2023 Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

Đáp án module 9 môn TNXH

Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 9 môn TNXH Tiểu học về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 9.

1. Đáp án mô đun 9 Tự nhiên xã hội tiểu học nội dung ôn tập

1. Vị trí của môn Tự nhiên và xã hội 2018 trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Là môn học tự chọn, có vai trò quan trọng

trong việc giúp học sinh lĩnh hội những kiến thức cơ bản về thế giới tự nhiên

và xã hội.

Là môn học bắt buộc có vị trí quyết định thực hiện các mục tiêu giáo dục tiểu học.

Là môn học tự chọn, giúp học sinh học các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ở các cấp học ở cấp trung học cơ sở.

Là môn học bắt buộc, cung cấp cơ sở quan trọng cho việc học tập các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở lớp 4, lớp 5 và các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ở các cấp học trên.

2. Đặc điểm của môn Tự nhiên và xã hội trong chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Là môn học trang bị cho học sinh tri thức cơ bản, gần gũi và thiết thực về thế giới tự nhiên, xã hội và con người.

Là môn học tập trung vào hình thành cho học sinh các năng lực cần thiết của con người hiện đại như: tự chủ – tự học, giao tiếp – hợp tác, giải quyết vấn đề – sáng tạo.

Là môn học quyết định sự hình thành các phẩm chất quan trọng cho học sinh, gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Là môn học cung cấp cơ sở quan trọng cho việc hình thành các chuẩn mực hành vi ứng xử trong cuộc sống.

3. “Đặt được các câu hỏi đơn giản về một số sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh” là biểu hiện của thành phần năng lực gì trong môn Tự nhiên và xã hội 2018?

Năng lực nhận thức khoa học.

Năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học.

Năng lực tự nhiên

Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

4. Biểu hiện mức độ “vận dụng” của học sinh trong học tập môn Tự nhiên và xã hội 2018:

Xác định được một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong

khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh.

Nêu được ví dụ về việc sử dụng thực vật và động vật trong đời sống hằng

ngày.

Mô tả được một số hiện tượng thiên tai.

Thực hiện được nhiệm vụ khảo sát về sự an toàn liên quan đến khu vực xung quanh trường theo sự phân công của nhóm.

5. Nội dung giáo dục của chương trình môn Tự nhiên và xã hội 2018 bao gồm các chủ đề:

Gia đình, Trường học, Thực vật và động vật, Cộng đồng địa phương, Con người và sức khỏe, Trái Đất và bầu trời

Gia đình, Trường học, Sinh vật và môi trường, Năng lượng, Con người và sức khỏe, Trái Đất và Bầu trời.

Gia đình, Trường học, Chất, Năng lượng, Nấm và vi khuẩn, Sinh vật và môi trường

Gia đình, Trường học, Thực vật và động vật, Cộng đồng địa phương, Sinh vật và môi trường, Nấm và vi khuẩn.

6. Trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội thì phẩm chất học sinh được hình thành, phát triển nhờ …

tương tác, trải nghiệm.

trải nghiệm, quan sát.

tương tác, thảo luận.

quan sát, thảo luận.

7. Một trong những căn cứ cụ thể để đánh giá trong môn Tự nhiên và Xã hội 2018 là:

Khả năng phân tích và nhận xét ở mức độ đơn giản tác động của một sự kiện, nhân vật lịch sử và hiện tượng địa lí, … đối với cuộc sống hiện tại.

Khả năng trình bày một số thuộc tính của một số sự vật và hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và đời sống.

Khả năng sử dụng các thiết bị đơn giản để quan sát, thực hành, làm thí nghiệm tìm hiểu những sự vật, hiện tượng.

  2023 Lời bài hát Hít vào thở ra - Min x HIEUTHUHAI

Khả năng nhận thức ban đầu về một số sự vật, hiện tượng, mối quan hệ thường gặp trong môi trường Tự nhiên và Xã hội 2018 xung quanh.

8. Muốn thu thập thông tin của một người học để đánh giá năng lực qua một dự án cụ thể trong dạy học Tự nhiên và Xã hội, công cụ nào sau đây là hiệu quả nhất?

Đề kiểm tra.

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric).

Bảng kiểm (Checklist).

Hồ sơ học tập.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

10. Một giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng công cụ đánh giá kết quả của hoạt động thảo luận nhóm của các nhóm bạn học khác (trong lớp). Giáo viên nên yêu cầu học sinh sử dụng công cụ đánh giá nào sau đây?

Bảng câu hỏi.

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric).

Hồ sơ học tập.

Bài tập.

2. Đáp án mô đun 9 Tự nhiên xã hội tiểu học nội dung 1

1. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

2. Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Giúp GV hoàn thành việc dạy học hiệu quả nhất

Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục; Tạo điều kiện học tập đa dạng cho HS. Hỗ trợ GV thực hiện dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh một cách thuận lợi và hiệu quả.

Giúp thay đổi nhanh phương pháp học tập theo hướng hiện đại và thay thế cách học truyền thống của học sinh

Giúp GV, HS ở vùng sâu, vùng xa truy cập được vào hệ thống internet toàn cầu

3. Chọn đáp án sai. Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính chính xác.

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính thực tiễn.

4. Chọn đáp án SAI. Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

5. Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

3. Đáp án mô đun 9 Tự nhiên xã hội tiểu học nội dung 2

1. Theo tài liệu đọc, các phần mềm dạy học môn Tự nhiên và Xã hội được phân chia thành 03 nhóm là:

Phần mềm biên tập nội dung dạy học, phần mềm giúp triển khai hoạt động dạy học, phần mềm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn; Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá; Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến; Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.

Phần mềm thiết kế và biên tập nội dung dạy học, phần mềm hỗ trợ phát triển nội dung bài dạy, phần mềm hỗ trợ quản lí công việc của GV.

  Lời chúc Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hay nhất

Phần mềm hỗ trợ tổ chức dạy học cho GV, phần mềm quản lí công việc của GV, phần mềm biên soạn nội dung bài dạy.

2. Đâu là phần mềm không sử dụng cho môn Tự nhiên và Xã hội:

Class Dojo.

Microsoft Power Point.

Activ inspire.

Crocodile Physics

3. Để xây dựng lớp học và quản lí lớp học, đánh giá hiệu quả học tập, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp nhất?

Microsoft Word.

Class Dojo.

Microsoft PowerPoint.

Video Editor.

4. Để thiết kế video clip (2 – 3 phút) ở dạng giới thiệu về các loài động vật sống trên cạn thông qua hình ảnh, giáo viên có thể sử dụng?

Class Dojo.

Video Editor.

Microsoft Word.

Paint.

5. Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://elearning.edu.vn

https://learning.moet.edu.vn

6. GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Thiết bị công nghệ.

Nguồn học liệu số.

Đào tạo điện tử (e-Learning).

Đồ dùng dạy học.

7. Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

ActivInspire.

Google Classroom.

Kahoot.

Máy chiếu.

8. Giáo viên sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để xây dựng bài giảng Con vật quanh em” – môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh lớp 1. PowerPoint thuộc nhóm phần mềm nào dưới đây?

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh

9. Giáo viên triển khai dạy học nội dung “Con vật quanh em” trong môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh lớp 1 bằng phần mềm ActivInspire. Giáo viên đang thực hiện:

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn.

Phát triển nội dung bài dạy.

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.

10. Giáo viên sử dụng công cụ Class Dojo để tương tác với học sinh, phụ huynh để tổng kết bài học “Con vật quanh em” – môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh lớp 1. Giáo viên đang thực hiện:

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.

Thiết kế và biên tập học liệu số và trình diễn

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

4. Đáp án mô đun 9 Tự nhiên xã hội tiểu học nội dung 3

1. Chọn đáp án sai. Đâu là cơ sở lựa chọn các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phù hợp thực tiễn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở cấp Tiểu học:

Đặc trưng của môn Tự nhiên và Xã hội ở cấp tiểu học.

Tính khoa học, tính chính xác của thiết bị, phần mềm.

Điều kiện thực tiễn ở nhà trường.

Các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT.

2. Đáp án nào sau đây không đúng? Để lựa chọn phần mềm phù hợp trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, cần phải xét đến các yếu tố cơ bản nào sau đây?

Loại nội dung dạy học cần hoặc phải được sử dụng ở dạng học liệu số

Phương pháp và kĩ thuật dạy học

Điều kiện triển khai

Tính năng, ưu điểm và hạn chế của phần mềm

3. Chọn đáp án đúng? Định hướng ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong thiết kế kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên và Xã hội ở cấp Tiểu học gồm:

Tìm kiếm và biên tập hình ảnh, Thiết kế Infographic

Tìm kiếm và biên tập hình ảnh, Thiết kế Infographic, Thiết kế Infographic, Tìm kiếm và biên tập video, Thiết kế bài trình chiếu đa phương tiện

Thiết kế bài trình chiếu đa phương tiện

Tìm kiếm và biên tập video

4. Chọn đáp án đúng nhất Định hướng ứng dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ trong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả môn Tự nhiên và Xã hội ở cấp Tiểu học gồm:

Sử dụng phần mềm trình chiếu MS – Powerpoint để thiết kế câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học trực tiếp và thiết kế câu hỏi bằng Google Forms cho dạy học trực tuyến

Thiết kế câu hỏi bằng You Tube

Thiết kế câu hỏi bằng Video editor

Thiết kế câu hỏi bằng Class Dojo

5. Chọn đáp án đúng nhất. Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

a. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy.

b. Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

c. Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

d. Thiết kế các hoạt động học cụ thể

e. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e.

1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-e.

  2023 Thủ tục đính chính Sổ đỏ khi bị sai

1-a, 2-b, 3-e, 4-c, 5-d.

1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e.

6. Chọn đáp án đúng nhất. Giai đoạn “Giáo viên chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ mấy trong bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy.

Thiết kế các hoạt động học cụ thể.

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá.

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng.

7. Chọn đáp án đúng. Khi dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, giáo viên có thể dạy học trực tuyến thông qua…

Youtube

OneNote

Video Editor

Class Dojo

8. Chọn đáp án đúng nhất. Với yêu cầu cần đạt “Nêu tên và đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của cây và con vật thường gặp.” (Tự nhiên và Xã hội – Lớp 1). Giáo viên có thể sử dụng hình thức dạy học nào sau đây:

Học với sự trợ giúp của máy tính (và Internet).

Yêu cầu học sinh nộp sản phẩm “bài trình chiếu giới thiệu về về 01 con vật mà em yêu thích/không yêu thích” qua Microsoft Teams.

Học từ xa trong môi trường học ảo – VLE.

Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến.

9. Chọn đáp án đúng nhất Với yêu cầu cần đạt “Nêu tên và đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của cây và con vật thường gặp” (Tự nhiên và Xã hội – Lớp 1). Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng Công nghệ thông tin nào sau đây:

Dạy học thông qua Microsoft Padlet.

Dạy học thông qua Padlet

Dạy học thông qua Class Dojo.

Dạy học thông qua Google Meet và Youtube.

10. Chọn đáp án đúng nhất Với yêu cầu cần đạt “Nêu tên và đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của cây và con vật thường gặp” (Tự nhiên và Xã hội – Lớp 1). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học như sau:

Yêu cầu học sinh nhờ phụ quay video và nộp sản phẩm tranh vẽ và giới thiệu về 01 con vật mà em yêu thích/không yêu thích qua You tube

Yêu cầu học sinh nhờ phụ huynh nộp sản phẩm sản phẩm tranh vẽ và giới thiệu về 01 con vật mà em yêu thích/không yêu thích qua Class Dojo.

Yêu cầu học sinh nộp sản phẩm sản phẩm tranh vẽ và giới thiệu về 01 con vật mà em yêu thích/không yêu thích qua Kahoot.

Yêu cầu học sinh nộp sản phẩm tranh vẽ và giới thiệu về 01 con vật mà em yêu thích/không yêu thích qua Google Classroom.

5. Đáp án mô đun 9 Tự nhiên xã hội tiểu học nội dung 4

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án SAI.

Chọn đáp án: Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

Chọn đáp án: 2

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Chọn đáp án: Giáo viên thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản.

4. Chọn đáp án đúng nhất
Chọn đáp án đúng nhất.

Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Chọn đáp án: Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).

5. Chọn các đáp án đúng

Chọn các đáp án đúng.

Hỗ trợ gián tiếp là giáo viên cốt cán sẽ thông qua máy tính và Internet để hướng dẫn đồng nghiệp. Để triển khai và thực hiện kế hoạch hướng dẫn, giáo viên cốt cán có thể dùng:

Chọn đáp án: Mô hình 1-n là mô hình “một kèm nhiều”, đây là dạng hỗ trợ thông dụng trong các tổ bộ môn, khoa/phòng khi muốn tập huấn bồi dưỡng nội bộ.

Chọn đáp án: Mô hình 1-1 là mô hình mà người hướng dẫn và người được hướng dẫn giống như một “cặp đôi” để cùng làm việc, chia sẻ và hướng dẫn trực tiếp/gián tiếp về mọi mặt.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Leave a Comment