2023 Mẫu bản thuyết minh về cơ sở vật chất đối với cơ sở sản xuất

Mẫu bản thuyết minh về cơ sở vật chất đối với cơ sở sản xuất là gì? Mẫu bản thuyết minh gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản thuyết minh về cơ sở vật chất đối với cơ sở sản xuất là gì?

Mẫu bản thuyết minh về cơ sở vật chất đối với cơ sở sản xuất là mẫu bản thuyết minh được lập ra để thuyết minh về cơ sở vật chất đối với cơ sở sản xuất. Mẫu nêu rõ nội dung của bản thuyết minh, thực trạng hoạt động của thiết bị…

2. Mẫu bản thuyết minh về cơ sở vật chất đối với cơ sở sản xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

  2023 Cách dạy con viết chữ đẹp hiệu quả mà không cần ép

BẢN THUYẾT MINH
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT THỰC PHẨM

I. THÔNG TIN CHUNG

– Đại diện cơ sở: ………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ văn phòng: …………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ kho (nếu địa chỉ khác): ………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ……………………………………Fax ………………………………………………

– Mặt hàng sản xuất: …………………………………………………………………………………………..

– Công suất thiết kế: …………………………………………………………………………………………..

– Tổng số công nhân viên: …………………………………………………………………………………..

– Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất: …………………………………………………………

– Tổng số công nhân viên đã được xác nhận kiến thức/ tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm:….

– Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định: ………………………..

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

1. Cơ sở vật chất

– Diện tích mặt bằng sản xuất ……………..m2

– Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất: ………………………………………………………………………….

  2023 Quấy rối tình dục 2023 bị xử lý như thế nào?

– Kết cấu nhà xưởng: ………………………………………………………………………………………….

– Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL: …………………………………………………………..

– Hệ thống vệ sinh nhà xưởng: …………………………………………………………………………….

2. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

TT

Tên trang, thiết bị

(ghi theo thứ tự quy trình công nghệ)

Số lượng

Thực trạng hoạt động của trang thiết bị, dụng cụ

Ghi chú

Tốt

Trung bình

Kém

I

Trang thiết bị, dụng cụ hiện có

1

Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

2

Dụng cụ bao gói sản phẩm

3

Trang thiết bị vận chuyển sản phẩm

4

Thiết bị bảo quản thực phẩm

5

Thiết bị khử trùng, thanh trùng

6

Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ

7

Thiết bị giám sát

8

Phương tiện rửa và khử trùng tay

9

Dụng cụ lưu mẫu và bảo quản mẫu

10

Phương tiện, thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại

11

Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm

II

Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung

1

2

3

  Thủ tục xin Visa đi Trung Quốc

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.

Cam kết của cơ sở:

1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.

Địa danh, ngày … tháng … năm 20…
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu bản thuyết minh về cơ sở vật chất đối với cơ sở sản xuất

Mẫu bản thuyết minh về cơ sở vật chất đối với cơ sở sản xuất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment