2023 Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động

Báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động

Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động mới nhất

Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình tiền lương, thu nhập của người lao động tại doanh nghiệp. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin doanh nghiệp, tổng thu nhập bình quân của người lao động… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động như sau:

  2023 Khi bị mỏi cơ chúng ta cần làm gì?

Doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………….

Số giấy phép cấp thành lập doanh nghiệp: ………………..………………….do ……….cấp.

Ngày cấp:…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………….Fax:…………………………………………………….

TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG THU NHẬP (ĐỒNG/NGƯỜI/THÁNG) CỦA
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC
DOANH NGHIỆP
CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM ……………………….

STT

Chỉ tiêu

Tổng thu nhập bình quân của người lao động (VN đồng)

Tổng số lao động thực hiện ghi ở dòng năm báo cáo

Tiền lương tối thiểu DN áp dụng (đồng/tháng)

Tổng cộng

Chia ra

Tiền lương cơ bản theo HĐLĐ

Các khoản phụ cấp

Các khoản khác

1

2

3

4

5

6

7

8

Thực hiện năm ………..

Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình

Thực hiện năm ……….

Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình-

Thực hiện Quý I năm ………

Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình

Ghi chú: Cột số 7: Dòng thực hiện năm …….., …….., ……. ghi tổng số lao động thực hiện năm người sử dụng lao động có trả lương.

  2023 Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Quảng Bình 2022

…………., ngày…tháng….năm….

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động

Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment