2023 Đơn đăng ký tham gia hệ thống Ecosys

Mẫu đơn xin tham gia hệ thống Ecosys

Đơn đăng ký tham gia hệ thống Ecosys mới nhất

Đơn đăng ký tham gia hệ thống Ecosys dùng để đề nghị tham gia Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử. Mẫu gồm các thông tin: Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế…. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung của Đơn đăng ký tham gia hệ thống Ecosys

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA HỆ THỐNG ECOSYS

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương

  Thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng lần 2 năm 2018

Công ty:………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………Fax:……………………..Email:…………………………

Mã số thuế:………………………………………………………..

Đăng ký cấp CO tại (Phòng QLXNK/Ban Quản lý KCN-KCX):…………………….

Đăng ký tham gia Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (eCoSys) và đề nghị được cấp thiết bị với nội dung sau:

Tên công ty (trên hóa đơn VAT):………………………………………………………..

Địa chỉ (trên hóa đơn VAT):………………………………………………………..

Địa chỉ (nhận thiết bị):………………………………………………………..

Số lượng đầu đọc thẻ:………………………………………………………..

Số lượng thẻ chữ ký điện tử:………………………………………………………..

DANH SÁCH NGƯỜI KÝ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Họ và tên người liên hệ: Điện thoại di động:………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ và nghiêm túc những yêu cầu của Bộ Công Thương khi tham gia Hệ thống eCoSys.

…., ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu)

___________________

* Thông tin đăng ký xin gửi về:

– email: [email protected];

Điện thoại : 04 66837329 ; Fax: 04 22205397.

Ghi chú: Mỗi công ty cần ít nhất 01 đầu đọc thẻ và 01 thẻ chữ ký điện tử, 01 đầu đọc thẻ có thể dùng chung cho nhiều thẻ chữ ký điện tử khác nhau, 01 thẻ chữ ký điện tử tương ứng với 01 chữ ký điện tử

Đơn đăng ký tham gia hệ thống Ecosys

Đơn đăng ký tham gia hệ thống Ecosys

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

  2023 Cách đăng ký Internet Banking Vietcombank

Leave a Comment