2023 Khối B gồm những ngành nào?

STTTên ngànhSTTTên Ngành1Sư phạm Sinh học59Quản lý đất đai2Nuôi trồng thủy sản60Kinh tế (Kinh tế dầu tư)3Nông học61Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y)4Khoa học môi trường62Tài chính – Ngân hàng5Sư phạm Hóa học63Quản trị kinh doanh6Chăn nuôi64Kế toán7Thú y65Sư phạm Vật lý8Hóa học66Sư phạm Toán học9Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)67Y Đa khoa phân hiệu Thanh Hóa10Công nghệ kĩ thuật môi trường68Khúc xạ nhãn khoa11Giáo dục Quốc phòng – An ninh69Dinh dưỡng12Kinh tế gia đình (hệ Đại trà)70Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa Dân sự)13Công nghệ Thực phẩm (hệ Đại trà)71Điều dưỡng đa khoa (Thuộc nhóm ngành Điều dưỡng 52720501)14Công nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)72Điều dưỡng gây mê hồi sức (Thuộc nhóm ngành Điều dưỡng 52720501)15Công nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)73Điều dưỡng nha khoa (Thuộc nhóm ngành Điều dưỡng 52720501)16ĐH Xét nghiệm Y học74Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THPT)17ĐH Điều dưỡng75Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THCS)18ĐH Y tế Công cộng76SP Sinh học19ĐH Công nghệ Kỹ thuật Hóa học77Tâm lý học giáo dục20ĐH Thú y78Tâm lý học (Tâm lý học trường học)21ĐH Công nghệ thực phẩm79Công nghệ may22ĐH Kỹ thuật môi trường80Quản lý công nghiệp23ĐH Nuôi trồng thủy sản81Công nghệ sợi. dệt24ĐH Nông nghiệp82Công nghệ kỹ thuật cơ khí25Y đa khoa83Bảo hộ lao động26Răng hàm mặt (Chất lượng cao)84Lâm nghiệp27Tâm lý học85Hộ sinh28Giáo dục học86Kiến trúc29Răng – Hàm – Mặt87Sư phạm Địa lí30Dược học88Sư phạm Ngữ văn31Xét nghiệm y học89Giáo dục Tiểu học32Kỹ thuật hình ảnh y học90Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa33Kỹ thuật phục hình răng91Y học cổ truyền34điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức92Y học dự phòng35Phục hồi chức năng93Quản lý tài nguyên và môi trường36điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh(Chỉ tuyển nữ)94Quản lý tài nguyên rừng37Y tế công cộng95Hoá học38Kỹ thuật phần mềm96Hoá học- CT Việt Pháp39Hóa – Sinh – Thực phẩm và Môi trường97Công nghệ kỹ thuật Hoá học – CT Chất lượng cao40Kỹ thuật in98Công nghệ sau thu hoạch41Kinh tế đầu tư99Y đa khoa (Hệ liên thông)42Kinh tế tài nguyên100Sinh học43Kinh tế nông nghiệp101Khoa học Vật liệu44Công nghệ Thực phẩm102Hải dương học45Đảm bảo chất lượng & ATTP103Địa chất học46Công nghệ Sinh học104Lâm sinh47Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực105Bảo vệ thực vật48Công nghệ Chế biến thủy sản106Khoa học cây trồng49Công nghệ Thực phẩm (Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh)107Điều dưỡng50Công nghệ Sinh học (Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh)108Y đa khoa chất lượng cao51Công nghệ Kỹ thuật Hóa Học109Dược học (B)52Công nghệ Kỹ thuật môi trường110Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học53Công nghệ vật liệu111Kỹ thuật Hoá học(CLC. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng)54Kỹ thuật Y Sinh112Công nghệ Thực phẩm (CLC. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng)55Hóa sinh113Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường56Kỹ thuật Môi trường114Kỹ thuật Môi trường (CLC. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng)57Quản lý nguồn lợi thủy sản115Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CLC. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng)58Xét nghiệm Y học dự phòng*116
  2023 Vinmart Hni là gì? Vn Hni là gì? - VinMart là gì?

Leave a Comment