2023 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78, Nghị định 123 2023

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Trong quá trình sử dụng hóa đơn không thể thiếu những trường hợp gặp phải sai sót hoặc những sự cố không mong muốn, tuy nhiên các cá nhân, doanh nghiệp đều có thể điều chỉnh được khi viết sai. Sau đây là Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78, Nghị định 123 mới nhất 2023, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng cho doanh nghiệp của mình.

1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai được sử dụng trong trường hợp nào?

Theo quy định tại khoản 2, điều 19 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì:

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày … tháng… năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót.

2. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

(Só ……………)

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số ………….. ký ngày ……… (Nếu có)

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ.

Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

– Hôm nay, ngày ….. tháng ……. năm ………. hai bên chúng tôi gồm có:

Đơn vị bán hàng: …………………………..

Mã số thuế:…………………Địa chỉ: …………………………. Đại diện: ……….

Chức vụ: …………………………………….

Đơn vị mua hàng: …………………….

Mã số thuế: ………………..Địa chỉ:…………………… Đại diện:………………..

1. Chức vụ:

…………………………………………

…………………………………………..

Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số ………, ký hiệu ……… ngày ………, mã cơ quan thuế ……… Lý do điều chỉnh: … Cụ thể như sau:

1. Nội dung trước khi điều chỉnh (đã ghi sai):………………..

2. Nội dung đúng:……………………………………………………

3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:

………………………………………………………………………………….

Bên bán sẽ lập hóa đơn điều chỉnh số …….., ký hiệu ……… ngày ……… để giao cho bên mua.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Bài Hay  2023 Tiêu chuẩn quy mô, tiêu chuẩn của trường mầm non

Bên mua

(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

Bên bán

(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

3. Biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai

Biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai được lập dựa trên Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Biên bản phải ghi rõ thông tin hai đơn vị bán và mua hàng cùng với thông tin về hóa đơn điện tử có sai sót.

Biên bản thay thế hóa đơn điện tử có sai sót
Biên bản thay thế hóa đơn điện tử có sai sót

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…….o0o…….

BIÊN BẢN THAY THẾ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Số: ……/2022/BBTT-…..

Căn cứ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Căn cứ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Hôm nay, ngày… tháng…năm 2022, Chúng tôi gồm:

Thông tin

BÊN A (BÊN BÁN)

BÊN B (BÊN MUA)

Tên doanh nghiệp

Mã số thuế

Địa chỉ trụ sở

Đại diện

Chức vụ

Hai bên thống nhất lập biên bản thay thế hóa đơn điện tử sai sót xác nhận các thông tin sau:

1. Hóa đơn điện tử thu hồi: Bên A thu hồi tờ hóa đơn điện tử mà Bên A đã lập và giao cho Bên B, cụ thể:

STT

Mẫu số

Ký hiệu

Số hóa đơn

Ngày lập

Ghi chú

1

1

C22…

2. Lý do thay thế: Xuất sai số tiền dịch vụ.

Nội dung đã ghi sai:

……… ………… ………………. …………………….. 

Nội dung đúng theo thỏa thuận:

……… ………… ………………. ……………………..

3. Hóa đơn thay thế: Bên A đã lập và giao Bên B, 01 tờ hóa đơn thay thế:

STT

Mẫu số

Ký hiệu

Số hóa đơn

Ngày lập

Ghi chú

1

1

C22….

4. Ý kiến khác: không.

Biên bản này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A và Bên B đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn thống nhất từng nội dung trên Biên bản thu hồi hóa đơn này và không có ý kiến gì thêm.

BÊN A (BÊN BÁN)

BÊN B (BÊN MUA

Họ tên: ……………..

Chức vụ: ………………..

Họ tên: …………………

Chức vụ: ………………

4. Biên bản điều chỉnh giảm hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số: …/2022/BBĐCHĐ-…….-……..)

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số …/2022/HĐKT-……-…… ký ngày 05/01/2022

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ

Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Hôm nay, ngày 9 tháng 01 năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY ………………

Mã số thuế: ………………..

Địa chỉ: …………………………

Đại diện: Ông/Bà …………… Chức vụ: ………………..

Đơn vị mua hàng: CÔNG TY ………………

Mã số thuế: ……………….

Địa chỉ: ……………………………..

Đại diện: Ông/Bà ……………. Chức vụ: ……………………..

Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số ……………, ký hiệu ……………., ngày ../…/20…., mã cơ quan thuế …………………………….

Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết sai đơn giá

Cụ thể như sau:

1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số …………., ký hiệu ……………, ngày ……………………

Tên hàng hoá dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

Laptop Acer Aspire 5 A515-55-35SE

Chiếc

01

11.000.000

11.000.000

1.100.000

12.100.000

2. Nội dung đúng theo thỏa thuận:

Tên hàng hoá dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

Laptop Acer Aspire 5 A515-55-35SE

Chiếc

01

10.000.000

10.000.000

1.000.000

11.000.000

3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:

Do hóa đơn viết đơn giá sai cao hơn thỏa thuận trên hợp đồng kinh tế số …/2022/HĐKT-………-………… nên bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh số ………., ký hiệu …….. vào ngày ………. để điều chỉnh giảm đơn giá của Laptop Acer Aspire 5 A515-55-35SE, cụ thể:

Tên hàng hoá dịch vụ

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu C22TTU số 00000124 ngày 05 tháng 01 năm 2022

-1.000.000

-1.000.000

-100.000

-1.100.000

– Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.

– Tổng tiền thanh toán (1.100.000) sẽ được bù trừ vào công nợ phải trả của bên mua.

– Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..

BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

5. Biên bản điều chỉnh tăng hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số: …./2022/BBĐCHĐ-……….-……….)

Bài Hay  2023 Biên bản giao đất trên thực địa - Mẫu biên bản bàn giao đất

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số …./2022/HĐKT-…..-…. ký ngày …/…./2022

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ

Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY …………….

Mã số thuế: ……………………………

Địa chỉ: …………………………

Đại diện: …………………………Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị mua hàng: CÔNG TY ……………….

Mã số thuế: …………………………

Địa chỉ: …………………………

Đại diện: …………………………Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số …………………………, ký hiệu …………………………, ngày …………………………, mã cơ quan thuế …………………………

Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết sai đơn giá

Cụ thể như sau:

1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số ……………., ký hiệu ………….., ngày …………….

Tên hàng hoá dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

2. Nội dung đúng theo thỏa thuận:

Tên hàng hoá dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:

Do hóa đơn viết đơn giá sai thấp hơn thỏa thuận trên hợp đồng kinh tế số …………nên bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh số …………, ký hiệu ………..vào ngày………. để điều chỉnh tăng đơn giá của …………….., cụ thể:

Tên hàng hoá dịch vụ

Đơn giá

Thành tiền

Tiền thuế

Tổng thanh toán

Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu ….số ….. ngày …tháng …năm 2022

– Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.

– Bên mua sẽ thanh toán nốt số tiền tăng thêm………… cho bên bán

– Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..

BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

6. Mẫu biên bản điều chỉnh mã số thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số: ………………)

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số ………….ký ngày ………..

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ

Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Hôm nay, ngày …tháng …năm 2022 hai bên chúng tôi gồm có:

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY………………..

Mã số thuế :…………………………..

Địa chỉ : ………………………….

Đại diện: Ông………………………….Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị mua hàng: CÔNG TY …………………..

Mã số thuế : …………………..

Địa chỉ : ………………………………
Đại diện: ……………….. Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số ……………., ký hiệu ………….., ngày ……….., mã cơ quan thuế ………………

Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết mã số thuế người mua

Cụ thể như sau:

1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số ……………, ký hiệu ………………, ngày …………….

Mã số thuế: 0106325264

2. Nội dung đúng theo đăng ký doanh nghiệp:

Mã số thuế: 0106325246

3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:

Điều chỉnh Mã số thuế người mua cho hóa đơn Mẫu số ….ký hiệu …….số ………. ngày …tháng …năm 2022 từ “……………” thành mã số thuế “…………”

Bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh số ……………, ký hiệu ………….. vào ngày ……….. để điều chỉnh mã số thuế người mua, rồi giao hóa đơn điều chỉnh cho bên mua

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..

BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

7. Biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 78

Hiện nay, thông tư 78 là thông tư mới nhất được ban hành quy định hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực ngày 01/07/2022. Tuy nhiên thông tư vẫn chưa có hiệu lực nên những biên bản theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn vẫn được sử dụng.

Mời bạn đọc tham khảo biên bản đang được sử dụng hiện hành sau nhé.

Bài Hay  2023 Giáo án môn Đạo đức lớp 1 theo chương trình GDPT mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số:……../BBTHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày …… chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY……………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………….

Người đại diện: …………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………

BÊN BÁN: CÔNG TY ……………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………….

Người đại diện: ………………………….

Chức vụ: …………………………………..

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: …….., ký hiệu ………., số ………do CÔNG TY …………… phát hành ngày ………………………..

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STTTên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1……………………………..…………….…………………………..
Cộng tiền hàng: …………………..
Thuế suất GTGT: …………, Tiền thuế GTGT: ………….
Cộng tổng thanh toán: ………………………….

Số tiền viết bằng chữ: ………………………………………………………

3. Lý do huỷ hoá đơn: Không thực hiện hợp đồng mua bán nữa

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

8. Mẫu biên bản điều chỉnh do sai tên, địa chỉ công ty

Dưới đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn do ghi sai tên và địa chỉ công ty. Mẫu đơn này giúp cho người dùng có thể đính chính lại các thông tin sai sót và được sự thỏa thuận, đồng ý giữa các bên. Mời bạn đọc tham khảo mẫu này nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN MISACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…….Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số…………….……, ngày … tháng … năm …….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty…………, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty ………………………………………

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số………., ký hiệu………ngày ……….đã kê khai vào kỳ Quý ………., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………….

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

9. Lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh Hóa đơn điện tử

Một số những lưu ý cho bạn đọc khi lập biên bản điều chỉnh Hóa đơn điện tử như sau:

– Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.

– Nội dung trên biên bản điều chỉnh:

  • Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh.
  • Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập BBĐC hóa đơn viết sai thì doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.
  • Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập BBĐC và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Trên đây là Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78, Nghị định 123 2023, mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé. 

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *