2023 Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng

(1)
(2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày ….. tháng ….. năm 20 ……

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT
V/v giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh………..

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: Bắt đầu từ ……. giờ…. ngày …. tháng …. năm

2. Địa điểm: tại …………………………………………………………………………….……

II. Thành phần

1. Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

2. Số lượng được triệu tập:

Có mặt: …./…. Vắng mặt: …../…. (lý do): …………………………………………………

3. Chủ trì Hội nghị: đ/c ……………………….. chức danh …………………………………..

4. Thư ký Hội nghị: đ/c …………………………. chức danh …………………………………

III. Nội dung

1. Người đứng đầu trung tâm trao đổi, thảo luận về:

a) Nhu cầu bổ nhiệm giám đốc, ý kiến phê duyệt về chủ trương bổ nhiệm;

b) Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm giám đốc; thông báo quy hoạch cán bộ, quy trình bổ nhiệm, danh sách những người được giới thiệu đề nghị bổ nhiệm;

c) Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển.

Bài Hay  2023 Thành ngữ, ca dao, tục ngữ nói về vai trò của giống cây trồng

2. Ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm.

3. Kết quả giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm: Kết quả (kết quả bỏ phiếu giới thiệu xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

a) Số phiếu phát ra: …………. phiếu;

b) Số phiếu thu về: …………. phiếu;

c) Số phiếu hợp lệ: …………… phiếu;

d) Số phiếu không hợp lệ: …………. phiếu;

đ) Số phiếu đồng ý giới thiệu đề nghị bổ nhiệm ông/bà ……………. giữ chức vụ: ……… : ……… phiếu/ ……….. phiếu (………….%);

e) Số phiếu không đồng ý giới thiệu đề nghị bổ nhiệm ông/bà ………. giữ chức vụ giám đốc …..: ……. phiếu/ …………phiếu (…………….%).

(Có biên bản kiểm phiếu giới thiệu đề nghị bổ nhiệm kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.
Hội nghị kết thúc vào …… giờ…. ngày ….. tháng …. năm ………/.

Bài Hay  2023 Lịch chiếu phim Chiếu sáng anh sưởi ấm em phần 2 Cập nhật mới nhất

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trung tâm.

(2) Tên trung tâm đề nghị bổ nhiệm giám đốc.

(1)

(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT
V/v đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc

I. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm

– Địa điểm: tại …………………………………………………………………………………….

II. Thành phần

– Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

– Số lượng được triệu tập:

– Có mặt: ……/…. Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ……..…………………………….

– Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh………………………….

– Thư ký Hội nghị: đ/c ……………………chức danh ………………………….

III. Nội dung

1. Nêu nhu cầu bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình thực hiện nhân sự; Điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

Bài Hay  2023 Cách trình bày điểm mạnh, điểm yếu trong CV xin việc

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm lại.

3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại:

Kết quả:

– Số phiếu phát ra:…………..phiếu

– Số phiếu thu về:……………phiếu

– Số phiếu hợp lệ:……………phiếu

– Số phiếu không hợp lệ:……………phiếu.

– Số phiếu đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại: ..….phiếu/……. phiếu (…….%)

– Số phiếu không đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại:……phiếu/……. phiếu (…..%)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

Leave a Comment