2023 Chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

Chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ kế hoạch của cá nhân về việc thực hiện nghị quyết đại hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết chương trình hành động cá nhân tại đây.

1. Chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII số 1

UBND HUYỆN

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày ….tháng ….năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
Hành động cá nhân năm 2021

Họ và tên:……………….

Chức vụ: ………….

Đơn vị công tác: Trường …………….

Căn cứ công văn số 01-HD/TƯ, ngày 21-02-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Hướng dẫn xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang.

Căn cứ: Công văn số 902-CV/HU, ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ban thường vụ Huyện ủy Đồng Văn về việc xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của các tổ chức và xây dựng Chương trình hành động của cá nhân.

Căn cứ Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sủng Trái lần thứ XXI nhiệm kì 2020-2025.

Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ xã Sủng Trái Khóa XXI, nhiệm kì 2020-2025.

– Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 như sau:

I. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương

1. Về tư tưởng chính trị

– Bản than tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cập nhật kiến thức mới, học tập lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, học tập, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cá nhân theo kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2010 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hằng năm.

– Có tinh thần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Về đạo đức, lối sống

– Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo.Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc.Có long nhân ái, bao dung độ lượng, đối xử hòa nhã với học sinh, đồng nghiệp.

– Luôn tuân thủ những quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. – Có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ xã hội.

– Đề cao tinh thần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 – 10 – 2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Đề cao tinh thần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cá nhân theo Nghị quỵết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vê tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. – Nâng cao ý thức chính trị nhằm phê phán, lên án những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội và những biểu hiện của sự suy thoái “tự diễn biến”,” tự chuyển hóa”.

– Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân khi cấp quản lý đã kiểm điểm, đánh giá.

4. Về trách nhiệm nêu gương

– Gương mẫu trong thực hiện tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Sẵn sang hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. – Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, tác phong sâu sát thực tế; gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của học sinh.

-Đề cao tinh thần nêu gương của cá nhân theo Quy định số 101-QD/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 06-03-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Hà Giang”.

– Uu tiên hàng đầu thực hiện Quy định số 55-QD/TW ngày 19-12- 2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

II. Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm

Nhiệm vụ, công việc chủ yếu sẽ làm theo vị trí công việc, công tác đảm nhiệm, gắn với nhiệm vụ chính trị do chi bộ, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thê chính trị – xã hội, cơ quan, đơn vị giao cho như sau:

1. Là giáo viên chủ nhiệm lớp …………. ; luôn quan tâm đời sống, tâm tư tình cảm của học sinh, luôn sát sao đến nơi ăn ở, sức khỏe của học sinh. Duy trì sĩ số lớp.

2. Giảng dạy môn toán lớp …………., Ngữ Văn …….. . Tôi luôn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo đúng nội dung phân phối chương trình, sự phân công của ban giám hiệu và tổ chuyên môn nhà trường.

3. Tham gia nhiệt tình các phong trào hoạt động của ngành, địa phương, nơi cư trú.

4. Tham gia phối hợp cùng cấp ủy Đảng,chính quyền địa phương thực hiện giúp nhân dân xóa đói,giảm nghèo,thực hiện đời sống văn hóa mới.

III. Cam kết tổ chức thực hiện

Tôi xin cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; cam đoan về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm đề ra.

XÁC NHN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊNgười xây dựng chương trình

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII số 2

ĐẢNG BỘ XÃ………………
CHI BỘ TRƯỜNG………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………….., ngày….. tháng …năm……..

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên: ………………………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học …………….

Chức vụ trong Đảng:………………………………..

Chức vụ chính quyền:……………………………………

Sau khi học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tôi xây dựng kế hoạch hành động cá nhân, cụ thể như sau:

I. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

1. Nhiệm vụ:

– Trong quý…….., Đảng ủy đã triển khai quán triệt Nghị quyết theo kế hoạch một cách chặt chẽ, khoa học, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả để thực hiện Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên.

Sau khi nghiên cứu, học tập Nghị quyết, chi bộ tổ chức thảo luận và hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên thực hiện ký cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở đơn vị mình; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

– Thực hiện việc tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân theo đúng tinh thần của Nghị quyết. Trong đó, người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; chú trọng liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ những nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, tập thể, từng cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp ủy trực tiếp.

– Chi bộ chủ động nắm bắt, phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng phát sinh trong nội bộ. Tăng cường giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có trách nhiệm.

2. Giải pháp:

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh của Nhà trường nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết.

– Nâng cao năng lực và trách nhiệm của chi bộ và của từng đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức và thực hiện kế hoạch học tập Nghị quyết TƯ 4 khóa XII.

– Tăng cường phối hợp giữa Đảng bộ với Ban Giám hiệu, tổ chức Công đoàn, Hội phụ huynh trong việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết TW khóa XII.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết, qua đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc, để kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu đặt ra.

– Có hình thức khen thưởng kịp thời và xứng đáng đối với những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong học tập và thực hiện các nội dung của Nghi quyết TW 4 khóa XII.

II. Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Kế của Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang, Kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy xã ………….. về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nội dung đăng ký rèn luyện, phấn đấu thực hiện

Về tư tưởng:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam; là sản phẩm của dân tộc và thời đại, trường tồn, bất diệt, là tài sản vô giá của dân tộc ta.

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ trung thành với những nguyên lý phổ
biến của chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng những nguyên lý đó vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đóng góp lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với thời đại là từ việc xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc

Bài Hay  2023 Tải Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì II

Về đạo đức:Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng, muốn làm cách mạng phải lấy đạo đức làm gốc:

 • Một là, với đất nước, dân tộc phải “Trung với nước, hiếu với dân”.
 • Hai là, với mọi người phải “Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình”.
 • Ba là, với mình phải thực sự “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.
 • Bốn là, mở rộng quan hệ yêu thương con người đối với toàn nhân loại, người cách mạng phải có “tinh thần quốc tế trong sáng”.

Về những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức, theo Hồ Chí Minh, thể hiện ở ba điểm sau:

 • Một là, nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.
 • Hai là, xây đi đôi với chống.
 • Ba là, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Về phong cách: (Từ năm ……..trở đi chi bộ, đảng viên, giáo viên đăng ký đột phá về nội dung này để tạo sự chuyển biến)

 • Một là, phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại.
 • Hai là, phong các tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo. Đó là phong cách tư duy không giáo điều, rập khuôn, không vay mượn nguyên xi của người khác, hết sức tránh lối cũ, đường mòn, tự mình tìm tòi, suy nghĩ bản chất của sự vật, hiện tượng để tìm ra chân lý, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn.
 • Ba là, phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình.
 • Bốn là, phong cách làm việc có kế hoạch, phong cách làm việc đúng giờ… phong cách đổi mới, sáng tạo, không cố chấp, bảo thủ, luôn đổi mới.
 • Năm là phong cách diễn đạt, cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng và sinh động, có lượng thông tin cao sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng
 • Sáu là phong cách ứng xử, sinh hoạt: khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp, chân tình, nồng hậu, tự nhiên; cách sống cần kiệm, liêm chính; tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên…

2. Cam kết và giải pháp thực hiện

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là yêu cầu và biện pháp rất quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Để thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Tiếp tục phát huy cao độ vai trò của hệ thống tổ chức, cấp ủy và lãnh đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động của công tác xây dựng Đảng trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cấp ủy, lãnh đạo các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả những hoạt động đó ở cơ quan, đơn vị mình.
Tổ chức đảng, trong đó hạt nhân là cấp ủy đảng có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Lãnh đạo cần xác định đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc quyền; nhận thức đúng tầm quan trọng của giáo dục, rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, công đoàn, có vai trò quan trọng trong vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hưởng ứng và thực hiện tốt các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền đề ra. Theo chức năng và nhiệm vụ của mình, các tổ chức đoàn thể tham mưu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo những nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động đoàn viên tham gia và đẩy mạnh thực hiện đi vào chiều sâu, qua đó góp sức cùng lãnh đạo đơn vị, các cấp chính quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ phụ thuộc vào việc phát huy vai trò của hệ thống tổ chức và cấp ủy, người lãnh đạo các tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mà còn phụ thuộc rất lớn vào các hình thức, phương pháp giáo dục. Đồng thời với phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân, cần đổi mới và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là yêu cầu vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên của quá trình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Giải pháp này là cách làm cụ thể tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tế.

Trong tình hình hiện nay, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần kết hợp chặt chẽ các hình thức, phương pháp sau: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; Tăng cường phương pháp nêu gương của lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời trong đơn vị.

Đa dạng hóa và kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khắc phục những nhận thức không đúng, bảo thủ, trì trệ “đầu voi, đuôi chuột” hoặc “làm cho qua chuyện”, nặng về “hô hào”, bệnh “thành tích”… Nếu kết hợp tốt, đồng bộ các hình thức, phương pháp trên thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ khả thi và có hiệu quả thiết thực.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là giải pháp mang tính đột phá, là động lực, mắt xích quan trọng trong quá trình gắn kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xác định đúng “nút thắt”, giải phóng những vướng mắc, hạn chế trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03 – CT/TW) với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI là cơ sở quan trọng để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW.

Thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa tác động, thúc đẩy nhau trong quá trình xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng mạnh. Trong thực hiện cần giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong học tập, công tác, sinh hoạt Đảng, phát huy sự gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đây được xác định là khâu mấu chốt để thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Việc kết hợp thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, trước hết cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề còn yếu kém. Quá trình thực hiện phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đúng yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian. Cấp trên phải làm gương, tự phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau; các đồng chí trong thường vụ, cấp ủy viên cấp trên gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, làm gương cho cấp dưới.

Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 – CT/TW. Thực hiện tốt điều đó sẽ tạo động lực thúc đẩy toàn cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. Để thực hiện việc nhân rộng điển hình tiên tiến có hiệu quả, cần thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho CBGV ở đơn vị.

Thứ hai, tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng. Việc làm này phải được tiến hành công khai, dân chủ; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải là những tấm gương thực sự tiêu biểu.

Thứ ba, tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo.

Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh tính tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, quần chúng

Đây là giải pháp giữ vai trò trụ cột, là “xương sống” trong hệ thống các giải pháp. Nếu đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, chương trình được lên cụ thể, cẩn thận, tỉ mỉ nhưng bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng không nêu cao tinh thần tự giác, chủ động quán triệt, tự học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể hằng ngày tại cơ quan, đơn vị cũng như sinh hoạt tại địa phương, gia đình thì kết quả đạt được sẽ không cao.

Bài Hay  2023 Giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu năm 2023?

Để phát huy tính tự giác của cán bộ, đảng viên, quần chúng thì những chuyên đề giáo dục cần có sự đổi mới cả về hình thức và cách tiếp cận, phải đi vào thực chất, khắc phục bệnh hình thức, chung chung.

Trong phát huy vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên, quần chúng cần hết sức coi trọng việc phát huy tính tự giác, tính tích cực đấu tranh với cái xấu. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn tự đấu tranh với chính mình để không bị ảnh hưởng của những mặt xấu tồn tại trong xã hội tác động.

Kết hợp chặt chẽ tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng với sự tăng cường công tác quản lý, giáo dục việc rèn luyện đạo đức, tác phong của lãnh đạo, tổ chức. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách phải được coi như một quá trình “luyện vàng”. Vì vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong giai đoạn hiện nay cần phải có sự nỗ lực cố gắng của cả hai phía: Cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng và sự quản lý, giáo dục của các cấp lãnh đạo, của tổ chức, chính quyền.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở giai đoạn trước đã cho thấy: cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia giám sát các mặt hoạt động của cán bộ, đảng viên thì ở đó, vai trò của đội ngũ lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương được tăng cường; những biểu hiện vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; niềm tin của quần chúng nhân dân được củng cố; uy tín của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Và ngược lại, ở cơ quan, đơn vị việc kiểm tra, giám sát làm qua loa, chiếu lệ, thiếu phương pháp, thì cơ quan, đơn vị đó tất yếu sẽ yếu kém. Kiểm tra, giám sát là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức và của cả hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không cứng nhắc và nặng về hành chính hóa để tránh tình trạng đối phó, phô trương, không thực chất. Kiểm tra, giám sát phải trong tất cả các khâu, các bước, các hoạt động công tác. Thực hiện kiểm tra để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc kiểm tra, giám sát phải theo đúng phương châm: giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở, trực tiếp là đồng chí bí thư chi ủy trong triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương trong cơ quan, đơn vị.

III. Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

1. Những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại

1.1. Trong tư tưởng chính trị:

Việc học tập chính trị, lí luận chưa thường xuyên liên tục, việc bám nắm các Nghị quyết của Đảng chưa sâu sắc, nên còn hạn chế trong tư tưởng;

Do tính chất công việc nên gần gũi nhân dân để nắm bắt thông tin chưa nhiều;
Trong phê bình đôi lúc còn nể nang ngại va chạm.

1.2 .Trong đạo đức lối sống:

Trong điều hành chưa thật sự phát huy tối đa tính dân chủ, còn có lúc quyết đoán.
Chấp hành quy định chưa thật nghiêm túc còn Uống rươu buổi trưa.

1.3. Về “tự chuyển hóa”, “ Tự chuyển hóa’.

Trong tiếp cận thông tin đôi khi thiếu kịp thời dẫn đến công tác tuyên truyền, triển khai bị chậm so với kế hoạch, hiệu quả chưa cao.

2. Giải pháp khắc phục

2.1. Trong tư tưởng chính trị:

 • Tăng cường việc học tập chính trị, lí luận thường xuyên liên tục, việc bám nắm các Nghị quyết của Đảng sâu sắc, nâng cao nhận thức lí luận, tư tưởng.
 • Nâng cao ý thức phê bình và tự phê bình
 • Trong điều hành chỉ đạo cần phát huy tối đa tính dân chủ trong đơn vị.
 • Gần gũi với nhân dân và sâu sát với phụ huynh hơn nữa.
 • Chấp hành nghiêm túc các quy định một cách nghiêm túc .

2.2. Về “tự chuyển hóa”, “ Tự chuyển hóa’.

Tiếp cận thông kịp thời để công tác tuyên truyền kịp thời hiệu quả hơn

Tôi xin đăng ký thực hiện Kế hoạch hành động này trước Chi bộ trường Tiểu học.

IV. Nhận xét, đánh giá cuối năm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị

Cấp ủy chi bộ (đối với đảng viên)
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

2. Thủ trưởng cơ quan đơn vị (đối với cán bộ)
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

3. Ban Thường vụ Đảng ủy
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ

………….., ngày …..tháng …..năm …..

Người đăng ký

3. Chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 số 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày…tháng…năm…

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁ NHÂN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….

Sau khi được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp, là một đảng viên, một lãnh đạo trường học, người đứng đầu chi bộ, căn cứ vị trí, nhiệm vụ công tác được giao, tôi xây dựng kế hoạch chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cụ thể nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh ………………, Đảng bộ huyện ……………., Đảng ủy xã …………..; mở rộng hiểu biết cá nhân về nhận thức chính trị và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

– Tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế của của bản thân trong công tác lãnh đạo chỉ đạo chi bộ nhiệm kỳ trước; chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ mới đã xác định. Hiểu sâu sắc trách nhiệm triển khai thực hiện, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

– Bám sát các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội các cấp, các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của các cấp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực thực hiện của đơn vị.

– Các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu cá nhân

+ Không ngừng tự học, tự bồi nâng cao năng lực chính trị, năng lực lãnh đạo, có hiểu biết sâu sắc về nội dung, đường lối được Đảng đề ra thông qua Nghị quyết đại hội các cấp.

+ Kiên định mục tiêu, con đường đã chọn, mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo để thực hiện mục tiêu đã định; có sức chiến đấu cao, không hoang mang, dao động trước khó khăn; không giấu diếm khuyết điểm, sai lầm mà dám thẳng thắn thừa nhận sai lầm, khuyết điểm để tự sửa chữa, không ngừng đổi mới để phát triển.

+ Giữ vững phẩm chất danh dự nhà giáo, được đồng nghiệp, học sinh và nhân dân tin yêu quý mến.

2. Mục tiêu lãnh đạo chi bộ.

+ Đảm bảo 100% đảng viên trong chi bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết địa hội các cấp.

+ Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh ”.

+ Phấn đấu 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ 100% cán bộ, đảng viên tiếp tục đăng ký và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+ 100% Đảng viên chi bộ sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng (1 lần/tháng); sinh hoạt theo chuyên đề (mỗi quý 1 chuyên đề), đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

+ Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 2 đến 5 (mỗi năm kết nạp từ 1) đảng viên trở lên, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định.

+ Tăng cường sức chiến đấu của đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa công tác giáo dục địa phương lên tầm cao mới trước năm 2020.

3. Mục tiêu chỉ đạo phát triển đơn vị

3.1. Các mục tiêu tổng quát:

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

3.2. Các mục tiêu cụ thể:

– Mục tiêu ngắn hạn: Duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt và vượt các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, khẳng định thương hiệu nhà trường trên địa bàn của huyện.

– Mục tiêu trung hạn: Đến năm ………….. hoàn thành xây dựng CSVC theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia. Đề nghị công nhân trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn ………. vào đầu năm học ……………

+ Phấn đấu đến tháng …. năm ………, trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Phấn đấu đến năm ……….., trường ………………… đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Trong đó phấn đấu đến năm …………., trường đạt và vượt các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng liên quan đến giáo viên và chất lượng giáo dục.

– Mục tiêu dài hạn: Đến năm ……., phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

+ Chất lượng giáo dục được khẳng định trong tốp những trường có chất lượng cao của Huyện Kim Bảng.

+ Đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn …………

+ Giữ vững nâng cao các tiêu chí kiểm định chất lượng đạt mức độ 3

3.3. Các chỉ tiêu cụ thể

a. Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

+ 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác. Có trên …. % trở lên số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tinh

+ Phấn đấu đến kết thúc nhiệm kỳ số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện đạt trên …. % tương đương …… đ/c, GVG cấp tỉnh …… đ/c ( hiện tại 9 cấp huyện 1 cấp tỉnh)

+ Phấn đấu đến năm ….., có ……. % giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.

+ Phấn đấu đến năm …….., …… % giáo viên đạt loại khá, ……. % đạt loại xuất sắc theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS; …… % tổ trưởng, tổ phó chuyên môn có trình độ đại học trở lên.

b. Học sinh:

+ Phát triển lớp học:

Năm học

Xếp loại

Tổng số HS

Tổng số Lớp

Tỉ lệ HS/lớp

– Kế hoạch huy động: Hàng năm huy động 100% số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6; Đảm bảo duy trì sĩ số từ 99% trở lên.

– Chất lượng học tập:

+ Kết quả xếp loại trí dục

Năm học

Xếp loại

Giỏi

Khá

T Bình

Yếu

HSG đạt giải

Học đúng tuổi

+ Kết quả đức dục: Giữ vững và phát triển đảm bảo các năm học tỉ lệ hạnh kiểm Khá Tốt trên 95%; Tỉ lệ Trung bình dưới 4%; Tỉ lệ Yếu dưới 1%.

+ Hằng năm, duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

+ Phấn đấu tỉ lệ bỏ học không quá 1% năm, tỉ lệ lưu ban không quá 3%.

+ Giữ vững và nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Bài Hay  2023 Giáo án Lịch sử - Địa lý lớp 5 theo công văn 405

– Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống:

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

c. Cơ sở vật chất:

+ Từng bước tham mưu hoàn thiện cơ sở vật chất theo lộ trình:

+ Năm học …………: Cải tạo lại khu phòng học đã xuống cấp để bố trí làm các phòng học truyền thống.

+ Năm học …………….: Tiến hành cải tạo chuyển đổi mục đích sử dụng khu phòng học truyền thống hiện tại làm các phòng bộ môn, phòng chức năng, xây mới khu vệ sinh dành cho học sinh, làm nhà xe cho học sinh và GV, đổ lại toàn bộ sân trường, cải tạo lại cổng trường.

– Các tổ chức: Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đạt Vững mạnh xuất sắc.

– Hàng năm có từ 80% lao động Tiên tiến trở lên, trong đó có 20% CBGV đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.

– Nhà trường phấn đấu từ năm …………., trường ……….. luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến trở lên.

3.4. Phương châm hành động

“Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”

II. LỘ TRÌNH

Giai đoạn 1: Từ năm ………………….: Xây dựng CSVC đảm bảo theo tiêu chí của trường THCS thuộc Dự án nông thôn mới. Nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và giữ vững các tiêu chuẩn 1,2,3,5 trong 5 tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia. Từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn số 4 về CSVC đối với trường đạt chuẩn Quốc gia kết thúc vào đầu năm học …………….

Giai đoạn 2: Từ năm ………………..: Đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn …………………., Đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng mức độ 3.

Giai đoạn 3: Từ …………..: Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Phấn đấu xây dựng đơn vị đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc.

III. NHIỆM VỤ

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động tới từng CBGV-NV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:

+ Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chung cho toàn trường.

+ Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến đơn vị.

+ Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch hành động của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các giải pháp chung:

– Tuyên truyền trong CBGV và học sinh về nội dung Nghị quyết đại hội đảng các cấp trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường theo các nội dung của kế hoạch hành động của đảng bộ các cấp và của chi bộ. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Nghị quyết đại hội các cấp

– Xây dựng Văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.

– Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

2. Các giải pháp cụ thể

2.1 Thể chế và chính sách

– Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

– Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất.

2.2 Tổ chức bộ máy:

– Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CBGV để đáp ứng với yêu cầu công tác, giảng dạy của nhà trường.

– Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.

– Kiện toàn các tiểu ban để giúp việc cho nhà trường trong từng lĩnh vực hoạt động. Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thường xuyên bằng nhiều hình thức. Tổ chức rút kinh nghiệm sau kiểm tra. Phấn đấu 100% giáo viên phải được kiểm tra ít nhất 01 lần trong năm học.

2.3 Công tác đội ngũ

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, Ngoại ngữ, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

– Định kỳ đánh giá và ghi nhận chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những CBGV có thành tích xuất sắc.

– Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ CBGV đầu đàn, cán bộ GV trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

– Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục:

– Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Tăng cường giáo dục truyền thống, tuyên truyền giáo dục về phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, giáo dục dân số và vệ sinh môi trường; thực hiện tốt giáo dục thể chất. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

– Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục. Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.

2.5. Cơ sở vật chất:

– Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư nâng cấp CSVC, phấn đấu có đủ phòng học, phòng bộ môn theo tiêu chí về giáo dục của dự án xây dựng nông thôn mới, đáp ứng các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia trong giai đoạn mới.

– Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, phòng học bộ môn, khu làm việc của CB-GV-NV, sân chơi bãi tập của học sinh.

– Tiếp tục đầu tư máy tính và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT, xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên môn với nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng cáp quang và Internet.

2.6. Kế hoạch – tài chính:

– Thực hiện nghiêm túc chế độ thu chi tài chính theo luật ngân sách và quy chế chi tiêu nội bộ, công khai theo quy định.

– Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu, chi.

2.7 Tổ chức hoạt động Đoàn – Đội và các tổ chức đoàn thể khác:

– Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội. Tổ chức tốt các phong trào thi đua thường xuyên, các hoạt động văn hoá – văn nghệ – TDTT…Tích cực duy trì nề nếp, cải tiến các hoạt động để có ý nghĩa thiết thực trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Công Đoàn làm nòng cốt trong phong trào thi đua của giáo viên, phối hợp tốt với nhà trường trong việc động viên CBGV-NV thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên.

2.8.Công tác xây dựng Đảng

Củng cố chi bộ vững mạnh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, kết nạp từ 1 đến 5 Đảng viên mới trong mỗi năm học. Phấn đấu có 50 đến 70% CBGVNV là Đảng viên.

2.9. Công tác xã hội hoá:

– Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu với các cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương đổi mới nhận thức về giáo dục, tích cực đầu tư cho giáo dục, làm tốt công tác khuyến học – khuyến tài thông qua việc tổ chức thành công Đại hội giáo dục xã.

– Tham mưu với UBND xã, thoả thuận thống nhất với Hội CMHS hàng năm để huy động nguồn kinh phí xã hội hoá giáo dục hỗ trợ nhà trường.

– Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân khác.

– Phối hợp chặt chẽ với CMHS trong việc huy động và giáo dục học sinh. Tích cực tuyên truyền cho PHHS tham gia BHYT, BHTT cho học sinh và tổ chức tốt hoạt động YTHĐ.

– Phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội ủng hộ và phối hợp trong công tác giáo dục.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban lãnh đạo nhà trường, BCH chi bộ:

Theo nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

– Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

– Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

– Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

– Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển của tổ, hợp tác với các tổ chức trong nhà trường.

3. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên:

– Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

4. Đối với học sinh:

– Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học Trung học hoặc học nghề.

– Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

5. Hội cha mẹ học sinh:

– Tăng cường giáo dục gia đình, quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.

– Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch hành động.

6. Các Tổ chức Đoàn thể trong trường:

– Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường.

– Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch hành động của nhà trường.

7. Kiến nghị với các cơ quan hữu trách:

– Đối với Phòng GD&ĐT huyện ………………….: Tạo điều kiện thuận lợi cho trường, giúp nhà trường thực hiện nội dung theo đúng Kế hoạch các hoạt động của nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển. Hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động.

– Đối với UBND xã Khả Phong, UBND huyện …………………: UBND xã …………………. có cơ chế đầu tư xây dựng CSVC theo các tiêu chí giáo dục của dự án phát triển nông thôn mới để nhà trường thực hiện Kế hoạch hành động.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *