2023 Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Địa lý lớp 7 Cánh Diều

2023 Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Địa lý lớp 7 Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 7 môn Địa

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 7 môn Địa lý Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Địa lý lớp 7 sách Cánh Diều – Hoatieu xin chia sẻ nội dung chi tiết 15 câu hỏi tập huấn sách giáo khoa mới lớp 7 môn Địa lý bộ Cánh Diều có gợi ý đáp án chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các thầy cô hoàn thành tốt đợt tập huấn sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018.

Sau đây là nội dung chi tiết đáp án tập huấn môn Địa lý lớp 7 bộ Cánh Diều, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Địa lý lớp 7 Cánh Diều

Câu 1. Năng lực địa lí bao gồm

A. năng lực sử dụng các công cụ của Địa lí học và tổ chức học tập ở thực địa, khai thác internet phục vụ môn học.

B. năng lực vận dụng dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào nhận thức hoặc nghiên cứu một chủ đề vừa sức trong thực tiễn.

C. năng lực nhận thức khoa học địa lí, năng lực tìm hiểu địa lí và năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

D. năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm không gian và giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí (tự nhiên, kinh tế – xã hội).

Câu 2. Năng lực nhận thức khoa học địa lí bao gồm các biểu hiện cụ thể như

A. mô tả được sự phân bố và phân tích được các mối quan hệ của các đối tượng, hiện tượng địa lí (tự nhiên, kinh tế – xã hội).

B. nhận thức thế giới theo quan điểm không gian và phân tích được tác động của xã hội loài người lên môi trường tự nhiên.

C. nhận thức thế giới theo quan điểm không gian và giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí (tự nhiên, kinh tế – xã hội).

D. mô tả được đặc điểm phân bố và phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí đến các quá trình tự nhiên và kinh tế – xã hội.

Câu 3. Năng lực tìm hiểu địa lí bao gồm các biểu hiện cụ thể như

A. khai thác tài liệu văn bản, sử dụng bản đồ, phân tích biểu đồ, sơ đồ, khai thác internet phục vụ môn học.

B. sử dụng các công cụ của Địa lí học và tổ chức học tập ở thực địa, khai thác internet phục vụ môn học.

  Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2022

C. sử dụng bản đồ, tính toán, thống kê, tổ chức học tập ở ở thực địa, khai thác internet phục vụ môn học.

D. khai thác tài liệu văn bản, sử dụng bản đồ, tính toán, phân tích biểu đồ, sơ đồ, tổ chức học tập ở ở thực địa.

Câu 4. Trong quá trình học tập, học sinh học được cách vận dụng các kiến thức và kĩ năng địa lí đã học vào

A. giải thích các hiện tượng, quá trình địa lí tự nhiên và kinh tế – xã hội.

B. nhận thức hoặc nghiên cứu một chủ đề vừa sức trong thực tiễn.

C. phân tích tác động của xã hội loài người lên môi trường tự nhiên.

D. phân tích mối quan hệ của các đối tượng, hiện tượng và quá trình địa lí.

Câu 5. Phần Địa lí của SGK Địa lí và Địa lí 7 có bao nhiêu chương, bài và dự kiến được dạy trong bao nhiêu tiết (cả dạy kiến thức mới, ôn tập và kiểm tra, đánh giá)?

A. 6 chương, 22 bài và dự kiến được dạy trong 50 tiết.

B. 5 chương, 22 bài và dự kiến được dạy trong 55 tiết.

C. 5 chương, 21 bài và dự kiến được dạy trong 50 tiết.

D. 6 chương, 22 bài và dự kiến được dạy trong 55 tiết.

Câu 6. Ngoại trừ châu Á và châu Nam Cực, ở các châu lục còn lại trong phần Địa lí của SGK Địa lí và Địa lí 7, học sinh được tìm hiểu

A. khái quát về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên và đặc điểm dân cư, xã hội; phương thức con người khai thác, sử dụng, bảo vệ thiên nhiên của châu lục.

B. khái quát về vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ; điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; đặc điểm dân cư và xã hội; đặc điểm phát triển kinh tế của châu lục.

C. khái quát về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ; đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, dân cư và xã hội; phương thức con người khai thác thiên nhiên của châu lục.

B. khái quát về vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ; đặc điểm thiên nhiên; đặc điểm dân cư và xã hội; các hoạt động kinh tế của con người ở từng môi trường thiên nhiên.

Câu 7. Phần Địa lí 7 của SGK Địa lí và Địa lí 7 có hai kiểu bài học chính là:

A. kiểu bài hình thành kiến thức mới và kiểu bài vận dụng.

B. kiểu bài hình thành kiến thức mới và kiểu bài ôn luyện.

  Kể một câu chuyện về việc em giữ lời hứa với cha mẹ (người thân)

C. kiểu bài hình thành kiến thức mới và kiểu bài thực hành.

D. kiểu bài hình thành kiến thức mới và kiểu bài luyện tập.

Câu 8. Mỗi bài hình thành kiến thức mới trong phần Địa lí của SGK Địa lí và Địa lí 7 đều có

A. tên bài, yêu cầu cần đạt, mở đầu, kiến thức mới, luyện tập và vận dụng.

B. tên bài, mục đích, mở đầu, chính văn, mở rộng, luyện tập và vận dụng.

C. tên bài, yêu cầu cần đạt, mở đầu, kiến thức mới, ôn luyện và vận dụng.

D. tên bài, mục tiêu, mở đầu, kiến thức mới, mở rộng, ôn luyện và vận dụng.

Câu 9. Các bài hình thành kiến thức mới trong phần Địa lí của SGK Địa lí và Địa lí 7 được cấu trúc theo 2 tuyến: tuyến chính và tuyến phụ. Tuyến chính

A. là các nội dung cốt lõi, đảm bảo để học sinh đạt được các yêu cầu của từng nội dung giáo dục.

B. có kênh hình đa dạng và phong phú, bao gồm bản đồ, lược đồ, sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh minh hoạ.

C. nhằm trang bị thêm cho học sinh nguồn học liệu liên quan đến bài học, mở rộng và nâng cao kiến thức.

D. là những nội dung mở rộng được đưa vào ô Em có biết? hoặc Góc khám phá.

Câu 10. Phần Luyện tập và vận dụng trong các bài hình thành kiến thức mới của phần Địa lí – SGK Địa lí và Địa lí 7 giúp học sinh

A. hệ thống hoá lại nội dung, củng cố kiến thức của bài học, rèn luyện kĩ năng, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu địa lí.

B. đạt được các yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng để góp phần phát triển năng lực nhận thức địa lí và năng lực tìm hiểu địa lí.

C. hình thành, phát triển các năng lực chung và năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng địa lí đã học vào thực tiễn học tập và đời sống.

D. hệ thống hoá lại nội dung, củng cố kiến thức của bài học, rèn luyện kĩ năng và vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.

Câu 11. Các bài thực hành trong phần Địa lí – SGK Địa lí và Địa lí 7 giúp học sinh

A. hình thành, phát triển năng lực địa lí bao gồm: nhận thức địa lí, tìm hiểu địa lí, vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học.

B. hình thành, phát triển các năng lực chung và năng lực địa lí (tìm hiểu địa lí, vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học).

  2023 Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022

C. hình thành, phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực địa lí (tìm hiểu địa lí, vận dụng kiến thức kĩ năng đã học).

D. hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực nhận thức địa lí, năng lực tìm hiểu địa lí.

Câu 12. Tính hiện đại của phần Địa lí trong SGK Địa lí và Địa lí 7 được thể hiện ở việc

A. hiện đại hóa hệ thống kiến thức, bổ sung kiến thức mới, cấu trúc nội dung rõ ràng và tường minh, cập nhật hệ thống số liệu.

B. hiện đại hóa hệ thống kiến thức, bổ sung kiến thức mới, cập nhật hệ thống số liệu, bổ sung hệ thống bản đồ và ảnh minh họa.

C. hiện đại hóa hệ thống kiến thức, bổ sung kiến thức mới, giảm tải nội dung, bổ sung hệ thống bản đồ và ảnh minh họa.

D. hiện đại hóa hệ thống kiến thức, cấu trúc nội dung rõ ràng và tường minh, cập nhật hệ thống số liệu, giảm tải nội dung.

Câu 13. Theo SGK Địa lí và Địa lí 7, trang 87, Châu Âu có

A. ba dạng địa hình chính là đồng bằng, núi già và núi trẻ.

B. hai dạng địa hình chính là đồng bằng và miền núi.

C. hai khu vực địa hình chính là đồng bằng và núi già.

D. hai khu vực địa hình chính là đồng bằng và miền núi.

Câu 14. Theo Hình 14.1 ở trang 87 của SGK Địa lí và Địa lí 7, Bắc Mỹ có

A. 3 đới khí hậu và 6 kiểu khí hậu.

B. 3 đới khí hậu và 5 kiểu khí hậu.

C. 4 đới khí hậu và 6 kiểu khí hậu.

D. 4 đới khí hậu và 5 kiểu khí hậu.

Câu 15. Để tổ chức hiệu quả các hoạt động dạy học phần Địa lí của SGK Địa lí và Địa lí 7, giáo viên cần phải xác định rõ

A. các yêu cầu đạt về phẩm chất chủ yếu, các năng lực chung và các năng lực đặc thù địa lí trong mỗi bài học.

B. các mục tiêu của bài học, các hoạt động và nhiệm vụ dạy học cần phải tổ chức cho học sinh trong mỗi bài học.

C. nội dung kiến thức, kĩ năng và khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn học tập và đời sống.

D. các yêu cần cần đạt về năng lực nhận thức địa lí, tìm hiểu địa lí và khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *