2023 Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố 2023

Mẫu biên bản họp chi bộ

Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố là mẫu biên bản cuộc họp có đầy đủ các nội dung như thời gian, địa điểm họp, báo cáo hoạt động của chi bộ đảng và phương hướng tương lai. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố là gì?

Họp chi bộ là một hoạt động thường xuyên được tiến hành trong quá trình hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam để giải quyết một số vấn đề cụ thể của chi bộ Đảng. Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố nhằm ghi lại quá trình diễn ra và nội dung của cuộc họp.

Mẫu biên bản họp chi bộ là biểu mẫu bắt buộc phải được lập trong tất cả cuộc họp chi bộ, ghi lại toàn bộ tiến trình, nội dung cuộc họp cũng như những ý kiến, thảo luận, đóng góp của đảng viên nhằm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Biên bản họp chi bộ sẽ do thư ký cuộc họp ghi chép lại, ghi lại các nội dung buổi họp chi bộ một cách chi tiết, cụ thể, chính xác và khách quan. Người viết biên bản cần ghi lại các nội dung một cách trung thực, không thêm bớt nội dung cũng như áp đặt cái nhìn phiến diện của bản thân vào biên bản cuộc họp.

2. Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố

Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố thông thường được trình bày theo mẫu dưới đây, bạn đọc tham khảo và có thể điều chỉnh các thông tin sao cho phù hợp nhé.

Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố

ĐẢNG ỦY ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ……………..

..….…, ngày .… tháng. năm 20

BIÊN BẢN

HỌP CHI BỘ THÁNG………NĂM 20……

—–

– Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng……. năm …………..

– Tại ………………………………………………………………………….

– Tổng số đảng viên của chi bộ: …….. đ/c – Số đảng viên có mặt: ……….. đồng chí (Trong đó, số đảng viên chính thức ……. đ/c, đảng viên dự bị ……đ/c).

  2023 Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức

– Số đảng viên vắng mặt: ……… đ/c (Ghi rõ họ, tên từng người; có lý do, không có lý do).

– Số đảng viên được miễn sinh hoạt: ……………đ/c (nếu đảng viên được miễn sinh hoạt đảng nhưng tham gia sinh hoạt thì ghi rõ tên những đảng viên tham gia sinh hoạt).

– Số đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác: ………đ/c (nếu có, ghi tên cụ thể).

– Số đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi bộ: ………đ/c (nếu có, ghi tên cụ thể).

Như vậy, với số đảng viên là ………đ/c, chiếm…..% đủ điều kiện tiến hành sinh hoạt chi bộ.

– Chủ trì: Đ/c: ………….………………………Chức vụ:……………………

– Thư ký: Đ/c:…………………………….…….Chức vụ:……………………

– Đồng chí: ……………………..………… cấp ủy viên cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ (nếu có, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác).

I. Nội dung sinh hoạt chi bộ

1. Thông tin thời sự, văn bản mới (ghi rõ tin nổi bật, tên văn bản mới).

2. Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ (07 nội dung)

a. Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

b. Về lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

c. Về lãnh đạo xây dựng chi bộ và công tác tổ chức, cán bộ

d. Về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của chi bộ

e. Về lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị thôn, làng, tổ dân phố

g. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(viết tắt là Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05)

h. Đánh giá đảng viên, nhất là người đứng đầu thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quy định số 1614-QĐ/TU, của Tỉnh ủy (khóa XV); về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng.

(viết tắt là Đánh giá việc thực hiện cam kết của đảng viên)

3. Xác định phương hướng nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo

a. Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

b. Về lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

c. Về lãnh đạo xây dựng chi bộ và công tác tổ chức, cán bộ

d. Về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của chi bộ

e. Về lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị thôn, làng, tổ dân phố

f. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05

g. Việc thực hiện cam kết của đảng viên

II. Chi bộ thảo luận

  2023 Mẫu phiếu bầu cử phó bí thư chi bộ - Biểu mẫu bầu cử bí thư

– Ý kiến đồng chí: ……………………………………………………………

– Ý kiến đồng chí: ……………………………………………………………

III. Đồng chí chủ trì tổng hợp các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt

1. Thông qua nghị quyết hoặc kết luận và biểu quyết

2. Đồng chí chủ trì trình bày nghị quyết hoặc kết luận của chi bộ

3. Đồng chí chủ trì thực hiện biểu quyết nghị quyết hoặc kết luận của chi bộ:

+ Tổng số đảng viên đồng ý:………………………..đ/c, tỷ lệ ………………%.

+ Tổng số đảng viên không đồng ý:………………đ/c, tỷ lệ ………………%.

+ Ý kiến khác:…………………………………………………………………………….

4. Đồng chí chủ trì đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ

5. Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ

Cuộc họp kết thúc vào lúc……giờ……phút, ngày………tháng ……..năm…………

THƯ KÝ

(ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ T

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn biên bản sinh hoạt chi bộ

Biên bản sinh hoạt chi bộ nói chung và biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố nói riêng về mặt hình thức đều tương tự nhau. Nhằm giúp cho bạn đọc dễ dàng soạn thảo biên bản sinh hoạt chi bộ và điền các thông tin trong mẫu biên bản như thế nào. Dưới đây, Hoatieu.vn đã hướng dẫn chi tiết những nội dung cần có trong biên bản chi bộ và những nội dung thông tin người lập biên bản cần cung cấp.

1. Phần đầu biên bản họp chi bộ

– Ghi tên Đảng bộ, chi bộ ở góc trên, bên trái biên bản

– Ghi rõ tên biên bản: Tên biên bản, họp vào ngày tháng nào, năm nào.

– Địa điểm, thời gian tiến hành họp cho bộ.

– Ghi lại về đảng số: tổng số đảng viên, trong đó có bao nhiêu đảng viên chính thức, bao nhiêu đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm. Ghi rõ trong số đảng viên chính thức, có bao nhiêu đảng viên được miễn sinh hoạt, số đảng viên tạm thời sinh hoạt ở nơi khác.

  Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm

– Số đảng viên dự sinh hoạt: ghi rõ tổng số, số đảng viên chính thức, dự bị, sinh hoạt tạm; ghi cụ thể số lượng, tên các đảng viên vắng mặt, có hay không có lý do.

– Tên chủ tọa và thư ký cuộc họp: thông thường chủ tọa cuộc họp là đồng chí Bí thư chi bộ hoặc một đồng chí trong chi ủy, thư ký cuộc họp do chủ tọa chỉ định trong số đảng viên dự họp.

2. Phần nội dung chính biên bản họp chi bộ

Thư ký ghi biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ tiến trình buổi họp, thông thường gồm:

– Thông báo tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương; tuyên truyền các văn bản liên quan đến chính sách, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.

– Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước.

– Nêu phương hướng, chương trình công tác tháng tới.

– Phần thảo luận, góp ý kiến của đảng viên trong phần đánh giá công tác tháng trước và phương hướng công tác tháng tới, người ghi biên bản tóm tắt lại, nhấn mạnh trọng tâm của tất cả các ý kiến, không được bỏ sót, ghi qua loa, đại khái, cũng không nên quá chi tiết, rườm rà.

– Chủ tọa phiên họp tiếp thu các ý kiến đóng góp, phê bình của tất cả các đảng viên dự họp, giải trình trong khả năng của chi bộ. Nếu vượt quá thẩm quyền giải đáp thì sẽ ghi lại để đề xuất lên cấp trên

– Phần biểu quyết thông qua nghị quyết cuộc họp, thư ký ghi biên bản cần ghi rõ tổng số, tỉ lệ đảng viên dự họp biểu quyết, số tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

– Thư ký ghi tóm tắt các nội dung trong nghị quyết được cuộc họp chi bộ thông qua.

3. Phần kết thúc biên bản họp chi bộ

– Ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp chi bộ.

– Thư ký và chủ tọa ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Mời bạn đọc tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment