2023 Mẫu bản tường trình đã được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Bản tường trình đã được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Mẫu bản tường trình đã được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Mẫu bản tường trình đã được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở là mẫu bản tường trình của cá nhân về việc đã từng được hưởng những chính sách về nhà ở, đất đai. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của người làm biên bản, nội dung của bản tường trình và có sự xác nhận của chính quyền địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản tường trình đã được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở tại đây.

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại

Bản cam kết trách nhiệm về xây dựng, cải tạo nhà ở

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

Mẫu bản tường trình đã được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Bài Hay  2023 Viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ của một hoạt động mà em và các bạn trong lớp quan tâm CTST

Nội dung cơ bản của mẫu bản tường trình đã được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH
V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Tôi tên: …………………………………………………….. Sinh năm: …………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………………. do: ………………………………………………

cấp ngày: ……………………………. tháng ……………………….. năm …………………………….

Địa chỉ thường trú tại: …………………………… đường: …………………………………………….

Phường (Xã, thị trấn): ……………………………….. Quận (Huyện): ……………………………….

Và Vợ (Chồng) tên…………………………………………… Sinh năm: ………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………. do: ……………………………………………..

cấp ngày: …………………………….. tháng ……………………….. năm …………………………….

Địa chỉ thường trú tại: …………………………… đường: ……………………………………………..

Phường (Xã, thị trấn): ……………………………………… Quận (Huyện): ………………………….

Nội dung tường trình:

Chúng tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thực, nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bài Hay  2023 Phân phối chương trình Âm nhạc lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
…………., ngày….tháng…..năm…..
Xác nhận ……………………………….Người làm bản tường trình
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment