2023 Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại

Biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại là mẫu biên bản được lập ra để thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại giữa hai bên. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của hai bên, lý do bồi thường, các khoản bồi thường… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại tại đây.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ sản xuất muối thiệt hại do thiên tai

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do thiên tai

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại

Bài Hay  2023 6 cách giảm khàn tiếng, nói hụt hơi lúc đang giảng bài dành cho giáo viên tiểu học

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——***——

BIÊN BẢN THỎA THUẬN
(V/v: Bồi thường thiệt hại của ……….. cho …….)

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hà Nội, ngày…..tháng…….năm 20……,

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Email: ……………………………………………………………………………………………………….

BÊN B: ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………………………

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1. Xác nhận khoản bồi thường thiệt hại

Sau khi tính toán các chị phí hợp lý, 2 bên thỏa thuận về mức bồi thường thiaatj hại như sau:

……. (Ghi chi tiết các khoản bồi thường) …………………………………………………………..

Bài Hay  2023 Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng 2021

………………………………………………………………………………………………………………..

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………)

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B ……………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản bồi thường nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho ………………;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo ……. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản bồi thường nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ bồi thường cho …………… và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể thực hiện việc bồi thường;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Bài Hay  2023 Thủ tục cấp, đổi Giấy phép lái xe mẫu mới 2023

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *