2023 Mẫu biên bản đại hội chi bộ – Biên bản đại hội chi bộ

2023 Mẫu biên bản đại hội chi bộ – Biên bản đại hội chi bộ

Mẫu biên bản tổ chức đại hội chi bộ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc tổ chức đại hội chi bộ. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian và địa điểm tổ chức đại hội, nội dung đại hội… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản đại hội chi bộ tại đây.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG…………….

ĐẠI HỘI CHI BỘ……………………………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN

Đại hội Chi bộ:……………………………………

nhiệm kỳ 2017-2020

1. Đại hội chi bộ…………………. nhiệm kỳ 2017 – 2020 diễn ra vào lúc …….., ngày tháng ……… năm …….Tại:

2. Đại hội có mặt: ……….đảng viên trên tổng số ………….đảng viên được triệu tập. Trong đó: đảng viên chính thức:………………..đồng chí, đảng viên dự bị:……….đồng chí. (Vắng …………..; lý do……………….).

3. Đại biểu khách mời dự Đại hội có các đồng chí:

(1) ………………………….

(2)…………………………..

Diễn biến

1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

2. Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Đồng chí…………….. báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội (báo cáo kèm theo) và giới thiệu đại biểu gồm có các đồng chí:

1)……………………..

2)………………………..

3. Đại hội bầu các cơ quan làm việc.

– Giới thiệu và biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch (hoặc Chủ tọa) Đại hội

Gồm ….. đồng chí có tên sau:

(1)…………………………………………

(2)………………………………………….

  Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế

(3)…………………………………………

– Giới thiệu và biểu quyết danh sách Thư ký Đại hội.

Gồm ……… đồng chí có tên dưới đây:

(1)…………………………………………

(2)………………………………………….

(3)…………………………………………

4. Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (Đồng chí ………………….. thay mặt chủ tịch đoàn chủ trì nội dung này).

5. Đoàn chủ tịch đọc báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Chi ủy (hoặc của Bí thư chi bộ).

5.1. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 2022 của Chi bộ (đồng chí: ……………. trình bày) – có văn bản kèm theo.

5.2. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi ủy (Bí thư) nhiệm kỳ 2017 2020 (Đồng chí ………………… trình bày )– có văn bản kèm theo.

6. Thảo luận: Các ý kiến tham luận bổ sung cho 02 bản báo cáo tập trung vào các nội dung:

-……..

-……….

7. Phát biểu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Trường.

……………………………

8. Bầu Chi ủy (hoặc Bí thư) nhiệm kỳ 2020 2022

Đại hội biểu quyết thống nhất số lượng Chi ủy nhiệm kỳ mới:……….đ/c (đạt …………% nhất trí)

Số đại biểu ứng cử: ………đ/c

(1) Đ/c:………………………………..

(2) Đ/c:………………………………..

Số đại biểu được đề cử: ……….đ/c

(1) Đ/c:………………………………..

(2) Đ/c:………………………………..

– Đại hội biểu quyết thống nhất tổng số đảng viên có trong danh sách bầu cử: ……….đ/c (đạt……….. ….% nhất trí). Họ tên………………..

  Thông tư 88/2021/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

– Bầu ban kiểm phiếu:

+ Giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu gồm …….đồng chí, trưởng ban là đồng chí: …………………………………………………………………………………………………

+ Biểu quyết ban kiểm phiếu: ……..(đạt ……….% nhất trí).

– Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử: đồng chí …………….. thực hiện.

– Bỏ phiếu bầu cử Chi ủy khóa mới .

– Kiểm phiếu (trong thời gian kiểm phiếu, đại hội tiếp tục thảo luận các bản báo cáo đã trình bày tại Đại hội)

9- Công bố kết quả bầu Chi ủy: đại hội đã bầu được ………. đồng chí vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022.

10. Bầu Bí thư và Phó Bí thư: đại hội đã bầu được các chức danh cụ thể của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 -2022, như sau:

STT

Họ Tên

Chức vụ đảng

Ghi chú

1

Bí thư

2

Phó bí thư

3

Chi ủy viên

– Chi ủy ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đồng chí ………………… đại diện Chi ủy phát biểu ý kiến trước Đại hội.

11. Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường:(đồng chí: ……………. trình bày) –có văn bản kèm theo.

12. Bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020– 2025:đại hội đã bầu được các đồng chí sau là đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường

STT

Họ và tên

Số phiếu bầu

Tỉ lệ (%)

Ghi chú

1

Đại biểu chính thức

2

Đại biểu chính thức

3

Đại biểu chính thức

…..

Đại biểu dự khuyết

Đại biểu dự khuyết

  Viết đoạn văn khoảng 200 chữ chia sẻ cảm xúc về bài thơ 4,5 chữ đã đọc

13– Thông qua Nghị quyết Đại hội

– Đọc nghị quyết Đại hội (đ/c …………………… – Ủy viên đoàn thư ký đại hội)

(có văn bản kèm theo)

– Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội: 100% nhất trí thông qua.

14– Bế mạc Đại hội: Nghi thức bế mạc

Đại hội bế mạc hồi ….giờ ……’, ngày tháng năm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Họ tên và chữ ký)

THƯ KÝ

(Họ tên và chữ ký)

1. Thời gian: ……………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm: ………………………………………………………………………………………

3. Thành phần đại hội: ……………………………………………………………………….

Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ trường …………………..

Tổng số đảng viên: … đ/c, Đảng viên chính thức: …. đ/c, dự bị: ….. đ/c.

Có mặt: ……/20 đ/c. Trong đó: Đảng viên chính thức: …….đ/c, dự bị: …….. đ/c.

Vắng mặt: …./20 đ/c. Trong đó: Đảng viên chính thức: …..đ/c, dự bị:……đ/c.

Lý do vắng mặt …………………………………………………………………………………

1. Đồng chí: ………………………………………….. Chức vụ: ………………………….

2. Đồng chí: ………………………………………….. Chức vụ: ………………………….

3. Đồng chí: ………………………………………….. Chức vụ: ………………………….

4. Đồng chí: ………………………………………….. Chức vụ: ………………………….

5. Đồng chí: ………………………………………….. Chức vụ: ………………………….

1. Đồng chí: …………………………………………………………………………………….

2. Đồng chí: …………………………………………………………………………………….

3. Đồng chí: …………………………………………………………………………………….

1. Đồng chí: …………………………………………………………………………………….

2. Đồng chí: …………………………………………………………………………………….

3. Đồng chí: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Biên bản Đại hội kết thúc vào hồi: …giờ….phút, ngày … tháng 8 năm 2017.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *