2023 Mẫu biên bản đóng thầu

Biên bản đóng thầu theo Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT

Mẫu biên bản đóng thầu mới nhất

Đóng thầu là hết hạn để nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ sự thầu, hồ sơ để xuất. Mời các bạn tham khảo mẫu biên bản đóng thầu ban hành kèm theo Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

Nội dung của Mẫu biên bản đóng thầu

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

BIÊN BẢN ĐÓNG THẦU(1)

Bài Hay  2023 Phong tục tập quán là gì? - Định nghĩa phong tục tập quán

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: _____ [Ghi tên dự án theo quyết định đầu tư].

2. Tên gói thầu: _____[Ghi tên gói thầu theo KHLCNT].

III. Bên mời thầu và các nhà thầu nộp HSDT:

1. Bên mời thầu: _____ [Ghi tên thành viên tiếp nhận HSDT].

2. Danh sách các nhà thầu nộp HSDT tính đến thời điểm đóng thầu:

Stt

Tên nhà thầu

Địa chỉ

Số điện thoại,

fax

Tình trạng niêm phong

Ghi chú

3. Các nhà thầu có văn bản đề nghị rút, thay thế, sửa đổi, bổ sung HSDT (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ của nhà thầu].

II. CÁC THÔNG TIN KHÁC (NẾU CÓ)

Thời điểm đóng thầu:____ [ghi thời điểm đóng thầu] tại _____ [ghi địa điểm đóng thầu].

Chữ ký của Bên mời thầu __________

[Đại diện Bên mời thầu ký tên, đóng dấu (nếu có)].

Ghi chú:

– Bên mời thầu không cần lập Biên bản đóng thầu khi thấy không cần thiết.

Mẫu biên bản đóng thầu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *