2023 Mẫu biên bản kiểm tra điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá

Mẫu biên bản kiểm tra điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá là gì? Mẫu biên bản kiểm tra điều kiện kinh doanh gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản kiểm tra điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản, thông tin kiểm tra…

2. Mẫu biên bản kiểm tra điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Thực hiện Quyết định số /QĐ-….. ngày…….tháng….năm……của….(1) về việc thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá, hôm nay vào hồi……. giờ……. ngày…..tháng……năm…..

  2023 Rằm tháng 7 là Tết gì? - Rằm tháng 7 năm 2022 la ngày nào?

Đoàn kiểm tra, tiến hành làm việc tại doanh nghiệp: ……………………….., kết quả như sau:

I. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp kiểm tra:…… …………………………………..………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………..…………

Điện thoại:……………………………Fax:………………….

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…….do……………cấp ngày…………..

3. Giấy phép……….(2) số:…..do……cấp…..ngày…

4. Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số:……………………..…………..

5. Thành phần đoàn kiểm tra gồm các Ông (Bà) có tên sau đây: …………………..

6. Đại diện doanh nghiệp được kiểm tra………………………chức vụ………..……….

II. Nội dung và kết quả kiểm tra

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

TT

Nội dung kiểm tra

Kết quả

Ghi chú

Đạt

Không đạt

A. Điều kiện mua bán sản phẩm thuốc lá

1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2

Địa điểm kinh doanh

3

Hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá của thương nhân

4

Văn bản giới thiệu, hợp đồng với nhà cung cấp hoặc thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn

5

Kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng)

6

Phương tiện vận tải

7

Năng lực tài chính

8

Cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy

9

Cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường

10

Phù hợp quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá

B. Hồ sơ lưu trữ của thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá

1

Đơn đề nghị

2

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp

3

Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp hoặc nhà phân phối hoặc nhà bán buôn sản phẩm thuốc lá

4

Hồ sơ về địa điểm kinh doanh

5

Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp xin cấp lại giấy phép)

6

Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá

7

Hồ sơ về phương tiện vận tải

8

Hồ sơ về năng lực tài chính

9

Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho hàng

10

Bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với kho hàng

  2023 Mẫu biên bản yêu cầu bồi thường thiệt hại

III. Kết luận, kiến nghị và xử lý

1. Kết luận

1.1 Các quy định doanh nghiệp thực hiện tốt:……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

1.2. Những mặt còn tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kiến nghị

2.1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra đối với doanh nghiệp………………………………….

2.2. Kiến nghị của doanh nghiệp đối với Đoàn kiểm tra………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….………..

3. Xử lý……………………………………………………………………..………….…….

Đoàn kiểm tra kết thúc hồi………giờ……..ngày…….tháng …….năm……

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung như nhau. Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận nội dung ghi trong biên bản là đúng và ký tên. 01 bản được giao cho đoàn kiểm tra và 01 bản được giao cho doanh nghiệp được kiểm tra.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)

Trưởng đoàn kiểm tra
(ký tên)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan kiểm tra.

  Tải Nghị định số 93/2012/NĐ-CP

(2): Ghi tên Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá (ví dụ: Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá…).

Mẫu biên bản kiểm tra điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá

Mẫu biên bản kiểm tra điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment