2023 Mẫu C4-02c/KB Mẫu ủy nhiệm chi kèm nộp thuế

Mẫu ủy nhiệm chi kèm nộp thuế theo Nghị định 11

Mẫu C4-02c/KB – Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (khấu trừ thuế)

hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu C4-02c/KB – Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (khấu trừ thuế) mới nhất hiện nay. Mẫu C4-02c/KB được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

1. Mẫu ủy nhiệm chi kèm nộp thuế Nghị định 11/2020

Mẫu ủy nhiệm chi C4-02c/KB là biểu mẫu ủy nhiệm chi kèm nộp thuế được ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

Không ghi vào
khu vực này

ỦY NHIỆM CHI

Lập ngày … tháng … năm …

Mẫu số 16c3
Ký hiệu: C4-02c/NS

  Lịch sử ngày Quốc tế thiếu nhi - Nguồn gốc ý nghĩa ngày 1/6

Đơn vị trả tiền: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước: …………………………………………………………………………………………..

Tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán

nguồn

NSNN

Niên độ NS

Tổng số tiền

Chia ra

Nộp thuế

TT cho ĐV hưởng

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)

(5)

(6)

Tổng cộng:

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………

Trong đó:

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):

Mã số thuế: Mã NDKT: Mã chương:………..

Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo: ………………………………

Kỳ thuế/Ngày Tờ khai/Quyết định/Thông báo: ………………..

Cơ quan quản lý thu: …………………………Kỳ thuế ………….

KBNN hạch toán khoản thu ……………………………………….

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ………………………….

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

KBNN GHI

1. Nộp thuế:

Nợ TK: ………………..

Có TK: …………………

Nợ TK: …………………

Có TK: …………………

Mã CQ thu: ……………

Mã ĐBHC: …………….

2. Thanh toán cho ĐV hưởng:

Nợ TK: …………………..

Có TK: …………………..

Đơn vị nhận tiền: ……………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………..

Tài khoản: ……………………………………………..Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ……………………….

  Những điều cần tránh khi đề nghị tăng lương

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày … tháng … năm ….

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

Ngày … tháng … năm ….

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Chủ tài khoản

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Tải Biểu mẫu nghị định 11/2020

2. Mẫu ủy nhiệm chi có nộp thuế theo Thông tư 77/2017

Nội dung cơ bản của mẫu ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (khấu trừ thuế) như sau:

ỦY NHIỆM CHI CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ

Lập ngày….. tháng……. năm…….

Đơn vị trả tiền:……………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước (NH):……………………………………………………………..

Tài khoản:……………………………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán

Tổng số tiền

Chia ra

Nộp thuế

TT cho ĐV hưởng

(1)

(2) = (3) + (4)

(3)

(4)

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………….

Trong đó:

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):……………………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………….Mã NDKT:………………………….Mã chương:………………..

  Dùng tiền giả mua hàng hóa phạm tội gì?

Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo:……………………………………………………………………………

Kỳ thuế/Ngày Tờ khai/Quyết định/Thông báo:…………………………………………………………….

Cơ quan quản lý thu:…………………………Mã CQ thu:……………………………………………………

KBNN hạch toán khoản thu:…………………………………………………………………………………….

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ):……………………………………………………………………………….

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG:

Đơn vị nhận tiền:…………………………………………………………………………………………………….

Mã ĐVQHNS:…………………………………..Địa chỉ:……………………………………………………………

Tài khoản:…………………………………..Tại Kho bạc Nhà nước (NH):……………………………………

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ):………………………………………………

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN KBNN A

Bộ phận kiểm soát chi ngày …. Bộ phận kế toán ghi sổ ngày ….

Kế toán trưởng Chủ tài khoản Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

NGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY……….

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY……….

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (khấu trừ thuế)

y nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment