2023 Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương

2023 Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích cá nhân đã đạt được để đề nghị tặng thưởng huân chương. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của người báo cáo, quá trình công tác, hình thức đã được khen thưởng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương tại đây.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Tỉnh (thành phố), ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) HUÂN CHƯƠNG……….1

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

  Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in

– Họ và tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ……………………………..

Bí danh2: ……………………………………………………… Nam, nữ: ……………………………..

– Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………..

– Quê quán3: ………………………………………………………………………………………………..

– Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………..

– Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, từ trần): ……………….

– Chức vụ đề nghị khen thưởng (Ghi chức vụ cao nhất đã đảm nhận): …………………

– Ngày, tháng, năm tham gia công tác: ……………………………………………………………..

– Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn thể): ……….

…………………………………………………………………………………………………………………….

– Năm nghỉ hưu (hoặc từ trần): …………………………………………………………………………

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng và đánh giá tóm tắt thành tích quá trình công tác4.

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ (đảng, chính quyn, đoàn th)

Đơn vị công tác

Số năm, tháng giữ chức vụ

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Danh hiệu thi đua:

  Thông tư 01/2021/TT-BTNMT kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

IV. KỶ LUẬT 6

……………………………………………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ CÁN BỘ XÁC NHẬN7
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO 8
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng.

2 Trường hợp có nhiều bí danh thì chỉ ghi bí danh thường dùng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) theo địa danh mới.

4 Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng. Đối với trường hợp đã nghỉ hưu (hoặc từ trần) chưa được khen thưởng thì báo cáo quá trình công tác đến khi nghỉ hưu (hoặc từ trần).

5 Nêu các hình thức khen thưởng (từ Bằng khen trở lên) đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

  Mẫu sổ đăng ký thành viên

6 Ghi rõ hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên từ khi công tác đến khi đề nghị khen thưởng (nếu có).

7 Đối với cán bộ đã nghỉ hưu, trước khi xác nhận cần xem xét việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú.

Đối với cán bộ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý do Ban tổ chức tỉnh ủy hoặc thành ủy xác nhận.

8 Đối với cán bộ đã từ trần: Đơn vị quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu (hoặc từ trần) thì cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu hoặc từ trần có trách nhiệm báo cáo, kê khai quá trình công tác (ghi rõ họ, tên,.. chức vụ người tóm tắt quá trình công tác).

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *