2023 Mẫu C6-19/KB Giấy báo nợ

2023 Mẫu C6-19/KB Giấy báo nợ

Giấy báo nợ (tiếng Anh: Debit Note) loại chứng từ được sử dụng bởi một nhà cung cấp để thông báo cho người mua về các nghĩa vụ trả nợ, hay loại chứng từ được lập bởi người mua khi trả lại hàng hóa vay mua

Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC …………

Mẫu số C619/KB
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……..…………

GIẤY BÁO NỢ

Ngày … tháng … năm …..

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

Mã ĐVQHNS: ………………………………………………………………………..

KBNN ………………….. xin thông báo đã ghi nợ tài khoản………………………. của Quý đơn vị

Số tiền bằng số: ………………………………………………………………………

Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nội dung: ….…………………………………………………………………………

KTOÁN
(Ký, ghi họ tên)

K TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

  Thông tư 08/2016/TT-BTC về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *