2023 Mẫu báo cáo công tác tuần công tác tư vấn giám sát

Mẫu báo cáo công tác tuần công tác tư vấn giám sát là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu báo cáo công tác tuần công tác tư vấn giám sát là mẫu bản báo cáo được lập ra để ghi chép về việc báo cáo công tác tuần công tác tư vấn giám sát. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin tư vấn giám sát công trình…

BÁO CÁO TUẦN CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT
Tuần……(từ ngày…./…./…. đến ngày…./…./….)

1. Cơ sở lập báo cáo

…………………………………………………………………………………………

2. Thông tin chung về gói thầu thi công nạo vét

– Tên công trình: Nạo vét duy tu công trình ………………………………..…………

– Chủ đầu tư: ……………………………………………………..……………………

– Đại diện Chủ đầu tư: …………………………………………………………………

– Đơn vị Tư vấn giám sát: ……………………………………………………………..

– Nhà thầu thi công nạo vét: …………………………………………………………..

– Nhà thầu phụ (nếu có): ………………………………………………………………

– Địa điểm, phạm vi thi công: ………………………………………………………….

Bài Hay  2023 Dân quân thường trực có lương không 2023?

– Khối lượng nạo vét theo thiết kế: ……………………………………………………

– Vị trí và cự ly vận chuyển đổ đất nạo vét: ………………………..………………….

– Biện pháp thi công chính: ……………………………………………………………

– Tiến độ hoàn thành công trình: ………………………………………………………

– Ngày khởi công công trình: …………………………………………………………..

3. Khái quát về gói thầu tư vấn giám sát

– Tên gói thầu: …………………………………………………………………………

– Thời gian thực hiện: …………………………………………………………………

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: ………………………………………………………..

– Hình thức hợp đồng: …………………………………………………………………

4. Tổ chức nhân sự thực hiện công tác giám sát

a) Giám sát của Đại diện Chủ đầu tư …………………… tại hiện trường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại – Email

Ghi chú

b) Tư vấn giám sát:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Khu vực phụ trách giám sát

Điện thoại – Email

Ghi chú

5. Các công tác của tư vấn giám sát trong tuần

…………………………………………………………………………………………

6. Chi tiết nhà thầu thực hiện và khối lượng đạt được

a) Các công tác chính Nhà thầu thực hiện trong tuần

Bài Hay  2023 Bộ câu hỏi phỏng vấn vào MB Bank 2015

…………………………………………………………………………………………

b) Nhân lực do Nhà thầu huy động trên công trường tại thòi điểm báo cáo

– Nhân sự Ban chỉ huy công trường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Hạng mục phụ trách

Điện thoại – Email

Ghi chú

– Công nhân lao động, thủy thủ, thuyền viên: (số lượng)………. người.

c) Thiết bị thi công nhà thầu đã huy động đến công trường:

(Chi tiết tại Mẫu tổng hợp số 01 kèm theo)

d) Công tác thi công nạo vét:

– Khối lượng thi công nạo vét, vận chuyển đi đổ tính trên phương tiện trong tuần báo cáo: …………………………… m3.

– Lũy kế khối lượng đã thi công nạo vét, vận chuyển đi đổ tính trên phương tiện đến hết tuần báo cáo: ………………………………..m3.

(Chi tiết tại Mẫu tổng hợp số 02 kèm theo)

7. Các hồ sơ, tài liệu, văn bản trong tuần

a) Các hồ sơ, tài liệu, văn bản Nhà thầu phát hành đến TVGS trong tháng:

…………………………………………………………………………………………

b) Các hồ sơ, tài liệu, văn bản TVGS phát hành trong tháng:

Bài Hay  2023 Phân phối chương trình Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

…………………………………………………………………………………………

c) Các hồ sơ, tài liệu, văn bản Chủ đầu tư phát hành trong tháng:

…………………………………………………………………………………………

8. An toàn lao động và vệ sinh môi trường

…………………………………………………………………………………………

9. Kế hoạch hoạt động của tư vấn giám sát trong tuần tới (từ ngày ….. tháng… năm … đến ngày … tháng … năm …)

…………………………………………………………………………………………

10. Nhận xét và kiến nghị

…………………………………………………………………………………………

Giám sát trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ….tháng ….năm 201….
Tư vấn giám sát
(Người lãnh đạo đơn vị ký tên và đóng dấu)

Nơi gửi:

– Cục ĐTNĐ Việt Nam hoặc Sở GTVT (để b/c);

– Đại diện Chủ đầu tư…………. (để b/c);

– Nhà thầu thi công…………..

* Tài liệu gửi kèm theo báo cáo này:

– Bản chụp (photocopy) Nhật ký thi công công trình (trong tuần) từ ngày…. tháng…. năm……… đến ngày ……. tháng……. năm ………;

– Các Mẫu tổng hợp số 01, số 02, số 03 và số 04;

– Tài liệu liên quan khác…………….

Leave a Comment