2023 Đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm

2023 Đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm

Mẫu đơn xin nghỉ việc

Đơn xin rút khỏi công ty

Đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm dùng trong trường hợp cá nhân có vấn đề về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hay lý do khách quan. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn tại đây.

Nội dung của Đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

….….., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN RÚT KHỎI VỊ TRÍ, CÔNG VIỆC ĐANG ĐẢM NHIỆM

Căn cứ:

– Quyết định công tác số ……………..

– Chỉ đạo phân công của cấp trên quản lý ngày … tháng … năm ………

  Thế nào là đất vườn, ao? - Quy định về đất vườn và đất ao

– …………………… (Phần này ghi các căn cứ văn bản cho việc xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm như Giấy khám sức khỏe, quyết định của cơ quan nhà nước,… )

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty …………………

– Phòng Nhân sự

Tôi là:…………………………………………………………………………

Đang làm việc tại bộ phận:…………………………………………….

Được phân công theo Vị trí/Công việc/Dự án:…………………………………………….

Nội dung:…………………………………………………………………………………………..

(Phần nội dung này trình bày về lý do hợp lý phải xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm)

Đề nghị, quý công ty/ quý ông/ quý bà

(Phần này đưa ra nhưng yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người lao động một cách cụ thể nhất có thể)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm

Đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *