2023 Hướng dẫn cách trình bày đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp

hoatieu.vn Hướng dẫn cách trình bày đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên sắp ra trường chuẩn bị làm đồ án, luận văn nhằm giúp các có được bài luận tốt nhất.

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY
ĐỒ ÁN CƠ SỞ, ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. BỐ CỤC

Số chương của mỗi đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp (LVTN) – gọi chung là luận văn, thông thường bao gồm những phần và trang sau:

– Trang bìa (mẫu Trang bìa)

– Nhiệm vụ đồ án (mẫu BM05/QT04/ĐT)

– Lời cảm ơn (ĐATN)

– Tóm tắt đồ án (ĐATN)

– Mục lục (mẫu 3)

– Danh sách bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt. (ĐATN)

  2023 Bảng lương nhân viên trường học năm 2023

– Nội dung chính

– Tài liệu tham khảo

– Phụ lục

1.1 TRANG BÌA

Ghi rõ ĐỒ ÁN CƠ SỞ, ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH hoặc ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (xem biểu mẫu Trang bìa)

1.2 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN: Theo Biểu mẫu BM05/QT04/ĐT

1.3 LỜI CẢM ƠN: Do người viết quyết định

1.4 TÓM TẮT ĐỒ ÁN: Chỉ dùng cho đồ án tốt nghiệp

1.5 MỤC LỤC: Các tiêu đề trong mục lục tối đa chỉ mức thứ 3. Chỉ có tiêu đề của Mục lục, Chương, tựa và trang được in đậm.Đầu đề các chương viết hoa, các chương nên được đánh số thứ tự là 1, 2, 3,…

1.6 DANH SÁCH BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ: Chỉ dùng cho đồ án tốt nghiệp

1.7 NỘI DUNG CHÍNH:

Tên các chương và nội dung các chương đó do giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện quyết định. Thông thường bao gồm các chương:

  Thực hành đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục để thực hiện CTGDPT 2018

– Chương 1: Tổng quan: Nêu tóm tắt những lý thuyết, nghiên cứu trước đây có liên quan đến lĩnh vực quan tâm và đề tài, chú ý nêu rõ những tài liệu, thông tin tham khảo được trình bày trong phần này Phần này thường dài từ 5-7 trang đối với đồ án cơ sở và chuyên ngành, 7-10 trang đối với đồ án tốt nghiệp.

Tải file hướng dẫn để xem thêm chi tiết

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment