2023 Mẫu 01/ĐNMTP: Đơn đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính

Mẫu đơn đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính mới nhất

Đơn đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính là biểu mẫu được lập ra để xin được miễn giảm tiền phạt. Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

1. Mẫu đơn đề nghị miễn tiền phạt VPHC

Mẫu số: 01/ĐNMTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN TIỀN PHẠT

Kính gửi:[1] ………………………………………

Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………… Fax: …………………………E-mail:……………………………….

1. Căn cứ đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn: bị thiệt hại về vật chất trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế, cụ thể:

Bài Hay  2023 Lời bài hát Ba đừng quên con - Di Di (Dậy đi ba ơi)

[2] ……………… bị thiệt hại vật chất do[3]…………………………………………………………………. ;

– Địa điểm xảy ra:………………………………………………………………………………………………… ;

– Thời gian xảy ra:……………………………………………………………………………………………….. ;

– Giá trị thiệt hại vật chất:………………………………………………………………………………………. ;

– Giá trị thiệt hại được bồi thường (nếu có):………………………………………………………………..

2. Tổng số tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) còn nợ tại thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng: ……………………đồng (bằng chữ……………………), trong đó:

– Tiền phạt: ……………………………… đồng (bằng chữ……………………………………………… );

– Tiền chậm nộp tiền phạt: …………………………đồng (bằng chữ…………………………………. ).

3. Số tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đề nghị được miễn: ……………… đồng (bằng chữ………………), trong đó:

– Tiền phạt: ………………………………đồng (bằng chữ………………………………………………. );

– Tiền chậm nộp tiền phạt: …………………………đồng (bằng chữ…………………………………. ).

4. Hồ sơ gửi kèm:[4]

a)………………………………………………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………………………………………………

[2] …………………… cam đoan số liệu, tài liệu và thông tin nêu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu, số liệu đã khai./.

……., ngày…tháng…năm….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

_______________

[1] Ghi tên người ban hành quyết định xử phạt hoặc cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt;

[2] Ghi tên người nộp thuế;

Bài Hay  2023 Các nghiệp vụ kế toán trong công ty thương mại

[3] Ghi cụ thể trường hợp bất khả kháng người nộp thuế gặp phải theo quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế;

[4] Ghi rõ tên từng loại tài liệu, bàn chính hay bản sao.

2. Thủ tục xin miễn, giảm tiền nộp phạt vi phạm hành chính

Bước 1: Để được miễn, giảm tiền phạt, người vi phạm chuẩn bị hồ sơ đề nghị gồm:

– Đơn đề nghị miễn, giảm tiền phạt, trong đó nêu rõ: Lý do đề nghị miễn, giảm tiền phạt; giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, chi phí chữa bệnh, bệnh hiểm nghèo và số tiền phạt đề nghị miễn, giảm (phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt);

– Trường hợp thiệt hại về tài sản, chữa bệnh được cơ quan bảo hiểm bồi thường (nếu có) thì phải kèm theo bản sao có xác nhận công chứng về bồi thường thiệt hại, về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của cơ quan bảo hiểm (nếu có);

– Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc nơi làm việc. Trường hợp cá nhân bị bệnh hiểm nghèo thì phải có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh; chi phí khám, chữa bệnh có đầy đủ chứng từ.

Bài Hay  2023 Tải Giáo án Tiếng Việt lớp 3 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống cả năm

Bước 2: Gửi hồ sơ tới người đã ra quyết định xử phạt.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, người đã quyết định xử phạt chuyển đơn kèm hồ sơ đến cấp trên trực tiếp.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn, cấp trên trực tiếp xem xét quyết định và thông báo cho người đã ra quyết định xử phạt, người có đơn đề nghị miễn, giảm biết. Nếu từ chối việc miễn, giảm tiền phạt thì phải nêu rõ lý do.

Khi đó người vi phạm có thể chuyển hướng sang xin hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi cơ quan của người đã ra quyết định xử phạt.

Thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt không quá 03 tháng, kể từ ngày có quyết định (theo Điều 76 Luật này).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *