2023 Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi

Biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi. Mẫu biên bản nghiệm thu nêu rõ hạng mục công trình, đối tượng và thành phần tham gia nghiệm thu, nội dung nghiệm thu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản nghiệm thu tại đây.

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đường giao thông

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đắp nền dân cư

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đào, nạo vét kênh mương

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi

  2023 Mẫu danh sách được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

BIÊN BẢN SỐ ……..
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI

Công trình: ……………………………………………………………………………………………………

Hạng mục: …………………………………………………………………………………………………….

1. Đối tượng nghiệm thu: (Ghi rõ số hiệu cọc nghiệm thu)

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

● Đại diện Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc đại diện nhà thầu Tư vấn GS).

– Ông: ………………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………….

● Đại diện Nhà thầu thi công:

– Ông: ………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ……..giờ……ngày…..tháng…..năm……

Kết thúc: …….giờ……ngày……tháng……năm…….

Tại công trình: ……………………………………………………………………………………………….

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

  Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 - Luật Tố cáo mới nhất 2021

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

– Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

– Các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng, kiểm tra khoan tạo lỗ và theo dõi quá trình đổ bê tông: (Xem thêm ở phần ghi chú).

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng hay không)

c. Các ý kiến khác nếu có:

5. Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

  Thông tư 16/2014/TT-BTTTT - HoaTieu.vn
CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Liệt kê tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục được nghiệm thu, số phiếu thí nghiệm và do phòng thí nghiệm nào thực hiện; hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng vv…

* Gia công lắp đặt cốt thép gồm các kết quả thí nghiệm: Kéo thép, mối hàn, mối nối vv…

* Bê tông hoặc bê tông cốt thép gồm các kết quả thí nghiệm: Xi măng, cát, đá, nước, cấp phối, vv…

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment