2023 Công văn đề nghị xác nhận điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

2. Công văn đề nghị xác nhận điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc.

Lưu ý: Ngoài hồ sơ (bản chính) của các giấy tờ trên, các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp tài liệu để đối chiếu, bao gồm:

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/………

V/v xác nhận điều kiện

tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

.…………, ngày… tháng…năm 2020

Kính gửi: ………………………………………………………..

1. Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………….

Email: ………………………………………………………………………………………..(1)

3. Mã số đăng ký kinh doanh: ……………………………………………………………..

4. Nơi tham gia bảo hiểm xã hội:…. ……………………………………………………..

5. Tình hình sử dụng lao động:

5.1. Số lao động có mặt tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh (ngày … tháng … năm …): ……. lao động (2)

  2023 Mẫu đơn xin xác nhận dân tộc thiểu số

5.2. Số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc (ngày….tháng….năm….): ………. lao động (3). Trong đó:

– Ngừng việc có hưởng lương: ……. lao động;

– Tạm hoãn hợp đồng lao động: ……lao động;

– Nghỉ không hưởng lương:…..……. lao động;

– Lý do khác:…………………………lao động.

5.3. Tỷ lệ lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc trên tổng số lao động có mặt tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh: ……. %.

Đề nghị …………………………. (4) xem xét điều kiện doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ./.

GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

  • Đề nghị ghi rõ địa chỉ email để trao đổi.
  • Bao gồm cả số lao động đang tạm thời nghỉ việc, lao động đang nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật lao động, Luật BHXH.

(3) Được xác định tại thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị.

(4) Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộI

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  Quy định mới đối với khuyến mại di động

Leave a Comment