2023 Mẫu biên bản kiểm tra đánh giá hồ sơ và dữ liệu

Biên bản kiểm tra đánh giá hồ sơ và dữ liệu

Mẫu biên bản về việc kiểm tra đánh giá hồ sơ và dữ liệu

Mẫu biên bản kiểm tra đánh giá hồ sơ và dữ liệu là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra đánh giá hồ sơ và dữ liệu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2019/TT-BGTVT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản về việc kiểm tra đánh giá hồ sơ và dữ liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bài Hay  2023 Tải Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Hồ sơ và dữ liệu

Được sự ủy quyền và phân công nhiệm vụ của Ông Trưởng đoàn đánh giá, hôm nay, ngày… tháng… năm……tại Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới……………, chúng tôi gồm:

1. Ông:………………………………………….Phòng Kiểm định xe cơ giới;

2. Ông:………………………………………………………Lãnh đạo Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Đã tiến hành đánh giá việc tuân thủ các quy định có liên quan trong công tác kiểm định của cá nhân, đơn vị thông qua kiểm tra xác suất hồ sơ và dữ liệu lưu trữ:

1. Kiểm tra hồ sơ:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2. Kiểm tra dữ liệu:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Yêu cầu sửa chữa khắc phục những vấn đề sau:

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

4. Kết luận:

Việc tuân thủ các quy định có liên quan trong công tác kiểm định của cá nhân, đơn vị thông qua kiểm tra xác suất hồ sơ và dữ liệu lưu trữ đúng quy định, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Việc tuân thủ các quy định có liên quan trong công tác kiểm định của cá nhân, đơn vị thông qua kiểm tra xác suất hồ sơ và dữ liệu lưu trữ không đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Bài Hay  2023 Kế hoạch dạy học các môn học lớp 2 bộ Cánh Diều

Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại đơn vị đăng kiểm, 01 bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Đơn vị đăng kiểm/ Tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm
(Ký tên, đóng dấu)

Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản kiểm tra đánh giá hồ sơ và dữ liệu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment