2023 Mẫu công văn đề nghị chuyển ngạch công chức

Công văn đề nghị chuyển ngạch công chức

Mẫu công văn xin chuyển ngạch công chức

Mẫu công văn xin chuyển ngạch công chức là mẫu bản công văn được lập ra để xin được chuyển ngạch công chức. Mẫu công văn nêu rõ nội dung xin chuyển ngạch… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn xin chuyển ngạch công chức như sau:

UBND ………………

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………………

V/v đề nghị chuyển ngạch công chức…(1)….

……………, ngày…tháng…năm…

Kính gửi: …….……(1)…………..

Căn cứ ……………..(2)……………

  Mẫu giấy đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh công ty chứng khoán

Sau khi xem xét hồ sơ và đối chiếu với các tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch ………(3)…….. Sở Công Thương đề nghị ………..(1)………… xem xét chuyển ngạch cho các cán bộ công chức (có danh sách kèm theo) nhằm phù hợp với vị trí, chuyên môn nghiệp vụ được giao và cơ cấu ngạch công chức của ngành.

Sở Công Thương gửi ………..(1)……….. xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lãnh đạo Sở;

– Lưu VT, VP, ….(4)…..

GIÁM ĐỐC (5)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Đơn vị xét chuyển ngạch.

(2) Các văn bản căn cứ pháp lý.

(3) Tên các ngạch công chức đề nghị xét chuyển.

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

  Lễ tạ Thổ công cuối năm - Văn khấn lễ tạ Thổ công

Mẫu công văn xin chuyển ngạch công chức

Mẫu công văn xin chuyển ngạch công chức

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment