2023 Mẫu bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

Mẫu bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương là mẫu bản tóm tắt được lập ra để ghi chép về quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương. Mẫu nêu rõ quá trình công tác, thành tích của bản thân…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Địa danh, ngày…… tháng…… năm…

BẢN TÓM TẮT
Quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

I. Sơ lược tiểu sử bản thân

– Họ và tên:………………………….

Giới tính:……………….

– Ngày, tháng, năm sinh:………..

Dân tộc:…………………

(Quốc tịch:……… nếu là người nước ngoài)

– Hộ khẩu thường trú:……………

– Chức vụ và nơi công tác:

  Sửa nhà có cần phải xin giấy phép xây dựng không?

– Số năm công tác:

– Ngày nghỉ hưu (nếu có):

– Số điện thoại liên lạc:……….

II. Quá trình công tác trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với cá nhân được xét tặng Kỷ niệm chương là người công tác trong Ngành)

Thời gian

Chức vụ, đơn vị công tác

III. Tóm tắt những đóng góp cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(đối với cá nhân được xét Kỷ niệm chương là người công tác ngoài Ngành, người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài).

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(đối với cá nhân công tác trong Ngành)
(Ký tên, đóng dấu)

Người khai ký tên
(Ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trình hồ sơ
về thành tích đề nghị khen thưởng
(đối với cá nhân công tác ngoài Ngành, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài)
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

  Mẫu số C4-10/KB bảng kê các khoản thanh toán bằng séc qua ngân hàng

Leave a Comment