phương pháp hình chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba? (2điểm)

Đáp án đề số 1

Phần trắc nghiệm: 7 điểm

1 – C

2 – B

3 – A

4 – D

5 – C

6 – D

7 – A

8 – D

9 – C

10 – D

11 – D

12 – D

13-D

14-C

15-C

16-A

17-D

18-D

19-C

20-C

21-C

22-D

23-C

24-B

25-A

26-C

27-B

28-B

Phần tự luận: 3 điểm

Câu 1: (1 điểm)

  • Một vật thể được gắn với hệ tọa độ vuông góc OXYZ với các trục tọa độ đặt theo ba chiều (dài, rộng, cao của vật thể).
  • Chiếu vật thể cùng hệ tọa độ vuông góc lên mặt phẳng hình chiếu (P’) theo một phương chiếu l (không song song với P’, không song song với các trục tọa độ)
  • Trên mặt phẳng P’ nhận được hình chiếu trục của vật thể và hệ tọa độ O’X’Y’Z’.

Câu 2: (2điểm)

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất:

  • Vật thể nằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sát
  • Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng

Trong phương pháp chiếu góc thứ ba:

  • Vật thể nằm sau mặt phẳng chiếu đối với người quan sát
  • Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng
Bài Hay  2023 Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Sinh học 10 Cánh Diều

2. Đề kiểm tra Công nghệ 11 giữa học kì 1 số 2

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Với vật thể có nhiều phần rỗng bên trong, nếu dùng hình chiếu biểu diễn thì hình vẽ sẽ:

A. Có nhiều nét đứt

B. Bản vẽ không rõ ràng

C. Bản vẽ không sáng sủa

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Trên bản vẽ thường dùng mặt cắt, hình cắt để:

A. Biểu diễn hình dạng bên trong vật thể

B. Biểu diễn cấu tạo bên trong vật thể

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 3. Mặt cắt có tên:

A. Mặt cắt chập

B. Mặt cắt rời

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 4. Hình biểu diễn của hình cắt một nửa là:

A. Một nửa hình cắt

B. Một nửa hình chiếu

C. Một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu

D. Đáp án khác

Câu 5. Trong hình cắt cục bộ, đường giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét:

A. Nét đứt mảnh

B. Nét gạch chấm mảnh

C. Nét lượn sóng

D. Đáp án khác

Câu 6. Trên mặt cắt, các đường gạch gạch kẻ nghiêng bao nhiêu độ so với đường bao?

A. 30ᵒ

B. 45ᵒ

C. 60ᵒ

D. 90ᵒ

Câu 7. Trong chương trình công nghệ 11, hình chiếu nào đã được học?

A. Hình chiếu vuông góc

B. Hình chiếu trục đo

C. Hình chiếu phối cảnh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Hình chiếu phối cảnh vẽ bên cạnh hình chiếu vuông góc trong:

A. Bản vẽ thiết kế kiến trúc

B. Bản vẽ xây dựng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 9. Hình chiếu phối cảnh có điểm tụ song song với một mặt vật thể là:

A. Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ

B. Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 10. Vị trí của khung tên:

A. Góc phải phía trên bản vẽ

B. Góc phải phía dưới bản vẽ

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 11. Bản vẽ kĩ thuật có lề nào kích thước 10mm?

A. Lề trái

B. Lề phải

C. Không bắt buộc

D. Đáp án khác

Câu 12. Hình biểu diễn của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật được thể hiện bằng:

A. 1 nét vẽ

B. 2 nét vẽ

C. Nhiều loại nét vẽ khác nhau

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. Nét gạch chấm mảnh thể hiện:

A. Đường tâm

B. Đường trục đối xứng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 14. Đường bao thấy vẽ bằng nét:

A. Nét liền mảnh

B. Nét gạch chấm mảnh

C. Nét liền đậm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. TCVN 7284 – 2 : 2003 quy định khổ chữ và kiểu chữ của chữ Latinh viết trên:

A. Bản vẽ kĩ thuật

B. Các tài liệu kĩ thuật

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 16. 594×420 mm là kích thước khổ giấy:

A. A0

B. A1

C. A2

D. A3

Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. p là hệ số biến dạng theo trục O’X’

B. q là hệ số biến dạng theo trục O’Y’

C. r là hệ số biến dạng theo trục O’Z’

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 18 Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

Bài Hay  2023 Lời bài hát Hạt cát bụi vàng - Thành Draw x RPT Gonzo

A. l ┴(P)

B. p = q = r

C. l//(P’)

D. A và B đúng

Câu 19. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn:

A. 2 chiều vật thể

B. 3 chiều vật thể

C. 4 chiều vật thể

D. 1 chiều vật thể

Câu 20. Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu?

A. Song song

B. Vuông góc

C. Xuyên tâm

D. Bất kì

Câu 21. Mặt tranh là:

A. Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể

B. Mặt phẳng đặt vật thể

C. Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng

D. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn

Câu 22. Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 23. “Nối các điểm của hình chiếu đứng với điểm tụ” thuộc bước thứ mấy trong phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 24. Chọn phát biểu sai?

A. Hình chiếu phối cảnh tạo ra cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần vật thể

B. Hình chiếu phối cảnh được chia làm 2 loại: hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và 2 điểm tụ

C. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt vật thể

D. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với một mặt vật thể

Câu 25. Đường kích thước vẽ bằng:

A. Nét liền đậm

B. Nét liền mành

C. Nét đứt mảnh

D. Nét gạch chấm mảnh

Câu 26. “2:1” là kí hiệu của:

A. Tỉ lệ phóng to

B. Tỉ lệ thu nhỏ

C. Tỉ lệ nguyên hình

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 27. Chữ số kích thước ghi bên trên khi:

A. Đường kích thước nằm ngang

B. Đường kích thước nghiêng bên trái

C. Đường kích thước nghiêng bên phải

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 28. Nét liền đậm thể hiện:

A. Đường bao thấy

B. Cạnh thấy

C. Cả A và b đều đúng

D. Đáp án khác

Phần tự luận

Câu 1: Phân biệt các loại hình cắt: Hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa, hình cắt cục bộ? (2điểm)

Câu 2: Hình chiếu phối cảnh thường được sử dụng trong các bản vẽ nào? Tại sao? (1 điểm)

Đáp án đề số 2

Phần trắc nghiệm: 7 điểm

1 -D

2 -C

3 -C

4 -C

5 -C

6-B

7 -D

8 -C

9 -A

10 -B

11 -B

12 -C

13-C

14-C

15-C

16-C

17-D

18-D

19-B

20-A

21-C

22-A

23-D

24-C

25-B

26-A

27-D

28-C

Phần tự luận: 3 điểm

Câu 1: 2 điểm

Hình cắt toàn bộ

Hình cắt một nửa

Hình cắt cục bộ

Thành phần

Sử dụng một mặt phẳng cắt

Gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh.

Dưới dạng hình cắt và đường giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng.

Biểu diễn vật thể

Biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể

Biểu diễn vật thể đối xứng

Biển diễn một phần vật thể

Câu 2: 1 điểm

  • Hình chiếu phối cảnh thường được sử dụng trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc hoặc công trình kích thước lớn.
  • Vì hình chiếu phối cảnh giúp người xem quan sát được thực tế công trình, quan sát điểm xa gần của vật thể như thực tế.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập liên quan.

Leave a Comment