2023 Mẫu biên bản kiểm kê công cụ, dụng cụ đang dùng của ngân hàng nhà nước

Mẫu biên bản kiểm kê công cụ, dụng cụ đang dùng của ngân hàng nhà nước là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm kê công cụ, dụng cụ đang dùng. Mẫu nêu rõ thông tin biên bản, nội dung kiểm kê… Mẫu được ban hành theo Thông tư 35/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——-

Đơn vị: ……………………..

BIÊN BẢN KIỂM KÊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ĐANG DÙNG

Ngày … tháng … năm ….

Số: ……………

– Thời điểm kiểm kê ……… giờ ……… ngày …….. tháng ……. năm ……….

– Hội đồng kiểm kê gồm:

– Ông (bà) ………. Chức vụ …………… Đại diện ………………. Chủ tịch Hội đồng

– Ông (bà) ………………. Chức vụ ……………… Đại diện …………..….. Ủy viên

– Ông (bà) …………..….. Chức vụ …………….… Đại diện ………………. Ủy viên

– Đã kiểm kê những công cụ, dụng cụ đang dùng dưới đây:

  2023 Top 4 bài chứng minh câu tục ngữ đi một ngày đàng học một sàng khôn ngắn gọn

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách công cụ, dụng cụ

Mã số

Nơi sử dụng

Đơn vị tính

Đơn giá

Theo sổ sách

Theo kiểm kê

Chênh lệch

Tình trạng công cụ, dụng cụ

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Thừa

Thiếu

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

F

Cộng

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị
(kiến giải quyết số chênh lệch)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trưởng phòng Hành chính
(Ký, họ tên)

Trưởng phòng Kế toán
(Ký, họ tên)

Kiểm soát viên
(Ký, họ tên)

Chủ tịch Hội đồng kiểm kê
(Ký, họ tên)

Người lập
(Ký, họ tên)

Ghi chú: Biên bản này được lập để xác định số lượng, chất lượng và giá trị công cụ, dụng cụ đang dùng tại thời điểm kiểm kê; làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý công cụ, dụng cụ thừa, thiếu và ghi vào sổ kế toán.

  2023 Tải Mẫu hợp đồng mua bán xăng dầu

Mẫu biên bản kiểm kê công cụ, dụng cụ đang dùng của ngân hàng nhà nước

Leave a Comment