2023 Đơn đăng ký cai nghiện tự nguyện 2023

Theo Luật phòng, chống ma túy 2021, bên cạnh hình thức cai nghiện bắt buộc thì còn có hình thức cai nghiện tự nguyện. Đối với biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện thì có thể được thực hiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Vậy phải viết đơn đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện thế nào và cách nộp hồ sơ thủ tục ra sao, trong bài viết dưới đây Hoatieu sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn.

Cai nghiện ma túy là việc giúp người nghiện cắt đứt hoàn toàn cơn nghiện, phục hồi sức khỏe, nhận thức, tâm lý, hành vi và nhân cách để trở lại trạng thái bình thường.

Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nguyện ma túy là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng. Trong thời gian này, người cai nghiện sẽ được theo dõi, chăm sóc, nhắc nhở và áp dụng các biện pháp tốt nhất giúp việc cai nghiện đạt được hiệu quả.

Mẫu đơn xin được tự nguyện cai nghiện là mẫu đơn được cá nhân người nghiện ma túy lập ra để gửi tới cơ quan có thẩm quyền xin được tự cai nghiện, chữa trị tại gia đình, cộng đồng hoặc cơ sở. Mẫu nêu rõ nội dung làm đơn, bản cam kết của người thân…

  2023 Giáo án Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo
UBND xã/ phường:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày……, tháng……., năm……..

ĐĂNG KÝ CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã/phường) ………..

1. Thông tin đăng ký

Họ và tên (viết in hoa):……………Tên gọi khác: ………

Ngày, tháng, năm sinh: …………….Giới tính: ……….

CMND/CCCD: ……….. Ngày cấp:………. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………….

Số điện thoại: ………Là ( Quan hệ với người tự nguyện cai nghiện) ……….

2. Thông tin người cai nghiện tự nguyện

Họ và tên (viết in hoa):…………..Tên gọi khác: ……….

Ngày, tháng, năm sinh: …………….Giới tính: ………..

CMND/CCCD:………… Ngày cấp:……….. Nơi cấp:……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………..

Số điện thoại khi cần liên hệ: ………………………..

3. Đăng ký cai nghiện tự nguyện với các nội dung sau:

3.1. Địa điểm cai nghiện dự kiến:

Tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng (Dự kiến kế hoạch cai nghiện ma túy theo điểm 3.3);

Tự nguyện cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện

Ghi rõ tên cơ sở cai nghiện:…………………………….

3.2 Thời gian cai nghiện tự nguyện là……………….tháng

3.3. Dự kiến kế hoạch cai nghiện tự nguyện

TT

Nội dung

Địa điểm thực hiện

1

Xây dựng Kế hoạch cai nghiện

Tại gia đình, cộng đồng (ghi rõ địa chỉ nhà)

………………………………………….

Tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện (ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở cai nghiện……………………………

2

Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần

Tại gia đình, cộng đồng (ghi rõ địa chỉ nhà)

…………………………………………..

Tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện (ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở cai nghiện……………………………..

3

Điều trị phục hồi hành vi, nhân cách

Tại gia đình, cộng đồng (ghi rõ địa chỉ nhà)

…………………………………………….

Tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện (ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở cai nghiện………………………………

4

Học nghề, dự kiến kế hoạch hòa nhập cộng đồng

Tại gia đình, cộng đồng (ghi rõ địa chỉ nhà)

…………………………………………….

Tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện (ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở cai nghiện……………………………….

  Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc

4. Cam kết của người đăng cai nghiện tự nguyện

Sau khi được tư vấn về quy trình cai nghiện, chế độ hỗ trợ, nội quy, quy chế quản lý và các vấn đề khác liên quan, tôi xin cam kết:

– Chấp hành đúng nội quy, quy chế quản lý cai nghiện tự nguyện;

– Thực hiện đúng quy trình, thời gian cai nghiện theo đăng ký; Không xin kết thúc trước thời hạn; Không bảo lãnh, không thanh lý Hợp đồng cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện trước thời hạn quy định; Thanh toán tất cả chi phí dịch vụ, chi phí khác liên quan đến cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện theo quy định (Nếu người chưa thành niên thì gia đình/người giám hộ cam kết nội dung này); Tôi cam kết chấp hành nghiêm những nội dung trên, thực hiện đúng Hợp đồng cai nghiện tự nguyện đã đăng ký; Nếu vi phạm, tôi xin chịu mọi hình thức xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước;

  Tải Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

5. Cam kết của gia đình/người giám hộ

– Tích cực hỗ trợ việc cai nghiện của ………………………………………….; Kịp thời động viên, tạo điều kiện để …………………………………………. tham gia đầy đủ các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, phục hồi sức khỏe theo quy trình và thời gian cai nghiện tự nguyện đã đăng ký;

– Thanh toán tất cả chi phí liên quan việc cai nghiện tự nguyện, chi phí khác của…………………………………………………………………./.

Đại diện gia đình/Người giám hộ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND
xã/phường/thị trấn

(Ký tên, đóng dấu)

Người nghiện ma túy, người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện, hồ sơ bao gồm:

Leave a Comment