2023 Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

Mẫu chứng nhận đăng ký mẫu con dấu mới nhất

Mẫu chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

Con dấu là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước. Sau đây hoatieu.vn xin giới thiệu cho các bạn về Mẫu giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

Mẫu giấy chứng nhận thu hồi con dấu

Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới nhất

Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

Nội dung chi tiết của Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu như sau, mời các bạn tham khảo:

Bài Hay  2023 Phù hiệu xe là gì? Lệ phí cấp phù hiệu xe tải

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

(Kèm theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

Lưu hồ sơMẫu số 01Mẫu số 01

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU

Số: ……/ĐKMCD ngày …… tháng ….. năm ……

…………………………………2………………………………….

đã đăng ký lưu chiểu mẫu con dấu của……….4…………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

tại Quyển số: ……..Tờ số: ……….

Con dấu có giá trị sử dụng từ ngày……. tháng …… năm …..

MẪU CON DẤU ĐĂNG KÝ LƯU CHIỂU

………….1……………..
…………….2………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./ĐKMCD3….., ngày ….. tháng … năm …..

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU

Căn cứ Nghị định số …./…../NĐ-CP ngày …. tháng … năm …. của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

…………………………………..2……………………………………

chứng nhận mẫu con dấu dưới đây của………..4…………..

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

đã đăng ký, có giá trị sử dụng từ ngày … tháng … năm …

Đăng ký mẫu con dấu tại Quyển số: …… Tờ số: ………

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi họ và tên)
……………..5……………..
(Ký, ghi họ và tên, đóng dấu)

MẪU CON DẤU ĐĂNG KÝ

……………..5…………….
(Ký, ghi họ và tên, đóng dấu)
Ghi chú:
1 Tên cơ quan quản lý trực tiếp.
2 Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu.
3 Địa danh nơi ban hành giấy chứng nhận.
4 Tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu.
5 Quyền hạn, chức vụ của người ký giấy chứng nhận.
Bài Hay  2023 Đơn xin cấp thẻ đọc sách ở thư viện trường 2023

Bạn có thể tải Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bản .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment