2023 Mẫu biên bản định giá tài sản – Biên bản định giá tài sản

Biên bản định giá tài sản

Mẫu biên bản định giá tài sản

Mẫu biên bản định giá tài sản là mẫu biên bản được lập ra khi có sự làm việc về định giá tài sản của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu biên bản ghi chép lại toàn bộ nội dung của buổi định giá, nêu rõ thành phần tham dự, nội dung tiến hành định giá tài sản của doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản định giá tài sản tại đây.

Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu số 02/MGTH: Biên bản xác định mức độ giá trị thiệt hại về tài sản

Mẫu biên bản định giá tài sản

  2023 Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của học sinh

Mẫu biên bản định giá tài sản

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản định giá tài sản như sau:

CÔNG TY …………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số ……………/TB – …..

BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Tại thời điểm …………………………………

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

– Xét nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày ………………………………..tại ………………………….. đã tiến hành việc định giá tài sản.

Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông ……………….………………………………………..…………………………………………

Địa chỉ: ……………….………………………………………..………………………………………..

2. Ông ……..….….………………………………………..…………………………………………….

Địa chỉ: ……………………..….………………………………………..………………………………

3. Ông ……………..….………………………………………..………………………………………..

Địa chỉ: ………………….………………………………………..………………………………………

Đã tiến hành định giá tài sản như sau:

1. Tài sản định giá là ………………………..….………………………………………..…………….

2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí

3. Nội dung việc định giá: ………………………………………..….…………………………………

  Giáo án lớp 3 theo Công văn 2345 (Đầy đủ 35 tuần)

4. Kết thúc định giá: ………………………….………………………………………..……………….

5. Cam kết của các bên tham gia định giá:.………………………………………..………………..

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Chữ ký của các thành viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment