2023 Mẫu biên bản họp chi hội phụ nữ

2023 Mẫu biên bản họp chi hội phụ nữ

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ mới nhất

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ được dùng phổ biến trong cuộc bầu cử, tuyển chọn ra người có đủ điều kiện và phẩm chất lãnh đạo Chi hội phụ nữ tại đơn vị, địa phương mình. Vai trò của Chi hội trưởng là tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phát động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của Biên bản.

Gợi ý chuẩn bị hội nghị chi hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2021

Diễn văn khai mạc – bế mạc đại hội CBCC

Diễn văn khai mạc Đại hội chi bộ

Biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữMẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

Nội dung của Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, mời các bạn tham khảo như sau:

  2023 F0, F1 cách ly y tế tại nhà có được ra ngoài?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU BIÊN BẢN
BẦU CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI PHỤ NỮ …………..
KHÓA …….. NHIỆM KỲ ……………..

Chi hội phụ nữ lần thứ …… nhiệm kỳ ……… khai mạc vào hồi …… giờ ngày ….. tháng ……. năm …….

Sau khi Hội Liên Hiệp Phụ nữ trình bày về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên BCH, Chi hội phụ nữ đã thảo luận, nhất trí và biểu quyết số lượng ủy viên BCH Hội Liên Hiệp Phụ nữ khóa ……. nhiệm kỳ ….. gồm …. đồng chí.

I. Chi hội tiến hành ứng cử, đề cử các đồng chí có tên sau:

Ứng cử:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề cử:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chi hội đã xem xét và biểu quyết nhất trí các đồng chí khóa ……………….., nhiệm kỳ…………, gồm:

  26 cách add mạng matic vào metamask mới

Được xếp theo thứ tự A, B, C

1. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………

2. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………

3. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………

II. Chi hội đã bầu Ban bầu cử, gồm các đồng chí:

1. ……………………………………………… trưởng ban.

2. ………………………………………………. ủy viên.

3. ………………………………………………. ủy viên.

Ban bầu cử phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử. Chi hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

III. Tình hình, kết quả bỏ phiếu:

Chi hội đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng các quy định.

+ Tổng số đại biểu triệu tập: ………..

+ Số đại biểu có mặt bầu cử: ………

+ Số phát phiếu ra: ………….phiếu

+ Số phiếu thu về: …………..phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: ……………phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: ……..phiếu

* Kết quả kiểm phiếu:

1. Đ/c ………………………………………….. phiếu = ……. %

  Xét tuyển lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa 2021-2022

2. Đ/c ………………………………………….. phiếu = ……. %

3. Đ/c ………………………………………….. phiếu = ……. %

Căn cứ kết quả bầu cử, đồng chí có tên là đã trúng cử vào vị trí Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khóa …… nhiệm kỳ ……

Biên bản đã được Chi hội nhất trí thông qua vào hồi ………. giờ …….. ngày …….. tháng ……….. năm ………..

……, ngày ….. tháng …. năm ……

TM BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN
(Ký, họ tên)
TM HỘI LHPN
(Ký, họ tên)

Bạn có thể tải Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *