2023 Mẫu biên bản giám sát công trình 2023

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng

Để công trình xây dựng được thi công một cách có hiệu quả, đảm bảo tiến độ về mặt thời gian cũng như về chất lượng công trình thì quá trình giám sát phải diễn ra thường xuyên trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng. Trong đó Mẫu biên bản giám sát công trình là biểu mẫu không thể thiếu. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu biên bản giám sát công trình là gì?

Biên bản giám sát công trình là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về quá trình giám sát công trình. Mẫu nêu rõ thông tin chủ đầu tư, công trình, hạng mục thực hiện thi công, đại diện cơ quan giám sát, tình hình thực hiện công trình,…

  2023 Bảng lương cán bộ không chuyên trách cấp xã 2023

2. Mẫu biên bản giám sát công trình 2023

Mẫu biên bản giám sát công trình 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

(Địa danh), ngày …… tháng …… năm 20….

BIÊN BẢN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: ……………………………………………………………………………

Công trình: ……………………………………………………………………………

Hạng mục công việc thi công năm 20 ……

Thuộc dự án, TKKT-DT:

Địa điểm thi công: ……………………………………………………………………

Đơn vị thi công: ………………………………………………………………………

Đơn vị giám sát: ………………………………………………………………………..

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20 …. tại ………………………………………

Đại diện cơ quan giám sát

Ông:…………………………..Chức vụ:…………………………..

Ông:…………………………..Chức vụ:…………………………..

Đại diện đơn vị thi công

Ông:…………………………..Chức vụ:…………………………..

Đại diện tổ (đội) sản xuất

Ông:…………………………..Chức vụ:…………………………..

Cùng nhau ký Biên bản giám sát công trình, với nội dung như sau:

I. Tình hình thực hiện công trình

1. Đơn vị thực hiện:…………………………..

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng…….năm 20…..

3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công

– Bắt đầu từ ……. tháng……. năm 20……

1. Lực lượng kỹ thuật: gồm…….người

2. Thiết bị thi công:…………………………..

  Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Nông 2022

3. Quy trình kỹ thuật áp dụng trong thi công:…………………………..

4. Khối lượng thực hiện: tính đến ngày…….tháng……năm 20:

5. Các vấn đề phát sinh trong thi công:…………………………..

6. Biện pháp xử lý sai phạm (nếu có):……………………………

7. Tình hình kiểm tra, quản lý chất lượng của đơn vị thi công:

III. Kết luận:

ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
(Ký ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN
TỔ (ĐỘI) SẢN XUẤT
(Ký ghi rõ họ, tên)

3. Mẫu biên bản kiểm tra giám sát số 2

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA ………………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ….. tháng …. năm ……

BIÊN BẢN KIỂM TRA GIÁM SÁT

V/v………………………………………………………

Hôm nay, ….giờ….ngày…tháng…. năm……, tại………………………………………

Đoàn kiểm tra giám sát gồm:

1. Ông/ Bà:……………….…………………….Chức vụ: Trưởng đoàn kiểm tra

2. Ông/ Bà:……………………………………..Chức vụ:……………………

Đã làm việc với:

Ông/ Bà:………………………………………..Giới tính:…………………….

Ngày sinh:…………………..Dân tộc:.…………Quốc tịch:…………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………

Ngày cấp:…/……/………..Nơi cấp:………………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………

  Tải Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………

Chức danh:……………………………………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc……………………:

…………………………………………………………………………………

Kết quả kiểm tra, giám sát như sau:

…………………………………………………………………………………

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

ĐD. BÊN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐD. BÊN THAM GIA KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment