2023 Kể tên 4 cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại? Cuộc cách mạng nào triệt để nhất? Vì sao?

Kể tên 4 cuộc cách mang tư sản tiêu biểu thời cận đại

Các cuộc Cách mạng tư sản là bước đánh dấu thế giới bắt đầu rũ mình khỏi chế độ phong kiến đã lỗi thời. Kể tên 4 cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại? Trong các cuộc cách mạng đó, cuộc cách mạng nào triệt để nhất? Vì sao?

1. Kể tên 4 cuộc Cách mạng tư sản tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại?

4 cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại là:

 • Cách mạng tư sản Hà Lan: 1566 – 1648: Đây là Cuộc Cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới với mục đích chống lại sự cai trị của Felipe II của Tây Ban Nha. Kết quả đến năm 1648, cách mạng Hà Lan đã giành được thắng lại, tiến lên theo con đường chủ nghĩa tư bản.
 • Cách mạng tư sản Anh: 1642-1689: Cuộc cách mạng tư sản của Anh diễn ra với nhiều cuộc chiến lớn với sự ủng hộ mạnh mẽ từ quần chúng nhân dân. Cuộc cách mạng tư sản của nước Anh diễn ra đã góp phần dọn đường cho chủ nghĩa tư bản được phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cách mạng tư sản của Anh cũng báo hiệu sự suy vong của chế độ quân chủ chuyên chế.
 • Cách mạng tư sản Bắc Mỹ (lần thứ nhất – hay còn gọi là cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ): Cách mạng tư sản ở Bắc Mỹ được xem là cuộc cách mạng của tư tưởng và chính trị. Trải qua mấy thập kỉ chiến đấu, vào ngày 4/7/1776 thì bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ đã chính chính được tuyên bố, bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ được xem như lời tuyên bố các quyền tự do dân chủ và khẳng định nền độc lập của các thuộc địa Anh ở khu vực Bắc Mỹ
 • Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794): Đây là cuộc cách mạng tư sản nổi tiếng nhất, triệt đổ nhất. Đây là cuộc cách mạng đã làm sụp đổ chế độ phong kiến ở Pháp.
  Kể tên 4 cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại? Cuộc cách mạng nào triệt để nhất? Vì sao?
  Kể tên 4 cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại? Cuộc cách mạng nào triệt để nhất? Vì sao?

2. Cuộc cách mạng triệt để nhất? Vì sao?

Trong 4 cuộc cách mạng trên, cách mạng tư sản Pháp được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. Bởi vì cuộc cách mạng tư sản Pháp không chỉ làm sụp đổ hoàn toàn chế độ phong kiến ở Pháp mà còn giúp giải phóng cho toàn thể nhân dân, thiết lập được chế độ mới mà ở đó ruộng đất sẽ được chia đều cho người dân. Điều triệt để nhất ở cách mạng tư sản Pháp là đã thiết lập lên quyền bình đẳng giữa người với người.

  2023 Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng

3. Đặc điểm chung của các cuộc Cách mạng tư sản

 • Lật đổ chế độ phong kiến
 • Mở đường cho sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản
 • Giai cấp tư sản nắm quyền

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Kể tên 4 cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại? Cuộc cách mạng nào triệt để nhất? Vì sao? Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài tập khác trong chương trình Lớp 8 mảng Học tập nhé.

Các bạn cùng tham gia group Bạn Đã Học Bài Chưa? để thảo luận học tập và giải đáp bất cứ điều gì chưa hiểu nhé, thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ rất tận tình.

Leave a Comment