2023 Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh (Power of attorney)

Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ bằng tiếng Anh

Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh – Power of attorney – dành cho cá nhân khi giao nhận chứng từ. Giấy ủy quyền bản song ngữ quy định rõ người ủy quyền và người được ủy quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với công việc đã ủy quyền. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giẫy ủy quyền bằng tiếng anh tại đây.

1. Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh số 1

Ocialist Republic Of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness
—–oo0oo—-

LETTER OF AUTHORIZATION

Mandator (“hereinafter referred to as “We”)

Name:…………………………………………………………………………………

Date of birth:…………………………………………………………………………………

ID No.:…………………………………………………………………………………

Current residence address:……………………………………………………………………….

Be legal representative of:……………………………………………………………………

Business Registration Certificate No.:……………………………………………………………..

I hereby authorize the Attorney:…………………………………………………………..

Name:…………………………………………………………………………………

Date of birth:…………………………………………………………………………………

ID No.:…………………………………………………………………………………

Place of issue:…………………………………………………………………………………

Date of issue:…………………………………………………………………………………

Current residence address:………………………………………………………………………

The Principal authorizes Mr/Ms:…… to carry out the following tasks:

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………

Article 1: The term of authorization

From the official assigned date till when this authorization document shall be replaced with another one.

Article 2: Obligations of parties

The Principal and the Attorney shall be responsible for the following commitments:

  2023 Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN8

1. The Principal shall be liable for undertakings given by the attorney within the scope of the authorization.

2. The Attorney shall report fully on the performance of the authorized act to the Principal.

3. This agreement of authorization shall be made on the basis of voluntarily entering of parties.

4. The Pricipal and The Attorney guarantee to fulfill all of the regulations hereof.

Article 3: Other terms

1. Parties confirm to understand clearly about the rights,the obligations and benefits of each other, and the legal consequences of such written authorization.

2. Parties have been read, understood clearly and accepted all the terms hereof, and finally signed in such document.

3. Such authorization document will be in full force from the official assigned date.

Ho Chi Minh City, ________________ 20…..

Principal Attorney

2. Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh số 2

GIẤY ỦY QUYỀN / LETTER OF AUTHORIZATION
V/v giao, nhận chứng từ / Delivering and receiving payment document

TP. Hồ Chí Minh, dated:………………………..

– Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2015.
Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2015.

– Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.
Pursuant to current Laws.

I/ BÊN ỦY QUYỀN/Mandator (“hereinafter referred to as “We”)

Họ và tên/Full Name:…………………………………………………………………………………………

  Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Số Hộ chiếu/ CMND:………………………………………………………………………………………….

Passport/ ID Number :………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp / Dated: Nơicấp / Issued at:………………………………………………………………….

Quốc tịch/Nationality:………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú/ermanent Address:…………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử/E-mail Address……………………………………………………………………..

Là chủ tài khoản số/Being the owner of Account Number(s):………………………………….

II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN / Securities Company:……………………………………………….

Người đại diện / Representative:…………………………………………………………………………

Chức vụ/Position:……………………..……………………..……………………..……………………..….

Địa chỉ/ Address:……………………..……………………..……………………..……………………..…..

Điện thoại/ Phone Number:……………………..…………………………………………………………

Số Fax/ Fax Number:……………………..……………………..……………………………………………

III/ Nội dung ủy quyền/Content of Authorization:

– Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện việc giao, nhận các giấy tờ thanh toán giao dịch liên quan đến các tài khoản tiền gửi của bên A mở tại các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Party A authorizes Party B to deliver and receive all payment documents related to Party A’s accounts opened at all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC (BIDV).

– Bên B được ủy quyền lại cho các nhân viên của bên B để thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên.
Party B’s staffs are allowed to conduct above authorization contents.

– Bên B có trách nhiệm thông báo danh sách các nhân viên thực hiện nội dung trên cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Party B has to inform BIDV – Nam Ky Khoi Nghia branch of specific staffs to conduct above authorization contents.

IV/ Thời hạn ủy quyền/Period of Authorization:

  2023 Bảng giá lệ phí trước bạ xe ô tô pick up, ô tô tải van

−Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại./This Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.

−Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt được ưu tiên./This Authorization shall be made into two (02) copies. Each party keeps one (01) copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese shall be prevailed

Bên ủy quyền
The Mandator
Bên được ủy quyền
For and on Behalf of the Authorized Party
Xác nhận của Phòng Giao dịch KH Cá nhân/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment