2023 Mẫu bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc

Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc

Mẫu bảng ghi chép tiêu chuẩn đánh giá công việc

Mẫu bảng ghi chép tiêu chuẩn đánh giá công việc là mẫu bảng ghi được lập ra để ghi chép về việc tiêu chuẩn đánh giá công việc. Mẫu bảng ghi chép nêu rõ thông tin các tiêu chuẩn để đánh giá công việc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép tiêu chuẩn đánh giá công việc như sau:

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Chức danh:………………………….Bộ phận:……………………………

Stt

Tiêu chuẩn đánh giá

Trọng số

Tổng điểm

1-5

Tổng cộng

Diễn giải

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng công

C = 10

B =

  2023 Một châu trong ngũ đại châu Chữ hán có nghĩa là bay lên trời Thêm huyền mập lắm ai ơi

Điểm cộng: D; A = ( B + D ) / C

2. Mức đánh giá:

Stt

Mức điểm

Kết luận

Mức thưởng năng suất

1

A> 4.5

Xuất sắc

140 %

2

4.5 >= A > 4

Giỏi

120 %

3

4 >= A > 3.25

Khá

100 %

4

3.25 >= A > 2.5

Trung bình

80 %

5

A <2.5

Yếu

60 %

1. Bảng tiêu chí đánh giá này được áp dụng kể từ ……./……/…..

2. Bảng tiêu chí phải được giải thích, chuyển cho nhân viên xác nhận trước khi thực hiện.

Quản lý trực tiếp

Quản lý

Phòng NS

Giám đốc

Tôi đã đọc và hiểu hoàn toàn bản đánh giá này!

Ngày…tháng…năm…

Stt

Họ tên

Mã số

Bộ phận

Ký tên

Mẫu bảng ghi chép tiêu chuẩn đánh giá công việc

Mẫu bảng ghi chép tiêu chuẩn đánh giá công việc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment