2023 Mẫu báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu

Mẫu báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu là gì? Mẫu bản báo cáo được gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu là gì?

Mẫu báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, công tác giám sát thi công… Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

  Hướng dẫn treo biển hiệu, biển quảng cáo đúng luật

2. Mẫu báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu

………(1)…….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/……

………, ngày ……. tháng ……. năm …….

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG GÓI THẦU/ GIAI ĐOẠN/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH/ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: ……….(2)…………

…….(1)…. báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng ….(3)…. như sau:

1. Quy mô công trình:

a) Mô tả quy mô và công năng của công trình: các thông số kỹ thuật chính, công năng chủ yếu của các phần hoặc hạng mục công trình;

b) Đánh giá sự phù hợp về quy mô, công năng của công trình so với giấy phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép xây dựng), thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình;

2. Đánh giá sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng;

  Phân phối chương trình môn Giáo dục Quốc phòng

3. Đánh giá về khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành, công tác tổ chức thi công và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

4. Đánh giá công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình theo kế hoạch thí nghiệm đã được chấp thuận;

5. Đánh giá về công tác tổ chức và kết quả kiểm định, quan trắc, thí nghiệm đối chứng (nếu có);

6. Đánh giá về công tác tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có);

7. Các thay đổi thiết kế và việc thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh trong quá trình thi công xây dựng (nếu có);

8. Những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có) và đánh giá nguyên nhân, biện pháp và kết quả khắc phục theo quy định;

9. Đánh giá về sự phù hợp của hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định;

10. Đánh giá về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

  2023 Lịch chiếu phim Hoa nở trăng vừa tròn

11. Đánh giá về sự phù hợp của quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định;

12. Đánh giá về các điều kiện nghiệm thu hoàn thành gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng.

GIÁM SÁT TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA ……..(1)………
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

_________________

Ghi chú:

(1) Tên của tổ chức thực hiện giám sát thi công xây dựng.

(2) Tên cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

(3) Tên gói thầu/ giai đoạn/ hạng mục công trình/ công trình xây dựng.

Mẫu báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu

Mẫu báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment