2023 Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin dự án, các công trình được xây lắp… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường tại đây.

  2023 Lời bài hát Mất Tích - Ngọt - Mất Tích Ngọt lyrics

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường như sau:

… (1) …

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
–––––––––––––––––

…………., ngày…tháng…năm….

Kính gửi: … (3) …

KẾ HOẠCH XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của Dự án “… (2) …”

1. Địa điểm thực hiện Dự án: ………………………………………………………………………

2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: ……………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………; Fax: ………………………..…; E-mail: ……………….

3. Tên cơ quan, doanh nghiệp thực hiện xây lắp các công trình: ……………………..

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………..; Fax: ………………………; E-mail: …………………….

4. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường (nêu chi tiết tiến độ thực hiện; thời gian hoàn thành kèm theo thiết kế chi tiết của công trình):

  2023 Phản ánh năng động sáng tạo đặc trưng cho dạng vật chất nào?

4.1. Các công trình xử lý nước thải: ………………………………………………………………

4.2. Các công trình xử lý khí thải: ………………………………………………………………….

4.3. Các công trình xử lý chất thải rắn: …………………………………………………………..

4.4. Các công trình xử lý và bảo vệ môi trường khác: ………………………………………

5. Đề xuất, kiến nghị về việc điều chỉnh, thay đổi nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt (nếu có, nêu rõ cụ thể những nội dung điều chỉnh, thay đổi; phân tích, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường của sự điều chỉnh, thay đổi này).

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu;

………. (4) ………

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;

(2) Tên đầy đủ của dự án;

(3) Tên cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

  2023 Mẫu đơn xin giao lại đất

(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment